PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice prawo karne

Prawo karne – czym jest?

Prawo karne pozostaje jedną z podstawowych gałęzi prawa. Obszerność regulacji z zakresu prawa karnego, jak również wciąż postępujący poziom ich skomplikowania (w szczególności w zakresie postępowań dowodowych), powoduje, że zwykły obywatel może się w tym dość łatwo pogubić. Tym bardziej, jeśli w grę wchodzą emocje, a tych na salach sądowych nie brakuje. W tej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Spis treści

Prawo karne a tajemnica adwokacka

Należy pamiętać, że adwokat związany jest tajemnicą zawodową. Obejmuje ona wszystko to o czym adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Informacji tych adwokat nie może ujawnić w żadnej sytuacji, również po wygaśnięciu stosunku obrony.

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego

Adwokaci z kancelarii świadczą pomoc prawną nie tylko w sprawach karnych, ale i wykroczeniowych. Dotyczy to każdego etapu tych spraw. Rola adwokata w tych sprawach jest uzależniona od tego czy występuje on w nich w charakterze obrońcy czy też pełnomocnika.
Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Adwokaci z kancelarii dokonują analizy materiału dowodowego i przygotowują dla klienta odpowiednią strategię procesową.

Adwokat jako obrońca

Każdy podejrzany, oskarżony, skazany czy obwiniony ma prawo do korzystania z obrońcy, o czym zresztą powinien zostać pouczony. Rolą obrońcy jest aktywny udział we wszystkich czynnościach procesowych mogących rzutować na wynik postępowania. Adwokat niezwłocznie podejmie czynności, które w jak najpełniejszym stopniu zabezpieczą interesy jego klienta. Będzie on czuwał nad prawidłowością toku postępowania oraz dążył do zasiania ziarna niepewności u sądu rozstrzygającego co do przebiegu zdarzeń przedstawianego przez oskarżyciela. Nie tylko w filmach, ale i w prawdziwym życiu zdarza się, że jeden drobny szczegół może mieć kolosalne znaczenie dla całej sprawy.
Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie ich obrony jako:
  • podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych,
  • oskarżonych w postępowaniach sądowych,
  • obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • skazanych w sprawach wykonawczych, których przedmiotem jest m.in. ułaskawienie, wyrok łączny, dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary i inne.
Kancelaria udziela również porad prawnych z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego.

Adwokat jako pełnomocnik

Adwokat może występować sprawie karnej lub wykroczeniowej jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciela prywatnego. Dąży on do tego, żeby w toku postępowania doszło do skazania, a szkoda lub krzywda jego klienta została zrekompensowana. W takich postępowaniach adwokat współpracuje z oskarżycielem publicznym lub też w praktyce go zastępuje.
Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie reprezentowania:
  • pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych,
  • oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniach sądowych.
Przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarne akty oskarżenia, prywatne akty oskarżenia i inne.

Na jakim etapie postępowania warto skorzystać z pomocy adwokata?

Bardzo ważne jest, żeby adwokat wstąpił do sprawy karnej lub wykroczeniowej na możliwie najwcześniejszym jej etapie. Umożliwi to adwokatowi “patrzenie na ręce” organom ścigania już przy pierwszych czynnościach procesowych. W szczególności dotyczy to przesłuchań osobowych źródeł dowodowych.
Jak wiadomo przesłuchania takie najczęściej nie są rejestrowane, a protokół nie jest sporządzany “słowo w słowo”. Często przesłuchujący jedynie parafrazuje wypowiedzi przesłuchiwanego. Może więc przy tym dojść do zniekształceń wypowiedzi przesłuchiwanego. Również to co nieistotne dla przesłuchującego może okazać się kluczowe z punktu widzenia interesu klienta. Stąd też rolą adwokata jest m.in. pilnowanie tego, żeby wszystko to co istotne dla jego klienta zostało zapisane w protokole. Jak również to, żeby protokół z przesłuchania rzeczywiście odzwierciedlał to co zostało powiedziane przez przesłuchiwanego.
Pamiętać również należy, że w trakcie przesłuchania przesłuchujący stosuje różne metody przesłuchania i najczęściej ma już w tym wprawę. Adwokat powinien więc m.in. pilnować czy zadawane przez przesłuchującego pytania nie sugerują przesłuchiwanemu odpowiedzi. A jeśli są, to odpowiednio reagować.
W tym kontekście nie sposób tracić z pola widzenia, że postępowania sądowe trwają czasem nawet wiele lat. Pamięć ludzka jest z kolei ulotna. W praktyce bardzo często zdarza się, że przesłuchiwany w toku postępowania sądowego nie pamięta już okoliczności zdarzenia będącego przedmiotem postępowania. Względnie pamięta je znacznie gorzej niż przy pierwszym swoim przesłuchaniu. W rezultacie sąd rozstrzygający sprawę bardzo często opiera się na wprowadzonych do postępowaniach wypowiedziach przesłuchiwanych z wcześniejszego etapu postępowania. Stąd też istotne jest, żeby adwokat był obecny przy tych przesłuchaniach.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga