PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice odszkodowanie odszkodowania

Odszkodowanie

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom dochodzącym wszelkiego rodzaju odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne (odszkodowanie z OC, odszkodowanie z AC), błędy lekarskie (błędy medyczne) czy szkody górnicze. Adwokaci z kancelarii reprezentują Klientów również w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z innych tytułów.

Spis treści

W czym możemy pomóc

Adwokaci z naszej kancelarii zajmują się reprezentacją klientów w sprawach o odszkodowanie zarówno za szkody w majątku, jak i szkody na osobie, a także w sprawach o zadośćuczynienie (tzw. odszkodowanie za ból). Działamy po to, aby uzyskać dla Państwa (najczęściej od firmy ubezpieczeniowej lub zakładu górniczego) odszkodowanie adekwatne do rozmiaru zaistniałej szkody, a zadośćuczynienie odpowiednie do poniesionej krzywdy.
Reprezentujemy klientów również w sporach z liniami lotniczymi o zapłatę odszkodowania. O tym czego i w jakiej sytuacji można domagać się od linii lotniczych przeczytają Państwo na naszym blogu.

Zobacz powiązany artykuł:

Dochodząc roszczeń w trybie przedsądowym, prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje z firmą ubezpieczeniową czy zakładem górniczym, a dopiero jeśli tryb ten nie przyniesie rezultatów sprawa kierowana jest do sądu.
Nasza oferta obejmuje:
 1. analizę faktycznego rozmiaru szkody,
 2. analizę rozmiaru krzywdy,
 3. skompletowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
 4. zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń np. PZU, Warta, Ergo Hestia, Axa, Compensa, Aviva, Allianz, Generali, Link4, Uniqa, HDI/zakładzie górniczym,
 5. monitorowanie terminowości działań ubezpieczyciela/zakładu górniczego, w celu jak najszybszego uzyskania odszkodowania dla naszych Klientów,
 6. prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z zakładem ubezpieczeń/zakładem górniczym,
 7. skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
Zakłady ubezpieczeń/zakłady górnicze często bazują na niewiedzy swoich klientów lub ich przeciwników oraz na pokutującym w społeczeństwie przekonaniu, że “z molochem ubezpieczeniowym/kopalnią nie warto zaczynać walki, bo i tak się nie uda”. Tymczasem praktyka pokazuje coś zupełnie innego. W wielu przypadkach dochodzenie odszkodowania na rzecz Klientów kancelarii kończy się już na etapie przedsądowym, wynikiem satysfakcjonującym Klienta.

Odszkodowanie

Roszczenia o odszkodowanie dotyczą szkód majątkowych. Ogólne zasady naprawiania szkód reguluje kodeks cywilny. Poszkodowany może wybrać sposób naprawienia szkody, czyli przez przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłatę odpowiedniej kwoty. Zasada ta ma jednak wyjątki, kiedy to poszkodowany może domagać się wyłącznie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej:
 • po pierwsze, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe (nie da się odmalować spalonego obrazu Picassa),
 • gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest nadmiernie utrudnione lub nadmiernie kosztowne,
 • oraz gdy wyłącza to przepis ustawy (np. odpowiedzialność ubezpieczycieli).
Jeżeli poszkodowany już raz zdecyduje się na żądanie pieniężne, to nie będzie go mógł zmienić na żądanie przywrócenia stanu poprzedniego. Dlatego, przed sprecyzowaniem żądania, warto sprawę gruntownie przemyśleć. Na szkodę składa się tzw. szkoda rzeczywista i utracone korzyści.

Szkoda rzeczywista

Szkoda rzeczywista, to faktyczne koszty, które poszkodowany musi ponieść w związku z wyrządzoną mu szkodą. Koszty, które mają na celu przywrócenie stanu poprzedniego w majątku czy zdrowiu poszkodowanego. Przykładami szkody rzeczywistej są:
 • koszty naprawienia uszkodzonego samochodu (koszt zakupu części i pracy blacharza),
 • kwoty wydane za zakup leków, ortezy,
 • koszt dojazdu na wizyty lekarskie,
 • koszt osuszenia i odmalowania zalanego sufitu.
Szkodę tego rodzaju co do zasady poszkodowany musi szczegółowo udowodnić. Stąd istotnym jest m.in. zbieranie faktur i rachunków, już od przysłowiowej pierwszej wizyty w aptece. W zależności od sprawy może okazać się, że dokumenty będą inne. Dlatego po analizie konkretnego przypadku, adwokaci z kancelarii wyjaśnią, jakie dokumenty będą potrzebne oraz zwrotu, których kosztów będzie można się domagać.

Utracone korzyści

Utracone korzyści to wartość majątkowa, którą poszkodowany uzyskałby, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Najczęściej będzie to część wynagrodzenia, którą poszkodowany utracił z powodu niezdolności do pracy. Tego rodzaju utracone korzyści, gdy pracujemy na etacie, są stosunkowo łatwe do udowodnienia. Jeżeli jednak poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą, to sprawa się komplikuje. W tym przypadku, tym bardziej, warto skonsultować sprawę z adwokatem.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to w dużym uproszczeniu odszkodowanie za krzywdę (czyli ból i cierpienie, negatywne przeżycia), a zatem za straty niemajątkowe. Jest to zawsze świadczenie pieniężne. W niektórych sytuacjach, poszkodowany obok żądania zapłaty odszkodowania za szkodę materialną, może domagać się również zapłaty za szkodę niematerialną (krzywdę). Zadośćuczynienie należeć się będzie w wypadku uszkodzenia ciała czy wywołania rozstroju zdrowia, ale również w wypadku naruszenia dóbr osobistych (jak dobre imię, zdrowie, tajemnica korespondencji). Przy ustalaniu należnego zadośćuczynienia nie ma jednego, uniwersalnego sposobu określenia, jaka kwota będzie kwotą odpowiednią. Każda sytuacja musi zostać rozpatrzona indywidualnie.

Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie – szkoda z OC

Jeżeli miałeś wypadek samochodowy nie ze swojej winy, to o odszkodowanie i zadośćuczynienie trzeba będzie zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy. Jeżeli sprawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC, to osobiście będzie odpowiedzialny za naprawienie szkody. Z kolei, gdy sprawca wypadku nie został ustalony, to odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co ubezpieczyciele najczęściej kwestionują? Są to:
 • sposób naprawy, czyli wymiana części na nową czy tylko jej naprawa,
 • zakup nowych części (oryginalne producenta, zamienniki innej firmy, a może części używane)
 • długość najmu samochodu zastępczego,
 • wartość pojazdu,
 • spór co do szkody całkowitej i szkody częściowej.
W każdym wypadku będzie trzeba udowodnić, dlaczego zwrot konkretnych kosztów faktycznie się należy. Adwokaci z naszej kancelarii analizują sprawę i doradzają czego w danej sytuacji klient może się domagać. Współpracujemy również z rzeczoznawcami majątkowymi, którzy przygotowują m.in. wyceny kosztów naprawy z użyciem różnego rodzaju części.

Odszkodowanie – szkoda z AC

Inaczej ma się kwestia odszkodowania należnego z ubezpieczenia Auto-Casco. Tu decyduje treść umowy. Adwokaci z kancelarii analizują jej treść i w imieniu klienta dochodzą od ubezpieczyciela należnego odszkodowania.

Odszkodowanie za błędy lekarskie (błędy medyczne)

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za błędy lekarskie (medyczne). Sprawy te mają swoją specyfikę, dlatego w zakresie wymagającym wiedzy medycznej konsultujemy je również ze specjalistami z danej dziedziny. Reprezentujemy klientów:

Odszkodowanie za szkody górnicze

Jeszcze inną specyfikę mają sprawy o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Jest tak częściowo dlatego, że ustawa Prawo geologiczne i górnicze, przewiduje pewne odrębności w zakresie zasad odpowiedzialności, terminów przedawnienia roszczeń. W sprawach tych istotne jest właściwe i prawidłowe przygotowanie pierwszego dokumentu w sprawie, czyli wniosku do zakładu górniczego o naprawienie szkody. Jego błędne wypełnienie może nawet skutkować zamknięciem możliwości dochodzenia roszczeń. Warto pamiętać, że w tego rodzaju sprawach po stronie poszkodowanego istnieje obowiązek wykorzystania ugodowej drogi zakończenia sporu, zanim wystąpi się z pozwem do sądu. Dlatego naszych klientów reprezentujemy przez całe postępowanie, począwszy od zgłoszenia szkody (wniosku o naprawienie szkody), przez udział w oględzinach prowadzonych przez zakład górniczy, po postępowanie sądowe.

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga