PolishEnglishGermanFrench

Polityka prywatności

§ 1. Definicje

Następującym zwrotom, pisanym z dużej litery, nadaje się następujące znaczenie:
 1. Polityka – niniejszy dokument określający zasady ochrony Twoich Danych, przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony (w szczególności w związku z korzystaniem z niektórych funkcjonalności Strony, jak formularz kontaktowy czy komentarze), oraz rodzaj wykorzystywanych przez AGK plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania,
 2. AGK – administrator Twoich Danych – Anna Groyecka-Kurdybelska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Groyecka-Kurdybelska Kancelaria Adwokacka z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 4/3, 40-035 Katowice, NIP 6342577697, REGON 242754993, tel.: + 48 32 254 18 18, e-mail: biuro@adwokatagk.pl,
 3. Ty – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w szczególności w celu nawiązywania kontaktu z AGK za pośrednictwem formularza kontaktowego lub komentarzy zamieszczanych na Stronie,
 4. Dane – wszelkie dotyczące Ciebie informacje, umożliwiające Twoją bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w szczególności Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających Twoją fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Cechą odróżniającą dane osobowe od innych informacji jest brak anonimowości – informacja ma charakter osobowy, dopóki umożliwia ustalenie Twojej tożsamości, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
 7. Strona – zorganizowana przez AGK i będąca jej własnością, prowadzona w języku polskim, wirtualna platforma dostępna pod adresem www.adwokatagk.pl, za pośrednictwem której możesz m. in. skontaktować się z AGK czy publikować komentarze.

§ 2. Dane osobowe

 1. AGK jest administratorem Twoich Danych w rozumieniu RODO oraz Ustawy i przetwarza Twoje Dane zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO oraz Ustawie, przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty oraz wszelkimi innymi mającymi zastosowanie do Danych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystając ze Strony potwierdzasz równocześnie, że jesteś świadomy iż Twoje Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, udostępniania Twoich danych zamieszczonych w treści komentarza publicznie w sieci Internet, zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie Twojej zgody,
  2. podejmowania na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, w szczególności poprzez komunikację z Tobą za pośrednictwem podanych przez Ciebie Danych,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AGK, w szczególności realizacji obowiązków z podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AGK, w tym w celu:
   1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń AGK,
   2. ochrony przed Twoimi roszczeniami czy próbami oszustwa,
   3. marketingu własnych usług AGK,
   4. archiwalnym, analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez AGK usług,
   5. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 3. AGK może przetwarzać następujące Twoje Dane (o ile zostaną przez Ciebie podane): imiona i nazwiska, pseudonim, wizerunek, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy i inne podane dobrowolnie przez Ciebie.
 4. Odbiorcami Twoich Danych mogą być pracownicy AGK, podmioty współpracujące z AGK w zakresie świadczenia usług, w tym usług prawnych, usług świadczonych drogą elektroniczną (zarządzania systemami informatycznymi AGK, w szczególności podmioty hostingujące, zarządzające Stroną), marketingu, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej lub księgowej AGK, Twoi przeciwnicy procesowi (w tym uczestnicy postępowań z Twoim udziałem) i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, organy nadzoru, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności AGK, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem AGK procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe, podmiot prowadzący działalność w zakresie niszczenia dokumentacji.
 5. AGK może w niektórych przypadkach przekazywać Twoje Dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w ramach usług świadczonych na rzecz AGK przez Google LLC, a zabezpieczonych w ramach EU-US Privacy Shield Framework (Tarczy Prywatności UE-USA).
 6. Dane są przechowywane:
  1. do czasu odwołania przez Ciebie zgody – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  2. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Twoich i AGK wynikających z umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
  3. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AGK, chyba że AGK będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązków AGK wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków Twoich i AGK – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AGK.
 7. Przysługuje Ci prawo do żądania od AGK dostępu do Twoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 8. Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AGK, w tym wobec profilowania na tej podstawie. AGK nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń AGK.
 9. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego AGK, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. W przypadku przetwarzania Danych przez AGK na podstawie Twojej zgody, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 11. Możesz skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 7-10 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@adwokatagk.pl stosownego żądania wraz z podaniem Twojego imienia i nazwiska, telefonicznie pod numerem + 48 32 254 18 18 lub osobiście w siedzibie AGK.
 12. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Swoje Dane podajesz AGK dobrowolnie, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Strony, w szczególności przesłania komentarza, formularza kontaktowego czy udzieleniem odpowiedzi na Twoje zapytanie i przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 14. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem Strony, w szczególności w ramach formularza kontaktowego, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, numer identyfikacyjny (m. in. NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  2. dostawców Internetu – dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 15. Twoje Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

§ 3. Pliki typu cookies

 1. Strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Korzystając ze Strony wyrażasz równocześnie zgodę na wykorzystywanie przez AGK plików cookies.
 4. Podczas Twojej wizyty na Stronie automatycznie zbierane są następujące Twoje dane:
  1. Twój adres IP,
  2. data i czas wizyty na stronie,
  3. typ przeglądarki i systemu operacyjnego, z jakiego korzystasz,
  4. adres strony, z której zostałeś przekierowany na Stronę.
 5. W przypadku pozostawienia komentarza lub wypełnienia formularza kontaktowego zbieramy dane widoczne w formularzu kontaktowym lub komentowania, jak Twój adres IP, pseudonim, imię nazwisko (o ile zostaną przez Ciebie podane), adres strony internetowej oraz podpis Twojej przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 6. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Twojego adresu email (tak zwany „hash”) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/
 7. Jeśli jesteś zapamiętanym na Stronie użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać Twoje pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
 8. Jeśli zostawisz na Stronie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli opublikujesz komentarz, w Twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych Danych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą publikowanego komentarza. Wygasa ono po 1 dniu.
 9. AGK wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji, przede wszystkim pliki te rozpoznają Twoje urządzenie, aby zgodnie z Twoimi preferencjami wyświetlić Stronę,
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu Twoich preferencji i zachowań, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony,
  3. utrzymania Twojej sesji na Stronie, dzięki czemu nie musisz w każdym przypadku korzystania ze Strony podawać swoich Danych,
 10. Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia przez Ciebie Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 11. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.
 12. AGK informuje, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). AGK informuje, że zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej mogą jednak ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony.
 13. Pliki (cookies) z których korzysta Strona mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym ze AGK reklamodawcom.
 14. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.