PolishEnglishGermanFrench
koronawirus a leasing
Tarcza antykryzysowa – leasing

Spis treści

Tarcza antykryzysowa – leasing

[lwptoc depth=”2″]

 

31.03.2020 r. weszła w życie tzw. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać ujemnym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet ustaw przewiduje wsparcie w wielu dziedzinach życia Polaków. Niniejszy artykuł poświęcony jest rozwiązaniom wprowadzonym z myślą o przedsiębiorcach związanych umowami leasingu. Dowiecie się z niego m.in. jakie ulgi i ułatwienia wprowadził ustawodawca? Czy raty leasingowe zostały odroczone? Jakie są procedury skorzystania z przewidzianych środków? Jaki wpływ ma tarcza antykryzysowa na leasing?

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocy prawnej kancelarii dla firm z całej Polski – pomagamy w sprawach pracowniczych, oraz dofinansowaniach z tarczy antykryzysowej 1.0, 2.0, 3.0. TUTAJ.

Tarcza antykryzysowa – leasing: czy trzeba płacić raty?

Na dzień dzisiejszy tarcza antykryzysowa nie przewiduje odroczenia ani tym bardziej zwolnienia leasingobiorców z obowiązku regulowania rat. Zatem zawarte z finansującymi umowy obowiązują w niezmienionej treści. Podobnie jak w przypadku wielu innych opłat stałych, o czym szerzej w tym wpisie.

Strony mogą oczywiście w każdej chwili, niezależnie od odgórnych regulacji, wypracować w tym zakresie wspólny kompromis. Zdarza się bowiem, że już w samej umowie leasingowej przewidziano możliwość zawnioskowania o zmianę harmonogramu spłaty z różnych przyczyn. Zatem w pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią zawartej umowy, a następnie złożyć u finansującego odpowiedni wniosek. Strony mogą w ten sposób np. zawrzeć porozumienie o odroczeniu spłaty poszczególnych rat czy wykorzystać nadpłacone przez siebie wcześniej środki.

Powyższe będzie jednak wymagało sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Niestety na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewidział możliwości odstępstwa od tej zasady. Zatem, niezależnie od wprowadzonych zaleceń i ograniczeń w przemieszczaniu się (o czym szerzej tutaj), zmiana umowy będzie z reguły wymagała spotkania stron.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Tarcza antykryzysowa – leasing: dofinansowanie dla samozatrudnionego

Jednym z rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Uprawnienie to przysługuje jednak wyłącznie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który równocześnie nie zatrudnia  pracowników. Dodatkowym warunkiem jest spadek obrotów tego przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia koronawirusa.

Pod pojęciem spadku obrotów rozumie się ilościowe lub wartościowe zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług. Do wyliczenia spadku bierze się pod uwagę obroty z dowolnych dwóch miesięcy po 01.01.2020 r.  Obroty te porównuje się z obrotami w tych samych miesiącach w roku ubiegłym. Nie wiadomo zatem, jak spadek ten wyliczyć w przypadku rozpoczęcia działalności po marcu 2019 r. Ustawodawca nie precyzuje czy osoby takie mogą ubiegać się o dofinansowanie już teraz, czy muszą odczekać do upływu 14 miesięcy od rozpoczęcia działalności?

Dofinansowanie może natomiast wynieść od 50 % do 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie przez maksymalnie 3 miesiące.

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Termin złożenia zależy od ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu i wynosi 14 dni. Aby złożyć wniosek konieczne jest także m.in niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz wszelkich składek na ubezpieczenia do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Tarcza antykryzysowa – leasing:  pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

W celu sfinansowania leasingu, mikroprzedsiębiorca może się także ubiegać o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości tej kwoty).

Co istotne mikroprzedsiębiorcą może być również osoba prawna, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej czy wspólnicy spółek cywilnych.

Kwota udzielanej pożyczki wynosi do 5.000,00 zł. Pożyczka jest oprocentowana 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może być natomiast dłuższy niż 12 miesięcy + 3-miesięczna karencja w spłacie.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Co istotne, przedsiębiorca może wnioskować o umorzenie spłaty pożyczka wraz z odsetkami. Warunkiem jest niezmniejszenie przez przedsiębiorcę stanu zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od jej udzielenia.

Tarcza antykryzysowa – leasing: wsparcie finansowe realizowane przez instytucje rozwoju

Zgodnie z zapowiedziami, od teraz instytucje rozwoju, m.in. Polski Fundusz Rozwoju czy Agencja Rozwoju Przemysłu, mogą realizować przygotowywane przez rząd programy wsparcia finansowego przedsiębiorców odczuwających konsekwencje pandemii w swojej działalności. Wsparcie to może polegać w szczególności na udzielaniu pożyczek na refundację ponoszonych kosztów, ale może być także udzielane w formie bezzwrotnej.

Na dzień dzisiejszy rząd nie ogłosił jeszcze szczegółowych warunków wsparcia  przedsiębiorców w zakresie umów leasingu. Jednak już teraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zapowiedziała, że kwotę jaką otrzyma (do 1,7 mld zł) przeznaczy m.in. na refinansowanie leasingów w transporcie.

Zgodnie z doniesieniami, wsparcia ARP miałaby udzielać podmiotom z sektora MŚP o rocznych obrotach powyżej 4 mln zł i prowadzącym pełną księgowość.

Ponadto, przy refundacji pod uwagę mają być brane pojazdy nie starsze niż 3-letnie. Zaś łączna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy miałaby wynieść max do 5 mln zł netto.

Wiceprezes ARP zapowiedział także wprowadzenie nawet 12-miesięcznej karencji w spłacie refundacji. Zgodnie z zapowiedziami, pożyczka będzie co prawda oprocentowana, ale ARP miałaby nie pobierać dodatkowych opłat (wstępnych czy manipulacyjnych). Jednocześnie pożyczki takie udzielane miałyby być na okres nie dłuższy niż 6 lat.

Wśród dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia ww. umów wymienia się: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, zastaw oraz poręczenie leasingobiorcy i jego głównych udziałowców.

Umowy refinansujące przedsiębiorcy zawierać będą ze spółką córką ARP – ARP Leasing Sp. z o.o. Przy czym twórcy programów zmierzają do uproszczenia całej procedury ubiegania się o refinansowanie  – wnioski miałyby być składane za pośrednictwem strony internetowej ARP.

To tyle jeśli chodzi o zapowiedzi. Na ich potwierdzenie w postaci odpowiednich programów rządowych przyjdzie przedsiębiorcom jeszcze poczekać – podobno do połowy kwietnia.

Jeśli interesują Ci inne artykuły związane z koronawirusem i tarczą antykryzysową zachęcam do zapoznania się:

Koronawirus – rozwiązanie umowy o pracę

Koronawirus a prawo pracy

Tarcza antykryzysowa – nowe rozwiązania wspierające pracodawców 

Koronawirus a wynagrodzenie przestojowe

Koronawirus – poradnik przedsiębiorcy na dzień 24.03.2020

Przedłużenie legalności pobytu a epidemia COVID-19

Koronawirus – jak przedłużyć legalny pobyt w Polsce

Koronawirus a zatory płatnicze

Podstawa prawna:

kodeks cywilny,

prawo przedsiębiorców,

ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

 

Stan prawny na 31.03.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej