PolishEnglishGermanFrench
Wykaz cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany

Spis treści

Czy jako pracodawca zastanawiałeś się czy możesz zatrudnić każdego cudzoziemca? Czy myślałeś jakie są konsekwencje wyroku karnego dla cudzoziemca? Jeśli nie, to czas to zrobić! Cudzoziemcy i pracodawcy, którzy czytają przepisy o zatrudnianiu i pobycie cudzoziemców w Polsce, na pewno zadają sobie pytanie czym jest wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest niepożądany. Bo tak brzmi jego pełna nazwa. Brzmi groźnie, ale czy równie groźne są konsekwencje?

Kto zatem decyduje, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany? Kto decyduje o tym, że cudzoziemiec zostaje wpisany do wspomnianego wykazu? W jaki sposób decyzja ta jest podejmowana? I od czego jest uzależniona? O tym w dzisiejszym (i nie tylko) wpisie.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAM.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

[lwptoc depth=”1″]

Kto prowadzi wykaz i kto do niego wpisuje

Tytułowy wykaz prowadzi Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców. I to on – Szef, wpisuje dane cudzoziemca do wykazu. Następuje to z urzędu, gdy Szef otrzyma odpowiednie dokumenty. Może też nastąpić na podstawie wniosku odpowiedniego organu i przekazanych dokumentów.

Wniosek o wpis danych cudzoziemca może zatem złożyć:

1) Minister Obrony Narodowej;

2) minister właściwy do spraw zagranicznych;

4) Komendant Główny Policji;

5) Komendant Główny Straży Granicznej;

6) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) Szef Agencji Wywiadu;

8) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

9) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

10) wojewoda.

Dlaczego cudzoziemiec zostaje wpisany do wykazu

Aby dane cudzoziemca zostały wpisane, musi wystąpić jedna z przesłanek wskazanych w ustawie o cudzoziemcach. Nie jest to więc decyzja zupełnie dowolna. Wpis musi mieć konkretną podstawę prawną i faktyczną. Oparcie w dokumentach, które trafiły do Szefa Urzędu.

Zobowiązanie do powrotu

Jedną z podstawowych i pierwszą przesłanką wpisu danych cudzoziemca do wykazu jest ostateczna decyzja o zobowiązaniu go do powrotu. Znana jako deportacja, choć w praktyce najczęściej wykonywana jest dobrowolnie. Innymi słowy, osoba zobowiązana do powrotu musi wrócić do swojego kraju pochodzenia lub do kraju, z którego przyjechała. W tej samej decyzji wobec cudzoziemca orzeka się również zakaz wjazdu. Zakaz ten w niektórych wypadkach obejmie tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak z reguły dotyczy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.

Wyrok sądu

Po drugie wpis nastąpi, gdy cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem, choć tu są przewidziane wyjątki. Zatem co do zasady wpis nastąpi jeżeli cudzoziemiec został skazany w:

  1. Polsce – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności, lub
  2. innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo stanowiące zbrodnię w rozumieniu prawa polskiego (czyli przestępstwo zagrożone karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności), lub
  3. Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku.

Inne przypadki

Ponadto wpis może nastąpić, gdy

– wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską;

– wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemiec po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa został przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

– cudzoziemiec został przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

Czy dowiem się o umieszczeniu moich danych w wykazie?

Niekoniecznie. Umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie może nastąpić (a w zasadzie następuje) bez jego wiedzy i zgody. Jednak, jeżeli cudzoziemiec dostał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, został skazany wyrokiem sądu karnego (o którym mowa powyżej), czy też został przekazany do innego państwa, to jest pewne, że prędzej czy później jego nazwisko zostanie wpisane do wykazu cudzoziemców. I oczywiście cudzoziemiec ma wiedzę, że te wydarzenia miały miejsce.

Jeżeli żadna ze wspomnianych oczywistych sytuacji nie miała miejsca, a chcesz mieć pewność, że Twoja dane (lub dane Twojego przyszłego pracownika) nie znajdują się w wykazie, jest na to sposób.

Dostęp do danych w wykazie cudzoziemców

Czy wykaz cudzoziemców jest ogólnodostępny? Nie. Jednak cudzoziemiec, którego dane umieszczono w wykazie cudzoziemców ma prawo złożyć do Szefa Urzędu wniosek o:

1) udostępnienie mu informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;

2) sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

3) usunięcie danych, jeżeli umieszczono je lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy.

Szef Urzędu odmówi cudzoziemcowi udostępnienia informacji o podstawie faktycznej wpisu, jeżeli jego dane umieszczono w wykazie ze względów obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, w tym wypadku cudzoziemiec nie ma też prawa wglądu do dokumentów związanych z wpisem.

Kodeks postępowania administracyjnego ma w tym wypadku zastosowanie tylko w ograniczonym zakresie i wyłącznie do wniosku cudzoziemca, o którym mowa powyżej. Szef musi rozpoznać wniosek w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania i na skutek jego rozpatrzenia wydaje zaświadczenie.

Cudzoziemiec ma prawo wglądu do dokumentów dotyczących umieszczenia jego danych w wykazie, z wyjątkiem wspomnianym powyżej, kiedy Szef odmawia udostępnienia informacji. Ponadto do wglądu nie ma zastosowania art. 73 kpa, o którym mowa była w tym wpisie, a dokumenty udostępniane są w siedzibie Urzędu do spraw Cudzoziemców.

O tym kiedy cudzoziemiec uniknie pojawienia się w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany, okresach obowiązywania wpisu oraz skutkach wpisu czytaj w następnym poście.

Stan prawny: 03.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej