PolishEnglishGermanFrench
Niektóre obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (część 3.) – skutki ich niedopełnienia

Spis treści

Niektóre obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (część 3.) – skutki ich niedopełnienia

We wcześniejszych wpisach CZĘŚĆ PIERWSZA i CZĘŚĆ DRUGA mowa była o niektórych obowiązkach podmiotów powierzających wykonywanie pracy (pracodawców) w kontekście zatrudniania cudzoziemców. Ponieważ obowiązków tych jest sporo i są bardzo drobiazgowe, to niestety stosunkowo często, nawet przez czysty przypadek, nie zostają zrealizowane. Niestety skutki niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę nie są błahe. Konsekwencją będzie bowiem uchylenie zezwolenia na pracę, a także grzywna.

Żeby uprościć sprawę, należy wręcz przyjąć, że każde niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę skończy się uchyleniem zezwolenia. Przepisy przewidują taki skutek zarówno w odniesieniu do obowiązków ściśle związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, jak również do tych klasycznych wynikających z prawa pracy. Zatem pracodawca jak najszybciej powinien sobie z tego zdać sprawę, przestrzegać wszystkich przepisów i niczego nie bagatelizować.

W rezultacie ważnym jest by pracodawca pilnował i dopełniał terminowo wszystkich obowiązków. Wbrew pozorom sytuacje, w których podmioty powierzające cudzoziemcom wykonywanie pracy nie dopełniają wszystkich obowiązków występują stosunkowo często.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAM.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Uchylenie zezwolenia na pracę z powodu niedopełnienia podstawowych obowiązków prawa pracy

Po pierwsze wojewoda uchyli zezwolenie, gdy:

 • pracodawca nie wypłacił cudzoziemcowi należnego wynagrodzenia za pracę lub nie opłacił należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie zaktualizował minimalnego wynagrodzenia za pracę (na co trzeba uważać, gdy cudzoziemiec zatrudniony jest za wynagrodzeniem minimalnym),
 • pracodawca nie zawarł z cudzoziemcem umowy na piśmie.

Uchylenie zezwolenia na pracę z powodu niedopełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca

Po drugie zezwolenie uchyla się, gdy:

 • w umowie z cudzoziemcem zawarto inne warunki zatrudnienia, niż te wynikające z wydanego zezwolenia na pracę, a które jednocześnie wynikają z przepisów prawa, w praktyce chodzi tu o warunki dotyczące wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę porównywalną/porównywalnego rodzaju,
 • pracodawca przed podpisaniem umowy z cudzoziemcem nie przedstawił mu tłumaczenia tej umowy na język dla niego zrozumiały,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie przekazał jednego egzemplarza zezwolenia na pracę zatrudnionemu cudzoziemcowi,
 • wojewoda stwierdzi, że pracodawca nie informował cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia,
 • wojewoda stwierdzi, że pracodawca nie dochował należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • pracodawca, na wniosek m.in. Straży Granicznej czy Urzędu Skarbowego (innych organów, o których mowa w przepisach) nie udostępnił im dokumentów potwierdzających dopełnienie obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca,
 • cudzoziemiec utracił uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu (np. lekarz stracił prawo wykonywania zawodu),
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę lub przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
 • w wypadku pracodawcy zagranicznego – nie dostosował on wynagrodzenia pracownika-cudzoziemca do poziomu wynagrodzenia przewidzianego przez szczegółowe przepisy prawa.

Inne sytuacje, w których wojewoda uchyli zezwolenie

W tym miejscu warto też wspomnieć o innych przesłankach (zdarzeniach), które powodują, że decyzję o zezwoleniu na pracę uchyla się. Nastąpi to, gdy:

 • zmieniły się okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji,
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia, np. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę i nie chce go już zatrudniać,
 • wojewoda dostał informację, że pobyt cudzoziemca w kraju jest niepożądany (obowiązuje wpis w odpowiednim wykazie),
 • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej (np. działalność jest zawieszona, pracodawca jest wykreślony z rejestru lub jest w likwidacji),
 • pracodawcę prawomocnie ukarano za określone w przepisach wykroczenia (zasadniczo chodzi o wykroczenia związane z powierzeniem nielegalnej pracy),
 • jak również, gdy pracodawcę ukarano za przestępstwa związane z naruszaniem praw osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów czy za handel ludźmi.

Kiedy decyzja nie zostanie uchylona

W dosłownie kilku wypadkach, pomimo wystąpienia wyżej opisanych okoliczności, można obronić się przed uchyleniem zezwolenia. Warunkiem jest by pracodawca dokonał pewnych formalności. Po pierwsze chodzi tu o sytuację związaną z pracodawcą zagranicznym. Co do zasady okolicznością, którą wojewoda traktuje jako zmianę okoliczności odnoszących się do wydanej decyzji jest zmiana osoby reprezentującej pracodawcę zagranicznego. Jeżeli pracodawca zagraniczny zawiadomił wojewodę w terminie 7 dni o powyższym, to zezwolenie na pracę nie zostanie uchylone.

Ponadto jeżeli cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę lub przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące, to również zezwolenie nie zostanie uchylone, ale tylko w po spełnieniu warunku. W piśmie do wojewody po pierwsze trzeba go zawiadomić o tej okoliczności (czyli niepodjęciu pracy lub przewie w pracy). Trzeba podać przyczynę takiego stanu rzeczy. Dodatkowo trzeba wskazać okoliczności, które świadczą o tym, że zezwolenie zostanie wykorzystane zgodnie z jego treścią.

Przykład: Pracodawca uzyskał zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – obywatela kraju objętego obowiązkiem wizowym (np. Chiny, Indie). Zezwolenie ważne jest od 7 października 2019 r. Pracodawca wie, że cudzoziemiec w najlepszym wypadku wizę otrzyma 1 lutego 2020 r. Żeby uchronić się przed uchyleniem zezwolenia, pracodawca najpóźniej do 14 stycznia 2020 r. musi na piśmie poinformować wojewodę, że:

 • pracownik jeszcze nie podjął pracy,
 • podać przyczynę, np. cudzoziemiec ubiega się o wizę, ale jeszcze jej nie otrzymał i jeszcze nie przyjechał do Polski,
 • pracodawca nadal zamierza tę osobę zatrudnić, po jej przyjeździe do Polski.

Kiedy grzywna

Niedopełnienie obowiązków przytoczonych poniżej, omówionych również we wpisie Niektóre obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (część 2.), skutkować będzie ukaraniem grzywną od 100 zł do 5000 zł. Dlaczego taką ? Na to pytanie odpowiedź znajduje się poniżej.

Sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązków informacyjnych względem wojewody o tym, że:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy,
 • nastąpiło przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę zagranicznego,
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
 • pracownik z zagranicy przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Dlaczego wykroczenie

Z przepisów wynika, że niedopełnienie każdego z tych obowiązków jest wykroczeniem. Ustawa wprost reguluje, że do postępowania stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wreszcie czyny te są zagrożone karą ustaloną kwotowo, a zatem mamy do czynienia właśnie z wykroczeniem.

Przepis przewiduje minimalną grzywnę w wysokości 100 zł. Z kolei z kodeksu wykroczeń wynika, że grzywna nie może być wyższa niż 5000 zł. Ponieważ jest to wykroczenie, to nie będzie można bronić się znikomą społeczną szkodliwością czynu. Trzeba bowiem pamiętać, że wykroczenia co do zasady cechuje niska lub właśnie znikoma społeczna szkodliwość czynu. Natomiast zawsze warto powoływać się na okoliczności łagodzące, o których przeczytać będzie można w innym wpisie.

Stan prawny na 13.11.2019 r.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY – www.adwokatagk.pl/category/cudzoziemcy/

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej