Odszkodowanie

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom dochodzącym wszelkiego rodzaju odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie (błędy medyczne) czy szkody górnicze. Adwokaci z kancelarii reprezentują Klientów również w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z innych tytułów.

Odszkodowanie

Gdy ktoś wyrządził nam szkodę, możemy domagać się jej naprawienia. Roszczenia o odszkodowanie dotyczą szkód majątkowych. Ogólne zasady naprawienia szkód reguluje kodeks cywilny, choć jest też wiele przepisów odrębnych. Zasadą jest, że to poszkodowany dokonuje wyboru sposobu naprawienia szkody. Może domagać się naprawienia szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłaty odpowiedniej kwoty. Jednak zasada ta ma wyjątki, kiedy to poszkodowany może domagać się wyłącznie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej:

– po pierwsze, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe (nie da się odmalować spalonego obrazu autorstwa Picassa),

– gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest nadmiernie utrudnione lub nadmiernie kosztowne,

– oraz gdy wyłącza to przepis ustawy (np. odpowiedzialność ubezpieczycieli).

Jeżeli poszkodowany już raz zdecyduje się na żądanie pieniężne, to nie będzie go mógł zmienić na żądanie przywrócenia stanu poprzedniego. Pamiętać wreszcie trzeba, że na szkodę składa się tzw. szkoda rzeczywista i utracone korzyści.

Szkoda rzeczywista

Szkoda rzeczywista, to faktyczne koszty, które jako poszkodowani musimy ponieść w związku z wyrządzoną nam szkodą, które mają na celu przywrócenie stanu poprzedniego w naszym majątku czy zdrowiu. Przykładem szkody rzeczywistej są:

– koszty naprawienia uszkodzonego samochodu (koszt zakupu części i pracy blacharza)

– kwoty wydane za zakup leków, ortezy,

– koszt dojazdu na wizyty lekarskie,

– koszt osuszenia i odmalowania zalanego sufitu.

Szkodę tego rodzaju co do zasady poszkodowany musi szczegółowo udowodnić. Stąd istotnym jest m.in. zbieranie faktur i rachunków, już od przysłowiowej pierwszej wizyty w aptece.

Utracone korzyści

Utracone korzyści to wartość majątkowa, którą uzyskalibyśmy, gdyby nam szkody nie wyrządzono. Najczęściej będzie to część wynagrodzenia za pracę (zarobku), którą utraciliśmy z powodu niezdolności do pracy. Tego rodzaju utracone korzyści (tym bardziej, gdy pracujemy na etacie), są stosunkowo łatwe do udowodnienia. Jeżeli jednak prowadzimy działalność gospodarczą, to sprawa się komplikuje. Pomimo komplikacji warto dochodzić tego rodzaju roszczenia.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to w dużym uproszczeniu odszkodowanie za krzywdę (czyli ból i cierpienie, negatywne przeżycia), a zatem za straty niemajątkowe. Jest to zawsze świadczenie pieniężne. W niektórych sytuacjach poszkodowany obok żądania zapłaty odszkodowania za szkodę materialną, może domagać się również zapłaty za szkodę niematerialną (krzywdę).

Zadośćuczynienie należeć się będzie w wypadku uszkodzenia ciała czy wywołaniu rozstroju zdrowia, ale również w wypadku naruszenia dóbr osobistych (jak dobre imię, zdrowie, tajemnica korespondencji).

Przy ustalaniu należnego zadośćuczynienia nie ma jednego, uniwersalnego sposobu określenia jaka kwota będzie kwotą odpowiednią. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Jeżeli Twoje auto i Ty ucierpiałeś w wypadku samochodowym, przeważnie o odszkodowanie i zadośćuczynienie trzeba będzie zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy. Jeżeli sprawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC, to osobiście będzie odpowiedzialny za naprawienie szkody. Z kolei gdy sprawca wypadku nie został ustalony, to odszkodowanie zapłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co ubezpieczyciele najczęściej kwestionują? Są to:

– sposób naprawy, czyli wymiana części na nową czy tylko jej naprawa,

– zakup nowej części (oryginalna producenta, zamiennik innej firmy, a może część używana)

– długość najmu samochodu zastępczego,

– konieczność zakupu konkretnych leków,

– koszty prywatnej rehabilitacji.

W każdym wypadku poszkodowany będzie musiał udowodnić, dlaczego zwrot tych kosztów faktycznie mu się należy.

Odszkodowanie za błędy lekarskie

Sprawy błędów lekarskich (medycznych) są sprawami niezwykle trudnymi. Jest tak dlatego, że każdy zabieg lekarski jest obarczony dużym ryzykiem, a z drugiej strony pewne informacje mogą być przed nami zatajane i ciężko się o nich dowiedzieć. Niezależnie od tego, w sprawach tych warto skorzystać z postępowania przed wojewódzką komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Może nam ono dać pewne wskazówki czy występować ze sprawą do sądu. Należy też pamiętać, że w postępowaniu przed komisją można mieć pełnomocnika, w tym adwokata. Z uwagi na skomplikowanie tego rodzaju spraw, jeżeli decydujesz się na pozwanie szpitala warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokackiej.

Odszkodowanie za szkody górnicze

Innego rodzaju sprawami są sprawy o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Jest tak częściowo dlatego, że ustawa Prawo geologiczne i górnicze, przewiduje pewne odrębności w zakresie zasad odpowiedzialności, terminów przedawnienia roszczeń. Warto pamiętać, że w tego rodzaju sprawach po stronie poszkodowanego istnieje obowiązek wykorzystania ugodowej drogi zakończenia sporu, zanim wystąpi z pozwem do sądu.

W czym możemy pomóc

Adwokaci z naszej kancelarii zajmują się reprezentacją klientów w sprawach o odszkodowanie zarówno za szkody w majątku, jak i szkody na osobie, a także o zadośćuczynienie (tzw. odszkodowanie za ból). Działamy po to, aby uzyskać dla Państwa (najczęściej od firmy ubezpieczeniowej lub zakładu górniczego) odszkodowanie adekwatne do rozmiaru zaistniałej szkody.

Reprezentujemy klientów również w sporach z liniami lotniczymi o zapłatę odszkodowania. O tym za co linię i w jakiej sytuacji można domagać się od linii lotniczych przeczytają Państwo na naszym BLOGU tutaj.

Dochodząc roszczeń w trybie przedsądowym, prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje z firmą ubezpieczeniową czy zakładem górniczym, a dopiero jeśli tryb ten nie przyniesie rezultatów sprawa kierowana jest do sądu.

Nasza oferta obejmuje:

  1. analizę faktycznego rozmiaru szkody,
  2. skompletowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
  3. zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
  4. monitorowanie terminowości działań ubezpieczyciela/zakładu górniczego w celu jak najszybszego uzyskania odszkodowania dla naszych Klientów,
  5. prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z zakładem ubezpieczeń/zakładem górniczym,
  6. skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Zakłady ubezpieczeń/zakłady górnicze często bazują na niewiedzy swoich klientów lub ich przeciwników oraz na pokutującym w społeczeństwie przekonaniu, że “z molochem ubezpieczeniowym/kopalnią nie warto zaczynać walki, bo i tak się nie uda”. Tymczasem praktyka pokazuje coś zupełnie innego. W wielu przypadkach dochodzenie odszkodowania na rzecz Klientów kancelarii kończy się już na etapie przedsądowym, wynikiem satysfakcjonującym Klienta.

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii i czytania naszego BLOGA – www.adwokatagk.pl/blog/

 

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl