PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Przygotowujemy i opiniujemy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz umowy, a także czuwamy nad przebiegiem całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego.
Kancelaria sporządza też regulaminy udzielania zamówień do kwoty, do której nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych, każdorazowo z uwzględnieniem wielkości i potrzeb konkretnej jednostki samorządu terytorialnego.
W razie sporu reprezentujemy zamawiającego przed organami postępowania w sprawie zamówień publicznych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga