PolishEnglishGermanFrench
komisja rewizyjna
Rada nadzorcza w spółce z o. o. – cz. 1.

Spis treści

Rada nadzorcza w spółce z o. o.

[lwptoc]

Czym jest rada nadzorcza?

 

Rada nadzorcza w spółce z o. o. jest organem fakultatywnym. Spółka może utworzyć radę nadzorczą, ale nie musi.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spółka ma kapitał zakładowy ponad 500.000,00 zł oraz więcej niż 25 udziałowców.

W takiej sytuacji spółka obowiązana jest powołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, albo może utworzyć oba te organy obok siebie. Obowiązkowy jest jednak co najmniej jeden z nich.

Kompetencje rady nadzorczej

Wyłączną kompetencją jest stały nadzór nad działalnością spółki. W ten sposób prawo kontroli przysługujące wspólnikowi zostaje wyłączone, na rzecz rady nadzorczej.

W ramach wykonywania nadzoru, który jest zarówno uprawnieniem jak i obowiązkiem, rada nadzorcza może wydawać polecenia organowi nadzorowanemu – czyli zarządowi.

Polecenia te nie mogą jednak dotyczyć prowadzenia spraw spółki.

Jak zatem w praktyce rozróżnić, jakie polecenia rada nadzorcza może wydawać, a jakie nie ?

Otóż polecenia te nie mogą prowadzić do powstania stosunku podporządkowania czy też podległości służbowej zarządu wobec rady. A skoro tak, to po prostu nie wiążą one zarządu. Wynika to także z faktu, że zarząd ponosi odpowiedzialność za swoje działania, a przy ewentualnym związaniu poleceniami rady nadzorczej, mogłaby powstać wątpliwość, kto tę odpowiedzialność w danym przypadku ma ponieść.

Ale niezastosowanie się zarządu do poleceń, może prowadzić do sformułowania zarzutu braku zawodowej staranności członkom zarządu (do której są przecież ustawowo zobowiązani – art. 209(1) ksh). Może także może rodzić odpowiedzialność organizacyjną zarządu (zawieszenia w pełnieniu funkcji.

 

Szczegółowe obowiązki rady nadzorczej

Do konkretnych kompetencji rady, narzuconych przez kodeks spółek handlowych, należą:

1) ocena sprawozdań zarządu z działalności oraz finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;

2)  ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

3)  sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa spółki ustanowiła dodatkowe obowiązki rady, takie jak np. uzyskanie przez zarząd zgody rady na dokonanie oznaczonych w umowie spółki czynności.

***

Więcej informacji na temat rady nadzorczej – w kolejnym wpisie. Zapraszam.

 

 

Stan prawny: 12.2022

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej