Niektóre obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (część 2.)

Niektóre obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (część 2.)

W tym wpisie kontynuujemy omówienie kwestii związanych z obowiązkami pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Poprzednie obowiązki pracodawcy wymienione zostały W PIERWSZEJ CZĘŚCI ARTYKUŁU.

Dostępna jest już TRZECIA CZĘŚĆ ARTYKUŁU NA TEN TEMAT.

Dalsze obowiązki pracodawcy sprowadzają się do informowania wojewody, który zezwolenie wydał, o zaistnieniu pewnych zdarzeń.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAM.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

O czym informować

Należy informować o:

  1. rozpoczęciu przez cudzoziemca pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Może dojść do takiej zmiany pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zezwolenia na pracę. Ale należy bardzo uważać. Bez zmiany zezwolenia na pracę, cudzoziemcowi można powierzyć pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku wyłącznie jeżeli takie powierzenie nie przekroczy łącznie 30 dni w roku kalendarzowym,
  2. zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy,
  3. przejęciu zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
  4. przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  5. zmianie osoby reprezentującej pracodawcę zagranicznego przebywającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i działającej w imieniu pracodawcy oraz upoważnionej do reprezentowania go przed wojewodą i innymi organami (np. ZUS, organami Krajowej Administracji Skarbowej, Strażą Graniczną czy Policją),
  6. fakcie niepodjęcia przez cudzoziemca pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
  7. przerwaniu pracy przez cudzoziemca na okres przekraczający 3 miesiące,
  8. zakończeniu przez cudzoziemca pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Kiedy i jak należy informować wojewodę

O powyższych zdarzeniach wojewodę należy informować na piśmie. Żeby wojewoda mógł łatwo przyporządkować pismo do zezwolenia, warto w piśmie podać numer i datę wydania zezwolenia, jak również imię i nazwisko cudzoziemca, którego informacja dotyczy. Pismo do wojewody należy wysłać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie informacji.

Przykład: Cudzoziemiec pracuje w firmie X (pracodawca) na podstawie zezwolenia na pracę ważnego od 1 lutego 2019 r. Zezwolenie wydane jest na 1 rok tj. do 31 stycznia 2020 r.. Następnie, 15 października 2019 r. cudzoziemiec oświadczył pracodawcy, że nie chce u niego dużej pracować. Strony rozwiązały umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 października 2019 r. Pracodawca miał 7 dni, liczonych od dnia następnego po ostatnim dniu pracy, czyli do 7 listopada 2019 r., żeby wysłać do wojewody pismo informujące o tym, że cudzoziemiec zakończył u niego pracę.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Niedopełnienie powyższych obowiązków rodzi różnego rodzaju negatywne konsekwencje, które zostaną omówione w kolejnym wpisie.

Wpis uwzględnia stan prawny na 13.11.2019 r.

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl