PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Myślisz o rozwodzie, musisz podzielić majątek z byłym mężem (żoną) po rozwodzie, chcesz domagać się alimentów, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, zarówno dla obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Udzielamy porad prawnych, piszemy pozwy, reprezentujemy przed sądami. Świadczymy pomoc prawną również w języku angielskim i francuskim.

Spis treści

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego

Adwokaci z kancelarii zajmują się kompleksową reprezentacją w sprawach rodzinnych (przygotowanie pozwu/wniosku, pism, udział w rozprawach przed sądem). Reprezentujemy klientów w sprawach o:
 • rozwód,
 • separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd,
 • podział majątku wspólnego, w tym podział majątku po rozwodzie,
 • “zgodę sądu na zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca”,
 • alimenty (na dziecko, na małżonka, na rodzica),
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zgodę sądu w istotnej sprawie dziecka,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • wszelkie inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.
W sprawach rodzinnych, gdy między stronami pojawia się spór lub któraś ze stron nie wypełnia swoich obowiązków i sprawę trzeba oddać do sądu, to z uwagi na towarzyszące emocje, warto skorzystać z pomocy adwokata. Prawnik spojrzy na sprawę z dystansem, co będzie pomocne w jej rozwiązaniu. Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę z komplikacji, jakie niosą ze sobą np. sprawy rozwodowe oraz z konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego działania w takiej sprawie. Konsekwencje te dotyczyć mogą zarówno sfery finansowej, jak i sfery władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi i mogą mieć wpływ na całe dalsze życie. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który z jednej strony doradzi najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązanie (lub przedstawi kilka możliwych wariantów działania), a z drugiej – ostrzeże przed zagrożeniami, jakie niosą takie czy inne działania/zaniechania strony.

Zawarcie małżeństwa

Co do zasady do zawarcia małżeństwa nie jest potrzebna pomoc adwokata. I pewnie w pierwszym momencie każdy się uśmiechnie czytając ten nagłówek. Pamiętać jednak należy, że pozory mylą i czasem ta pomoc będzie potrzebna. Zdarzyć się może, że przyszli małżonkowie, by zawrzeć małżeństwo muszą wystąpić do sądu o zgodę. W tej sytuacji pomoc adwokata będzie zatem wskazana. Zgoda sądu będzie potrzebna np. do zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika.

„Zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca”

W praktyce jednak najczęstszym z wniosków składanych do sądu przed zawarciem związku małżeńskiego jest inny. Jest to wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Wniosek ten potocznie jest nazywany „zgodą sądu na zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca”.
Dokumentem, którego cudzoziemcy pochodzący z określonych państw nie mogą przedstawić jest zaświadczenie z kraju ich pochodzenia potwierdzające, że zgodnie z prawem tego państwa, cudzoziemiec posiada zdolność do zawarcia małżeństwa. Jeżeli zatem zachodzi poważna trudność w uzyskaniu niezbędnego dokumentu, bo dane państwo nie wydaje tego rodzaju zaświadczenia, to należy w sądzie złożyć wniosek o zwolnienie z opisanego obowiązku.
Jeżeli masz wątpliwości w jaki sposób i do którego sądu wniosek złożyć, najlepiej skorzystaj z pomocy adwokata. Prawidłowo przygotowany wniosek z kompletem niezbędnych dokumentów zdecydowanie przyspieszy rozpoznanie sprawy i uzyskanie potrzebnego zwolnienia.
Oferta kancelarii obejmuje:
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie wniosków do sądu,
 • reprezentację przed sądem.

Majątek

Co do zasady kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Ustrój ten można jednak zmienić albo umownie albo zostaje on zmieniony na podstawie orzeczenia sądu. Wreszcie w pewnych sytuacjach ustrój ulega zmianie z mocy prawa. Jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, to można mówić o „3 majątkach”: majątku wspólnym małżonków, majątku osobistym żony oraz majątku osobistym męża.

Umowna zmiana ustroju majątkowego – intercyza

Małżonkowie w każdym momencie, nawet przed zawarciem małżeństwa, mogą zmienić ustrój majątkowy małżeński umową majątkową (tzw. intercyzą). Umową tą można:
 • rozszerzyć lub ograniczyć wspólność,
 • wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej albo
 • rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.
Umowa może być zmieniona albo rozwiązana. Ponadto umowa musi zostać spisana w formie aktu notarialnego. Przed jej podpisaniem warto skorzystać z porady adwokackiej, tym bardziej jeżeli między małżonkami jest spór.
Oferta kancelarii obejmuje:
 • analizę potrzeb i sytuacji klienta pod kątem możliwych rozwiązań,
 • doradztwo w zakresie skutków poszczególnych rozwiązań,
 • kompleksową pomoc we wprowadzeniu umownego ustroju majątkowego,
 • przygotowanie umowy lub analizę umowy przedstawionej przez klienta z naniesieniem potrzebnych zmian.

Sądowa zmiana ustroju majątkowego

W pewnych sytuacjach rozdzielność majątkowa może zostać wprowadzona niezależnie od woli jednego, a nawet obu małżonków. Po pierwsze każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać jej ustanowienia przez sąd. Ponadto, z tym samym żądaniem może wystąpić wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli jest to konieczne do spłaty jego wierzytelności. Należy bowiem pamiętać, że podział majątku nie jest dopuszczalny, dopóki trwa wspólność majątkowa.
Oferta kancelarii obejmuje:
 • analizę indywidualnej sprawy klienta, pod kątem możliwości przeprowadzenia sprawy sądowej o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • porady prawne w zakresie możliwych rozwiązań,
 • udzielanie porad prawnych, gdy z wnioskiem do sądu wystąpił drugi małżonek lub wierzyciel,
 • reprezentację klientów przed sądem, w tym przygotowanie wniosku do sądu, odpowiedzi na wniosek i dalszym pism w sprawie.

Zmiana ustroju majątkowego niezależna od woli małżonków

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy samego prawa, gdy jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony albo zostanie ogłoszona jego upadłość. Rozwód również spowoduje powstanie rozdzielności majątkowej. Wreszcie taki sam skutek będzie miało orzeczenie separacji, bowiem skutki separacji są co do zasady takie same, jak skutki rozwodu. Adwokaci z kancelarii reprezentują klientów we wszystkich rodzajach spraw, na skutek których powstaje rozdzielność majątkowa, zarówno w sprawach o rozwód i separację, jak i o ubezwłasnowolnienie, czy ogłoszenie upadłości (konsumenckiej, przedsiębiorcy).

Podział majątku po rozwodzie i nie tylko

Podział majątku może być dokonany dopiero po wprowadzeniu ustroju rozdzielności majątkowej. Zatem podział majątku nastąpi nie tylko po rozwodzie, ale może do niego również dojść po zawarciu intercyzy lub ustanowieniu rozdzielności na mocy orzeczenia sądowego lub z mocy prawa. Najczęściej do sporów co do podziału dochodzi w sytuacji, gdy trzeba wspólny majątek podzielić właśnie po rozwodzie. W szczególności sporne mogą okazać się rozliczenia na styku majątku wspólnego i majątków osobistych, jak również udział każdego z małżonków w przyczynieniu się do powstania majątku wspólnego. Przy okazji podziału majątku wspólnego należy pamiętać, że jest to ostatni moment na rozliczenie nakładów i wydatków z majątku wspólnego na osobiste i z osobistych na wspólny. W pewnych sytuacjach, żądania te nie będą jednak uzasadnione. Tego rodzaju rozliczeniom majątkowym z reguły towarzyszą również silne emocje, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który oceni sytuację “na chłodno”, przedstawi możliwe rozwiązania i strategię rozwiązania sprawy.
Adwokaci z kancelarii doradzają i reprezentują klientów w sprawach o podział majątku małżeńskiego niezależnie do tego, w jaki sposób rozdzielność majątkowa została wprowadzona.
Oferta kancelarii obejmuje:
 • analizę indywidualnej sprawy i sytuacji klienta,
 • doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań, żądań i uprawnień,
 • kompleksową pomoc w przeprowadzeniu umownego podziału majątku,
 • reprezentację klienta w negocjacjach przedsądowych, postępowaniu mediacyjnym,
 • kompleksową reprezentację klienta w postępowaniu sądowym, również przed Sądem Najwyższym,
 • przygotowanie wniosku, odpowiedzi na wniosek, dalszych pism procesowych, apelacji, odpowiedzi na apelację, skargi kasacyjnej, odpowiedzi na skargę kasacyjną,
 • udział w posiedzeniach sądowych, mediacyjnych.

Inne stosunki majątkowe między małżonkami – alimenty w trakcie trwania małżeństwa

Oboje małżonkowie zobowiązani są do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założyli. Jeżeli zatem jeden z małżonków w ogóle nie przyczynia się do ich zaspokajania:
 • nie przekazuje pieniędzy na utrzymanie domu, ani nie zajmuje się nim osobiście,
 • nie przekazuje pieniędzy potrzebnych na utrzymanie dzieci i drugiego małżonka, który domem się zajmuje,
 • lekceważy swój obowiązek uczestniczenia w opiece i wychowaniu dzieci,
to drugi małżonek może żądać, by sąd zobowiązał tego pierwszego, do uiszczania konkretnych kwot (alimentów) do rąk drugiego małżonka. Warto zatem pamiętać o tej możliwości, w razie wątpliwości zasięgnąć porady prawnej i w razie dalszego oporu drugiej strony dochodzić alimentów przed sądem.
Oferta kancelarii obejmuje:
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism, wniosków, pozwów,
 • reprezentację przed sądem.

Rozwód – ustanie małżeństwa

Szerzej o przesłankach rozwodu pisaliśmy już na naszym BLOGU tutaj. W sprawie o rozwód sąd zobowiązany jest nie tylko rozstrzygnąć o żądaniu rozwiązania małżeństwa, ale również o innych kwestiach.

Rozwód z winą, rozwód bez winy

Co do zasady sąd powinien ustalić, które z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Winni mogą być oboje małżonkowie, winne może być jedno z nich. Wyjątkiem, kiedy sąd nie będzie ustalać kto ponosi winę jest sytuacja, w której małżonkowie złożą zgodny wniosek, by sąd o winie nie orzekał. Warto pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach jeden z małżonków może domagać się zasądzenia alimentów od drugiego małżonka. Sprawy o rozwód budzą dużo emocji, to powoduje, że nawet przygotowanie pisma może okazać się dla strony trudne, nie mówiąc o zadawaniu pytań świadkom podczas rozprawy. Dlatego, w tego rodzaju sprawach pomoc profesjonalnego pełnomocnika, począwszy od napisania pozwu o rozwód, przez rozprawy, po postępowanie apelacyjne, będzie szczególnie potrzebna.
Oferta kancelarii obejmuje:
 • udzielanie porad prawnych,
 • analizę indywidualnej sprawy klienta,
 • kompleksową reprezentację klienta w postępowaniu przed sądem,
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, apelacji, odpowiedzi na apelację,
 • reprezentację w rozmowach ugodowych, postępowaniu mediacyjnym,

Rozwód, gdy są dzieci

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd musi zdecydować również o:
 • władzy rodzicielskiej nad tymi dziećmi,
 • pieczy nad dziećmi,
 • kontaktach rodziców z dziećmi,
 • obowiązku alimentacyjnym w stosunku do dzieci.
Jeżeli w powyższych kwestiach rodzice są zgodni i zawarli porozumienie wychowawcze, to o ile jest ono zgodne z dobrem dzieci, sąd je uwzględni. Adwokaci z kancelarii przygotowują projekty porozumień wychowawczych. Dodatkowo, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie (niezależnie od tego czy tytuł prawny przysługuje tylko jednemu z nich czy obojgu) i między stronami jest spór w jaki sposób mają z niego korzystać przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie, sąd rozstrzygnie również tę kwestię.

Separacja

Jeżeli nie zaistnieją wszystkie przesłanki rozwodu, a konkretnie przesłanka trwałości rozkładu pożycia, można żądać orzeczenia przez sąd separacji. Istnieją dwie drogi do jej orzeczenia – procesowa i nieprocesowa. Jeżeli strony są zgodne co do orzeczenia separacji i nie mają małoletnich dzieci, mogą zgłosić zgodny wniosek. Sąd rozpozna wtedy sprawę w trybie nieprocesowym. Sprawa zakończy się postanowieniem. Jeżeli jednak między stronami jest spór lub małżonkowie mają małoletnie dzieci, ten kto żąda separacji musi wystąpić przeciwko drugiemu małżonkowi z pozwem. Sprawa zakończy się w tym wypadku wyrokiem.
Oferta kancelarii obejmuje:
 • porady prawne,
 • przygotowywanie pism, wniosków, pozwów, apelacji,
 • reprezentację przed sądem.

Stosunki między rodzicami a dziećmi

Również w kwestiach stosunków między rodzicami a dziećmi może pojawić się wiele spornych kwestii, które swój finał znajdują w sądzie. Zatem i w tym zakresie adwokaci z kancelarii świadczą pomoc prawną, udzielają porad prawnych i reprezentują w postępowaniach sądowych.

Alimenty

Niekiedy jeden z rodziców nie zdaje sobie sprawy z obciążającego go obowiązku alimentowania swojego dziecka. Alimentowanie polega na dostarczaniu uprawnionemu środków niezbędnych do utrzymania i wychowania. Każdy z rodziców winien uczestniczyć w tych kosztach w stopniu adekwatnym do możliwości majątkowych i zarobkowych. Co do zasady obowiązek ten trwa dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W każdym wypadku obowiązek ten jest ustalany indywidualnie, bowiem zarówno możliwości każdego rodzica, jak i potrzeby każdego dziecka są inne. Ponadto nie wszystkie wydatki będą zawsze usprawiedliwione. Nie wiesz jak napisać pozew, nie wiesz jakiej kwoty alimentów domagać się na dziecko? W ramach porady prawnej doradzimy co i jak zrobić, a jeżeli będą Państwo zainteresowani zleceniem sprawy, poprowadzimy ją przed sądem w Państwa imieniu.

Kontakty z dziećmi

Oboje rodzice muszą sobie zdawać sprawę, że kontakty każdego z nich z ich dzieckiem to nie tylko ich prawo i obowiązek, ale przede wszystkim prawo dziecka do kontaktowania się (osobistego lub na odległość) z każdym z rodziców. Do odwiedzania go czy wspólnego wyjazdu wakacyjnego. Dla dziecka najlepiej, gdy kontaktów tych jest jak najwięcej. Niestety nie zawsze jest to możliwe, np. ze względu na zamieszkanie rodziców w różnych miastach, a nawet państwach.
Gdy jeden z rodziców w sposób nieuzasadniony pozbawia drugiego rodzica jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem, tym samym pozbawia tych kontaktów również swoje dziecko. Jeżeli nie da się sposobu odbywania kontaktów ustalić w sposób polubowny, każdy z rodziców może żądać uregulowania kontaktów przez sąd. Zajmujemy się przygotowywaniem odpowiednich wniosków oraz reprezentacją klientów przed sądami, jak również w postępowaniach mediacyjnych.

Czynności w istotnych sprawach dziecka. Zarząd majątkiem dziecka

Spór między rodzicami może się też pojawić na tle wykonywania władzy rodzicielskiej. Np. w zakresie wyboru szkoły (prywatna czy publiczna), zajęć dodatkowych, sposobu leczenia, czy wyjazdu za granicę. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, to muszą zwrócić się do sądu, który rozstrzygnie tę kwestię za nich.
Nieco inaczej ma się kwestia zarządu majątkiem dziecka. Istnieją bowiem sprawy, w których niezależnie od zgody między rodzicami, muszą oni zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie. Chodzi o kwestie związane z czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Przykładem tego rodzaju sprawy jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Czynność tę rodzice mogą dokonać w imieniu małoletniego dziecka, dopiero po uzyskaniu zgody sądu. Jeśli nie jesteś pewien czy w danej sytuacji potrzebujesz zgody sądu czy nie, najlepiej skonsultować tę sprawę z prawnikiem. Adwokaci z naszej kancelarii zajmują się pisaniem niezbędnych wniosków i reprezentują klientów przed sądem.
Pomagamy także w sprawach uzyskania renty rodzinnej (tzw. emerytury po śmierci małżonka). Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga