PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice sprawa sądowa spory sądowe proces

Sprawa sądowa – proces

Sprawa sądowa (a dokładniej proces sądowy) stanowi element niemal każdego z zakresów usług oferowanych przez kancelarię. Ze względu na swoją specyfikę, same w sobie – spory sądowe – wymagają odrębnego opisania.
Przede wszystkim adwokaci z kancelarii reprezentują Klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych. Jeśli na horyzoncie pojawia się sprawa sądowa – jesteśmy do dyspozycji.

Spis treści

Sprawa sądowa – sprawa cywilna – sprawa gospodarcza – czyli jaka?

W zależności od tego czy nasz klient chce pozwać, czy został pozwany, inaczej przedstawia się rola adwokata. W tym miejscu omówimy zasady prowadzenia procesu sądowego (z pominięciem postępowań nieprocesowych).
Spory między przedsiębiorcami zasadniczo rozstrzygane są przez sądy gospodarcze, a precyzyjniej rzecz ujmując – przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych lub okręgowych.
Kiedy mamy do czynienia ze sprawą gospodarczą? (to reguluje wprost art. 458kodeksu postępowania cywilnego):
 1. ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
 2. określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505);
 4. przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 5. z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;
 6. z umów leasingu;
 7. przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;
 8. między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 9. między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 10. z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 11. o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;
 12. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

Sprawa sądowa – co to jest?

Czym jest sprawa sądowa? Od kiedy możemy mówić o sprawie sądowej?
Zasadniczo w sporach cywilnych, sprawa sądowa zaczyna się wraz z doręczeniem pozwu pozwanemu.
Z punktu widzenia przedawnienia, najistotniejsze znaczenie ma jednak data wysłania pozwu. O dacie wysłania decyduje data nadania go na poczcie listem poleconym – data stempla pocztowego. Jeśli pozew lub zawezwanie do próby ugodowej zostaną nadane przed upływem terminu przedawnienia, to przedawnienie zostanie przerwane i sprawie zostanie nadany bieg.

Sprawa sądowa – jak zacząć?

W sprawach sądowych, wbrew pozorom, większa (o ile nie największa) część pracy adwokata, odbywa się przed wysłaniem pozwu. Adwokat musi zapoznać się ze sprawą, w oparciu o materiały przekazane przez klienta. Na tej podstawie adwokat ocenia przyszłą sytuację procesową i doradza wybór najwłaściwszej – w jego ocenie – drogi sądowej. Następnie przystępuje do budowania strategii procesowej, co ma miejsce czasami wiele miesięcy przed wysłaniem pozwu do sądu. Polega ona na przewidzeniu wszelkich możliwych ruchów strony przeciwnej, w oparciu o posiadaną przez adwokata wiedzę. A skąd ta wiedza? Jest to połączenie informacji uzyskanych od klienta i wiedzy (doświadczenia) zawodowej adwokata. Dlatego szalenie ważne jest, aby klienci, zlecając sprawę adwokatowi, dokładnie opisali wszelkie jej okoliczności i przekazali absolutnie wszystkie dokumenty/materiały. Czasem drobiazgi nieistotne dla klienta, mogą mieć kolosalne znaczenie przed sądem.
Posiadając tak nakreślony obraz sprawy, nasi adwokaci szacują też – na życzenie klienta – konsekwencje cywilne, gospodarcze z uwzględnieniem aspektów podatkowych oraz karne z uwzględnieniem aspektów karnoskarbowych, jego sytuacji procesowej.

Jak pozwać – jak napisać pozew?

Pozew jest pismem procesowym, które musi spełniać bardzo określone wymogi proceduralne. Zwłaszcza w sprawie gospodarczej. Dlatego nie warto pisać pozwu samemu, czerpiąc wzory z Internetu. Konieczne jest zarówno prawidłowe formułowanie twierdzeń, jak i powołanie odpowiednich dowodów (a w sprawach gospodarczych, najczęściej dokumentów).
O tym, jakie dokumenty potrzebne są najczęściej do pozwu o zapłatę w sprawie windykacyjnej, informacje znajdą Państwo w zakładce Windykacja. Sprawy o zapłatę są wszak najpopularniejszymi sprawami sądowymi między przedsiębiorcami.  Wynika to z faktu, że celem prowadzenia działalności gospodarczej jest zarabianie pieniędzy. Zatem o pieniądze spory między przedsiębiorcami są najczęstsze.
Sprawy o zapłatę nie sprowadzają się jednak wyłącznie do spraw windykacyjnych, tj. o wynagrodzenie z wystawionej faktury czy z umowy (o sporządzaniu umów przez kancelarię przeczytają Państwo w zakładce Umowy). Często przedsiębiorcy sądzą się o zapłatę odszkodowania (za niewykonanie czy nienależyte wykonanie umowy). Niektóre procesy dotyczą roszczeń z rękojmi lub gwarancji, a jeszcze inne – roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia.
Niezależnie jednak od przedmiotu sprawy, w każdym procesie sądowym, podstawową sprawą są dowody.
Co może być dowodem w sprawie sądowej?
 • dokumenty
 • zeznania świadków
 • opinia biegłych
 • oględziny
 • przesłuchanie stron
 • badanie krwi
 • nagranie (dźwięku, obrazu, dźwięku i obrazu)
 • inne środki dowodowe

Opłaty od pozwu

Pozew należy przed wysłaniem do sądu – opłacić. Oznacza to, że trzeba uiścić opłatę sądową. Jest to kwota przekazywana na rachunek właściwego sądu, na poczet rozpoznania naszej sprawy.
Szerzej o kosztach związanych z pozwem, piszemy w artykule na blogu, pt. Jakie są koszty pozwania dłużnika.

Zobacz powiązany artykuł:

Postępowanie cywilne

Jakie są koszty pozwania dłużnika?

Wiele osób przed skierowaniem sprawy o zapłatę do sądu zastanawia się czy warto? Koszty oraz czas postępowania sądowego w wielu przypadkach działają odstraszająco. Jeśli dodać

Czytaj dalej

Doręczenia

Sprawa doręczeń w zasadzie nie powinna interesować strony pozywającej, ponieważ teoretycznie to sąd doręcza pozew pozwanemu. Teoretycznie. Bo w praktyce, jeśli pozwany nie mieszka pod adresem wskazanym w pozwie, sąd przekaże pozew powodowi z obowiązkiem skorzystania z tzw. doręczenia komorniczego.
W sprawach gospodarczych między przedsiębiorcami takie sytuacje nie powinny mieć większego znaczenia, bo obowiązują adresy wskazane w rejestrach (czy to w KRS czy w CEIDG). Niemniej jednak sprawą gospodarczą jest też sprawa między stronami procesu budowlanego (gdzie jedną ze stron nie musi być przedsiębiorca), a wtedy przepisy o doręczeniu komorniczym mogą okazać się potrzebne.

Jak się bronić w sądzie? Odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty.

Gdy jesteśmy w sytuacji wprost przeciwnej – czyli to my zostaliśmy pozwani, to najważniejszą sprawą jest podjąć obronę w terminie. Nie warto “zapomnieć” o pozwie,  czy wyroku/nakazie zapłaty, który otrzymaliśmy. W przypadku przekroczenia terminu podjęcia obrony, konsekwencje mogą być różne, ale zawsze negatywne dla strony pozwanej (czyli dla nas).
W razie uchybienia terminowi można w prawdzie wnosić o przywrócenie terminu. Ta instytucja jest jednak zasadna tylko wówczas, kiedy uchybienie miało miejsce nie z naszej winy.
Standardowymi środkami obrony w sprawie cywilnej są – w zależności od tego, co otrzymaliśmy:
 • pozew – należy wnieść odpowiedź na pozew;
 • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty;
 • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – należy wnieść zarzuty od nakazu zapłaty;
 • wyrok zaoczny – należy wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego;
Każde z tych pism, w zależności oczywiście od sprawy, rządzi się swoimi prawami. Szczególnie duże znaczenie ma podjęcie obrony we właściwy sposób, w sprawach gospodarczych. W tych sprawach bowiem możemy nie mieć już drugiej szansy wyprostowania błędów raz popełnionych (niepowołanego odpowiedniego dowodu czy twierdzenia, niezgłoszonego właściwego zarzutu procesowego). Dlatego tym ważniejsze jest korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w procesie gospodarczym.

Rozprawa – reprezentacja w sądzie

Sama rozprawa, jeśli klient posiada pełnomocnika, nie będzie budzić większych wątpliwości, ponieważ pełnomocnik wcześnie wytłumaczy wszelkie zawiłości  rozprawy sądowej.
W sytuacji gdy strona nie korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika (czyli adwokata), warto zapoznać się z poradnikiem zachowania w sądzie. Pisaliśmy o tym na blogu w poniższych artykułach.

Zobacz powiązane artykuły:

Postępowanie administracyjne

ROZPRAWA – Stawiennictwo w sądzie – część 1

[lwptoc depth=”2″] zapraszam do lektury części 2 tego artykułu 😉 – https://adwokatagk.pl/stawiennictwo-w-sadzie-czesc-2/ W dzisiejszych czasach, praktyczne większa część naszego życia pozostaje uregulowana przepisami prawa. Powoduje

Czytaj dalej

Ugoda

Sprawa w sądzie może zakończyć się także ugodą – sądową lub pozasądową.
Adwokaci z kancelarii wspierają klientów także w pozasądowych i sądowych negocjacjach z przeciwnikami procesowymi i przygotowują oraz negocjują ewentualne ugody.
Wśród adwokatów mamy także mediatora, który może przeprowadzić mediację, jeśli strony się na to zdecydują.
Zapraszam do przeczytania kilku słów na temat samej mediacji, która jest wciąż mało znaną i niedocenianą metodą rozwiązywania sporów, a dla przedsiębiorców ma znaczne korzyści. Przede wszystkim jest znacznie szybszym sposobem rozwiązania sporu, a w prowadzeniu przedsiębiorstwa przecież “czas to pieniądz”.

Sprawa karna

Nie wszystkie sprawy przedsiębiorców, są sprawami cywilnymi. Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcom stawiane są zarzuty karne czy karnoskarbowe. Zdrugiej strony – przedsiębiorcy bywają ofiarami przestępstw.
W tych wszystkich sytuacjach reprezentujemy ich także w sprawach karnych (w szczególności o przestępstwa gospodarcze) i karnoskarbowych.
Występujemy jako obrońcy, gdy naszym klientom zostaną postawione zarzuty. Reprezentujemy też klientów, którzy padli ofiarą przestępstw lub wykroczeń.
Obrona w sprawach karnych obejmuje przygotowanie strategii obrony, a następnie reprezentację klienta, począwszy od postawienia zarzutów, przez całe postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, a także – postępowanie wykonawcze.
Reprezentacja klienta, który padł ofiarą przestępstwa, obejmuje działania pełnomocnika zmierzające do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. W tej sytuacji sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę klienta, a następnie reprezentujemy go w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym (najczęściej jako oskarżyciela posiłkowego). W razie potrzeby jednak sporządzamy i popieramy także subsydiarne lub prywatne akty oskarżenia.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga