PolishEnglishGermanFrench

Kredyt frankowy

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie frankowiczom, w szczególności w zakresie:
  • analizy umowy kredytowej pod kątem niedozwolonych postanowień umownych,
  • złożenia reklamacji do banku,
  • postępowania przed Rzecznikiem Finansowym,
  • postępowania sądowego

Spis treści

Dlaczego frankowicze decydują się na walkę z bankami?

Popularny i atrakcyjny jeszcze kilkanaście lat temu kredyt frankowy aktualnie spędza sen z powiek kredytobiorcom. Pomimo regularnego spłacania kredytu, po wielu latach zadłużenie nie maleje, a końca spłaty nie widać. Wszystkiemu winne wahania kursu franka i stosowane przez banki niedozwolone klauzule umowne.
Umowa kredytu denominowanego albo indeksowanego do obcej waluty sama w sobie nie jest instrumentem niedozwolonym. Jednakże w większości przypadków banki w sposób wadliwy konstruowały postanowienia regulujące sposób przeliczania wypłaconego kapitału czy spłacanych rat. Dlatego też wielu kredytobiorców wystąpiło do sądów przeciwko bankom ze swoimi roszczeniami z tytułu umowy o kredyt frankowy. Natomiast ze względu na niedawny korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE i kształtującą się powoli na jego podstawie linię orzeczniczą polskich sądów, wiele nieprzekonanych do tej pory osób, decyduje się na podjęcie kroków prawnych, o których poczytać można także w wpisie poniżej.

Zobacz powiązany artykuł:

Umowy

kredyt we frankach, odfrankowienie

kredyt we frankach, odfrankowienie. Co dalej z kredytem we frankach?   Ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 wywołał istną burzę w mediach.

Czytaj dalej

Poniżej krótka instrukcja opisująca działania, w jakich nasza kancelaria adwokacka uczestniczy w ramach pomocy frankowiczom w sporach o kredyt frankowy.

Kredyt frankowy i klauzule abuzywne

W pierwszej kolejności nasi adwokaci analizują zawartą z bankiem umowę pod kątem występujących w niej postanowień niedozwolonych – klauzul abuzywnych. Co istotne, tego typu nieuczciwych regulacji należy się doszukiwać wyłącznie w umowach zawartych z konsumentami. W relacjach pomiędzy przedsiębiorcami obowiązuje bowiem podwyższony rygor świadomości prawnej, zatem każdą z takich umów najlepiej najpierw skonsultować z prawnikiem, o czym szerzej tutaj.
Za nieuczciwe w umowach o kredyt frankowy uznaje się postanowienia nieprecyzyjne do tego stopnia, że nie sposób ustalić kryteriów branych pod uwagę przy przeliczeniach. Tego typu klauzulą abuzywną będzie z reguły odwołanie do stosowanej w danym banku tabeli kursów walut.
Klauzule abuzywne nie wiążą konsumentów od dnia zawarcia umowy. Natomiast na pytanie odnośnie dalszego istnienia umowy po wyeliminowaniu tego typu klauzul częściowo odpowiada słynny już wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubaków.

Kredyt złotówkowy, walutowy, denominowany i indeksowany (waloryzowany)

Kredyt frankowy potocznie (mylnie) nazywany kredytem „we frankach” może występować w różnych formach. Ustalenie z jakiego typu umową kredytową mamy do czynienia jest istotne ze względu na żądania, z jakimi będziemy występowali w pozwie.
Standardowe umowy złotówkowe to kredyty, w których zarówno kwota kapitału, jak i spłacane raty określone są i spłacane w złotówkach.
Kredytem walutowym jest umowa, w której kapitał jest wyrażony i wypłacany w walucie obcej. Podobnie raty kredytu wyrażone i spłacane są w walucie obcej, np. CHF.
Indeksacja kredytu do CHF, to umowa w ramach której kwota kredytu (zobowiązanie) jest określona w złotówkach i w tej walucie jest też wypłacana. Natomiast w dniu wypłaty zobowiązanie przelicza się ustalonego w umowie kursu waluty obcej. Tak wyliczona kwota stanowi następnie podstawę ustalenia harmonogramu spłaty rat. Przy czym raty, pomimo że wyrażone w walucie obcej, spłacane są ponownie po ich przeliczeniu w złotówkach.
Kredytem denominowanym jest natomiast umowa, w której zobowiązanie od początku wyrażone jest w walucie obcej. Wypłata kredytu następuje jednak w złotówkach zgodnie z przyjętym przelicznikiem. Podobnie jak w przypadku indeksacji, harmonogram spłaty ustalany jest w walucie obcej, natomiast raty spłacane są w złotówkach, zgodnie z przelicznikiem banku.
Zdarza się tak, że sam tytuł umowy wprowadza w błąd. Kredyt denominowany może w rzeczywistości okazać się kredytem indeksowanym. O rodzaju kredytu świadczą bowiem postanowienia umowne, które adwokaci naszej kancelarii poddają szczegółowej analizie.

Postępowanie pojednawcze w sprawie o kredyt frankowy

Pierwszym etapem w ramach sporu z bankiem jest postępowanie przedsądowe. Poza potencjalną szansą na zawarcie porozumienia, daje ono możliwość poznania stanowiska banku. Tym samym jeszcze przed etapem sądowym możemy zapoznać poznania się z zarzutami, jakie bank będzie podnosił w sądzie.

Reklamacja kredytu frankowego

W pierwszej kolejności w ramach postępowania pojednawczego, nasza kancelaria sporządza w imieniu klienta reklamację. Reklamacja zawiera zastrzeżenia dotyczące zastosowanych w umowie klauzul wraz z odpowiednimi wnioskami.
Jeśli bank przychyla się do podnoszonych argumentów, nasi adwokaci uczestniczą w dalszych pertraktacjach. W ramach tych rozmów negocjowane są jak najkorzystniejsze warunki zakończenia sporu i sporządzane odpowiednie porozumienia.
Jeśli bank reklamacji nie uwzględni, ma obowiązek przedstawienia wyczerpującej informacji na temat jego stanowiska (w tym faktycznego i prawnego) w sprawie skierowanych zastrzeżeń. Zapoznanie się z powyższym stanowiskiem jest o tyle istotne, że już zawczasu pozwala na opracowanie przyszłej taktyki procesowej.
Dodatkowo negatywna odpowiedź banku na reklamację w sprawach frankowiczów otwiera drogę do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Postępowanie interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym

Jedną z możliwości po odmownej odpowiedzi na reklamację jest skierowanie do Rzecznika Finansowego wniosku o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. W ramach tego postępowania Rzecznik dokonuje analizy przedstawionych przez strony argumentów. W przypadku gdy zgadza się ze stanowiskiem frankowicza, nakłania bank do zmiany odmownej decyzji. Rzecznik występuje wówczas, jako swego rodzaju pełnomocnik kredytobiorcy. Tego typu dokument może w przyszłości wzmocnić argumentację przedstawianą w ramach postępowania sądowego. Co istotne od wniosku nie trzeba uiszczać opłaty.

Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym

Drugim rodzajem postępowania jest postępowanie polubowne zmierzające do wypracowania przez strony kompromisu. Rzecznik działa wówczas w roli bezstronnego arbitra i stara się nakłonić strony do porozumienia. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, Rzecznik wydaje opinię, w której dokonuje oceny prawnej sprawy. Opinia tak może następnie posłużyć w postępowaniu sądowym, jako dowód.
Postępowanie polubowne jest odpłatne – wraz z wnioskiem o jego przeprowadzenie należy uiścić opłatę w kwocie 50 zł. Co jednak znacznie bardziej istotne, skorzystanie z tego postępowania skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia.

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o kredyt frankowy

Kolejnym proponowanym w naszej kancelarii sposobem na polubowne zakończenie sprawy o unieważnienie albo odfrankowienie umowy kredytowej jest złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Jest to nic innego, jak wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, w ramach którego strony próbują dojść do porozumienia. Różnica polega na tym, że odbywa się ono przed sądem, a nie Rzecznikiem Finansowym czy mediatorem.
Wniosek można wysłać do sądu w każdym czasie, bez potrzeby przeprowadzania postępowania reklamacyjnego. Jest to o tyle ważne, że postępowanie to przerywa bieg przedawnienia. Od wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł.

Kredyt frankowy a mediacja

Jeśli frankowicz o nie chce korzystać z drogi sądowej, a bank dopuszcza taką pozasądową drogę, można skorzystać z innego rozwiązania. Nie każdy wie, że doskonałym narzędziem w takich sytuacjach, jest mediacja.
W szeregach naszej kancelarii są również mediatorzy, którzy chętnie pomogą stronom uzyskać porozumienie satysfakcjonujące obie strony.  Powyższe z pewnością przekłada się na skrócenie czasu postępowania.
Więcej o mediacji dowiedzieć się można na stronie www.mediatoragk.pl

Postępowanie sądowe – spór o kredyt frankowy z bankiem. O co wnosić?

W przypadku gdy sporu z bankiem nie uda się załatwić na żadnym z wymienionych etapów postępowania pojednawczego, frankowicze mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Oczywiście opinia Rzecznika Finansowego przychylająca się do naszego stanowiska może stanowić istotny argument w sprawie, niemniej jednak nie jest ona konieczna. Do sądu można wystąpić również pomimo nieprzeprowadzenia żadnego z postępowań pojednawczych, choć nasi adwokaci sugerują wystąpienie przynajmniej z reklamacją.
W pozwie przeciwko bankowi należy wskazać, jakiego rozwiązania domagamy się od banku. Możemy bowiem żądać unieważnienia umowy w całości albo wyłącznie w części. Możemy także dochodzić zwrotu nadpłaconych należności – regulowanych przez lata rat wyliczonych w oparciu o niedozwolone klauzule. Czy w końcu domagać się zwrotu innego rodzaju nienależnie pobranych opłat, np. z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
Prawidłowe sformułowanie żądania pozwu jest niezwykle ważne, dlatego dobrze powierzyć tę czynność profesjonalnemu pełnomocnikowi – adwokatowi.

Pozew o stwierdzenie nieważności umowy o kredyt frankowy

Najdalej idącym żądaniem jest oczywiście wniosek o stwierdzenie nieważności umowy frankowej w całości. W takim wypadku wygrana oznacza, że umowa kredytowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie istniała. Strony zaś są zobowiązane do tego, aby zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Frankowicze powinni zatem zwrócić równowartość otrzymanego kredytu, zaś bank powinien zwrócić frankowiczom uiszczone przez nich wpłaty. Należności te można oczywiście wzajemnie potrącać, jak również podnosić wszelkiego rodzaju zarzuty, w tym zarzut przedawnienia.
Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób, które w ramach dokonanych do tej pory wpłat, spłaciły już całość pierwotnie otrzymanego z banku kapitału. Pozostałe osoby muszą się liczyć z wystąpieniem przez bank z żądaniem zwrotu pozostałej do spłaty kwoty kredytu, jak również z możliwością wystąpienia z żądaniem o zapłatę wynagrodzenia z korzystanie z tego kapitału.

Odfrankowienie umowy – kredyt złotówkowy

Mniej radykalne i do tej pory częściej stosowane przez sądy rozwiązanie stanowi żądanie usunięcie z umowy frankowej wyłącznie klauzul abuzywnych. W takim wypadku, wygranie sprawy skutkuje wykreśleniem z umowy postanowień niedozwolonych – zwłaszcza tych, które dotyczą przeliczania należności według tabeli banków. W pozostałym zakresie umowa pozostaje wiążąca. Tym samym skutkiem pozytywnego rozstrzygnięcia jest odfrankowienie umowy – kredyt staje się kredytem złotówkowym.

Wniosek do Rzecznika Finansowego o wydanie istotnego poglądu w sprawie kredytu frankowego

Istotną informacją dla wielu frankowiczów jest możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na etapie postępowania sądowego. Ta ścieżka daje możliwość uzyskania od Rzecznika tzw. istotnego poglądu w sprawie. Rzecznik dokona oceny twierdzeń zawartych w pozwie i odpowiedzi na pozew, a następnie wyda swoją opinię na ich temat.
Powyższe pozwala na pozyskanie niezależnej opinii, która może stanowić istotny argument w sporze z bankiem (o ile Rzecznik podziela argumentację frankowicza). Z drugiej zaś strony, w przeciwieństwie do postępowania polubownego, dotyczy sprawy już zawisłej przed sądem. Tym samym nie wstrzymuje wystąpienia z pozwem. Metoda ta polecana jest wszystkim osobom, którym zależy na czasie, chociażby ze względu na przedawnienie ich roszczeń.

Właściwość miejscowa sądu

Co do zasady postępowanie o unieważnienie lub odfrankiowienie umowy należy wytoczyć przed sądem siedziby pozywanego (tutaj banku). Niemniej jednak istnieje również możliwość wytoczenia sprawy przeciw bankowi wg miejsca siedziby oddziału, w którym umowa została zawarta. Czyli, jeśli umowę zawarto w oddziale banku w Katowicach, możliwe będzie również złożenie pozwu w Sądzie w Katowicach.
W przypadku gdy żądanie zapłaty przekroczy 75.000,00 zł, również dla umów zawartych w niektórych innych śląskich miastach (np. Będzin, Bytom, Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy) właściwy do rozpoznania będzie Sąd Okręgowy w Katowicach.

Opłata sądowa

Opłata od pozwu w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko bankom wynosi 1000 zł .

Pozew o zapłatę przeciwko frankowiczom

Bardzo często zdarza się, że ze względu na znaczny wzrost rat kredytu frankowicze przestają spłacać kredyt. W wielu przypadkach banki wypowiadają wówczas umowę i występują z pozwem o zapłatę pozostałej kwoty.
Wieloletnie doświadczenie adwokatów współpracujących z naszą kancelarią w prowadzeniu spraw windykacyjnych (więcej tutaj) pozwala na zapewnienie kompleksowej pomoc frankowiczom dotkniętym tym problemem. Niewielu z nich wie bowiem, że w ramach sporu z bankiem można wykazywać abuzywność postanowień. Co za tym idzie, można na tej podstawie doprowadzić do oddalenia tego powództwa.
Nawet jeśli w sprawie z powództwa banku wydano już wydany nakaz zapłaty nie zamyka to frankowiczom drogi do obrony.

Przedawnienie w umowach o kredyt frankowy

Powyższa instrukcja nie tylko przedstawia szereg usług oferowanych przez naszą kancelarię adwokacką w celu unieważnienia czy odwalutowania umowy o kredyt frankowy. Instrukcja porusza także ważną kwestię, jaką jest przerwanie biegu przedawnienia i wskazuje na stosowane przez naszych adwokatów metody.
W stosunku do umów zawartych kilkanaście lat temu nadal zastosowanie ma 10-letni termin przedawnienia roszczeń frankowiczów wobec banku. W związku z tym, że umowy frankowe największą popularnością cieszyły się w latach 2006-2008, już obecnie część roszczeń jest przedawniona. Równocześnie każdy miesiąc zwłoki przekłada się na przedawnienie kolejnych nadpłat.
Zatem nie zwlekaj – skontaktuj się z kancelarią adwokacką już teraz.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga