PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice prawo pracy dla pracodawców

Prawo pracy dla pracodawców

Nie ulega wątpliwości, że siłą napędową każdego przedsiębiorstwa są pracownicy. Sytuacja prawna takich pracowników – i to w interesie obu stron – powinna zostać ukształtowana w sposób jasny i przejrzysty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od tego czy pracodawca jest wielką międzynarodową korporacją czy też małą rodzinną firmą. Co oznacza prawo pracy dla pracodawcy? Na co z zakresu prawa pracy pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę?

Spis treści

Co to jest prawo pracy?

Prawo pracy najprościej mówiąc jest gałęzią prawa, która reguluje prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Wbrew pozorom prawo pracy nie zamyka się jedynie w Kodeksie pracy. Jest on co prawda podstawowym aktem prawnym, ale nie jedynym. Na prawo pracy składają się bowiem także przepisy wielu innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Nadto, również postanowienia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Obszerność tej regulacji, jak również stopień jej skomplikowania, powoduje, że łatwo się w niej pogubić.

Umowa o pracę

Indywidualny stosunek pracy reguluje przede wszystkim zawierana przez strony umowa o pracę. W takiej umowie określa się nie tylko stanowisko i wynagrodzenie pracownika oraz rodzaj tej umowy, ale również cały szereg dodatkowych kwestii. W tym obowiązującą dobową i tygodniową normę czasu pracy, częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego i wiele innych.
Kancelaria przygotowuje dla pracodawców projekty takich umów uwzględniając indywidualny charakter działalności danego pracodawcy oraz jego potrzeby.

Umowa o poufności z pracownikiem 

Niejeden z nas zapewne spotkał się w życiu ze sformułowaniem “wiedza to potęgi klucz”. Jest ono jak najbardziej celne. Przenosząc je na grunt prawa prawa pracy, stwierdzić należy, że pracodawca za pomocą swojej wiedzy może zyskać przewagę nad swoimi konkurentami. W przypadku pracodawców ta wiedza przede wszystkim własność intelektualna, która dzieli się na prawa autorskie i prawa pokrewne, własność przemysłową (wynalazki, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe) i know-how. Żeby tak się jednak stało pracodawca musi tę swoją wiedzę odpowiednio chronić. Pamiętać bowiem należy, że tę wiedzę pracodawca, chcąc nie chcąc, przekazuje swoim pracownikom. A pracownicy, jak wiadomo, nie są na stałe związani tylko z jednym pracodawcą, a nawet jeśli są to mogą się okazać wobec swojego pracodawcy nielojalni. Niezwykle ważne jest, żeby z takim pracownikiem, któremu ta wiedza jest przekazywana, zawrzeć umowę o poufności.
Przestrzeganie tego obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych, żeby spełniał on swoją funkcję, powinno być odpowiednio zabezpieczone. Tak, żeby jego egzekwowanie przez pracodawcę w praktyce było możliwe. Nie chodzi bowiem tylko o to, żeby dany obowiązek na pracownika nałożyć, ale żeby można było egzekwować jego przestrzeganie i to w najprostszy sposób. Takim sposobem zabezpieczenia mogą być na przykład kary umowne. Zapraszamy również do zapoznania się z wpisem na kancelaryjnym blogu w tym temacie, który znajduje się poniżej.

Zobacz powiązany artykuł:

Okres trwania takiego obowiązku nie może się też ograniczać jedynie do czasu trwania stosunku pracy, powinien również trwać po jego ustaniu. I to niezależnie od podstawy tego ustania. Na zlecenie pracodawców Kancelaria pomaga pracodawcom w przygotowywaniu projektu umów o poufności.

Umowa o zakazie konkurencji z pracownikami

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych wiąże się często z zakazem konkurencji. Żeby chronić swoje interesy pracodawcy powinni rozważyć zawarcie z pracownikami również umów o zakazie konkurencji. W jej rezultacie pracownik przez pewien okres nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej względem swojego pracodawcy. Ani też podejmować zatrudnienia u podmiotu konkurencyjnego w stosunku do pracodawcy.
Ważne jest, żeby dokładnie sprecyzować czego pracownikowi nie będzie wolno, przez jaki okres i co mu się za to należy (odszkodowanie za zakaz konkurencji). Jak również to – tak samo jak w przypadku umowy o poufności – w jaki sposób pracodawca zabezpieczy przestrzeganie przez pracownika tego obowiązku.
Również w przypadku tego rodzaju umów, kancelaria świadczy swoje usługi na rzecz pracodawców. Zapraszamy również do zapoznania się z wpisem na kancelaryjnym blogu w tym temacie.

Zobacz powiązany artykuł:

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiadanie umów o pracę wcale nie jest takie proste jakby się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka. W każdym przypadku wypowiedzenie umowy o pracę musi być zgodne z prawem. Z tym pracodawcy w praktyce najczęściej nie mają problemów. Te pojawiają się z kolei z uzasadnianiem wypowiedzeń umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Pamiętać bowiem należy, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i prawdziwa. W praktyce nie zawsze tak jest.
Jeśli pracownik nie zgodzi się z wręczonym mu wypowiedzeniem o pracę, to może odwołać się do sądu pracy. Sąd ten będzie badał czy wypowiedzenie umowy o pracę było zgodne z prawem i czy było uzasadnione. Pracodawca powinien zatem zadbać o to, żeby udokumentować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.
Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony byłoby niezgodne z prawem, to pracownik będzie mógł żądać od pracodawcy odszkodowania. Tego samego może żądać pracownik w przypadku, gdy złożone mu wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony będzie niezgodne z prawem i/lub będzie nieuzasadnione. Ponadto, w tej drugiej sytuacji, pracownik może również żądać przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach.
Pracodawcy powinni zatem z ostrożnością podchodzić do wypowiadania umów o pracę. Kancelaria doradza pracodawcom w tym zakresie, jak również przygotowuje projekty wypowiedzeń umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

W niektórych przypadkach ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zarówno z winy pracownika lub bez jego winy. Kodeks pracy przewiduje kiedy można, a kiedy nie można skorzystać z tego rozwiązania.
Również w tym przypadku pracownik niezgadzający się z rozwiązaniem mu umowy o pracę bez wypowiedzenia może odwołać się do sądu pracy. Jeśli pracodawca naruszy przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, to pracownikowi przysługiwać będzie roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie.
Kancelaria doradza pracodawcom w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia, jak również przygotowuje projekty takiego rozwiązania.

Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe - źródło prawa pracy

Układy zbiorowe pracy (tzw. UZP) zawierane są przez pracodawcę albo organizację pracodawców z pracownikami reprezentowanymi przez zakładową albo ponadzakładową organizację związkową. W takich układach określa się warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunków pracy, wzajemne zobowiązania określa się warunki, jakim muszą odpowiadać zawierane przez pracodawcę stosunki pracy oraz prawa i obowiązki stron układu.
Również w tym przypadku pracownik niezgadzający się z rozwiązaniem mu umowy o pracę bez wypowiedzenia może odwołać się do sądu pracy. Jeśli pracodawca naruszy przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, to pracownikowi przysługiwać będzie roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie.
Kancelaria doradza i reprezentuje pracodawców w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz przygotowuje projekty układów zbiorowych pracy.

Regulaminy i statuty w prawie pracy - źródło prawa pracy

U pracodawców mogą lub w niektórych przypadkach muszą obowiązywać regulaminy i statuty. Mowa tu przykładowo o regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, regulaminie premiowania, regulaminie wyboru przedstawicieli pracowniczych. Nie mogą być one mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia powszechnie obowiązującego prawa.
Na ich podstawie pracownicy będą mogli dochodzić roszczeń w stosunku do pracodawców. Warto więc zadbać, żeby były one sformułowane w sposób możliwie najbardziej precyzyjny, tak aby nie pozostawiać pola do dowolnej interpretacji.
Kancelaria świadczy pomoc w przygotowywaniu projektów tego typu regulaminów i statutów.

Pracownicze spory sądowe 

Niestety praktyka pokazuję, że nie zawsze da się uniknąć pracowniczych sporów sądowych. Te sprowadzają się najczęściej do kwestii finansowych. Czyli do odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarki), wypłat odpraw, premii, nagród jubileuszowych i innych. Coraz częściej pracownicze spory sądowe dotyczą też kwestii mobbingu w pracy.
Kancelaria reprezentuje pracodawców w pracowniczych sporach przez sądami.

Audyty prawne z zakresu prawa pracy

Kancelaria przeprowadza również na zlecenie pracodawców audyty prawne z zakresu prawa pracy (tzw. due diligance).
Polegają one na kompleksowej analizie dokumentacji pracowniczej pod kątem występowania ryzyk prawnych w sprawach pracowniczych. W przypadku stwierdzenia istnienia takich ryzyk, audytor ocenia ich stopień, a nadto każdorazowo wskazuje czynności zaradcze. Czyli innymi słowy co pracodawca może zrobić, żeby te ryzyka wyeliminować lub przynajmniej znacząco zminimalizować.

Prawo pracy a koronawirus

Nie ulega wątpliwości, że aktualnie najczęściej powtarzanym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie słowem jest “koronawirus”. W tym m. in. w zestawieniu koronawirus a prawo pracy. Znacząco wpłynął on na organizację życia codziennego każdego z nas. Chociażby dlatego, że działalność wielu instytucji i podmiotów została czasowo zamknięta lub ograniczona praktycznie do niezbędnego minimum. Co więcej, zaleca się, żeby każdy, kto ma oczywiście taką możliwość, pozostał w domu. Jest to sytuacja całkowicie nadzwyczajna.
Nic więc dziwnego, że zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników pojawiają się pytania co dalej.  Przede wszystkim co z obowiązkiem świadczenia pracy i z wypłatami wynagrodzeń. Z jakiej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej mogą skorzystać pracodawcy?

Kancelaria pomaga pracodawcom w tych trudnych czasach pandemii utrzymać się na rynku oraz ochronić miejsca pracy.  Zapraszamy również do zapoznania się z wpisem na kancelaryjnym blogu w tym temacie pod tym linkiem.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga