PolishEnglishGermanFrench
wsparcie dla przedsiębiorcy w tarczy antykryzysowej
Świadczenie postojowe – tarcza antykryzysowa 2.0. pytania i odpowiedzi

Spis treści

Dzisiejszy wpis poświęcony jest kolejnej z form wsparcia, jaką przewiduje tarcza antykryzysowa – chodzi o świadczenie postojowe. Wcześniejszy wpis dotyczący zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne znajdziecie tutaj. O świadczenie postojowe może ubiegać przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Skorzysta z niego także osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Poniżej pytania i odpowiedzi odnośnie tego rodzaju wsparcia.

[lwptoc depth=”3″]

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Tarcza antykryzysowa przewiduje dwie kategorie podmiotów, którym przysługuje świadczenie postojowe.

Pierwszą z nich są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: przedsiębiorcy).

Drugą kategorię stanowią osoby nieprowadzące działalności, a świadczące różnego rodzaju usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród umów tych wymienia się umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług czy w końcu popularną umowę o dzieło.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Takim innym tytułem objęci są przykładowo: pracownicy, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, duchowni, osoby na urlopach wychowawczych czy pobierające zasiłek macierzyński. Szczegółowy katalog określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby ubiegać się świadczenie postojowe?

Ze świadczenia postojowego może skorzystać zarówno przedsiębiorca, który zawiesił działalność po 31.01.2020 r., jak i prowadzi ją nadal.

Świadczenie postojowe może otrzymać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowo łącznie następujące przesłanki:

  • zamieszkuje na terytorium RP i: jest obywatelem RP, posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP albo jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,
  • w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzonej przez niego działalności,
  • prowadził działalność przed 01.02.2020 r.

Dodatkowo przedsiębiorca, który nie zawiesił działalność, musi wykazać spadek przychodu o co najmniej 15 %. Samozatrudniony, który zawiesił działalność, nie musi spełniać tego warunku.

Wymogu spadku przychodów nie stosuje się także do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą pozostającej na karcie podatkowej i korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.  Przy czym wówczas świadczenie to będzie niższe.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocy prawnej kancelarii dla firm z całej Polski – pomagamy w sprawach pracowniczych, oraz dofinansowaniach z tarczy antykryzysowej 1.0, 2.0, 3.0. TUTAJ.

Jak wyliczyć spadek przychodu?

Spadek przychodu wyliczany jest poprzez porównanie przychodów z dwóch miesięcy. Porównywany jest miesiąc, za który wniosek jest składany, w stosunku do miesiąca poprzedniego. Do porównania przyjmuje się kwoty przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa ta wskazuje, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby ich faktycznie nie otrzymano. Od przychodu należy odliczyć wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dodatkowo do przychodu nie wlicza się podatku VAT, o ile jest naliczany.

Różnica pomiędzy porównywanymi miesiącami musi wynosić co najmniej 15 %, ale może być to spadek wyższy.

Jakie warunki musi spełnić osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, aby ubiegać się świadczenie postojowe?

O świadczenie postojowe może ubiegać się osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, o ile zawarta została ona przed 01.04.2020 r.

Dodatkowo osobę tę obowiązuje górny limit przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Wynosi on nie więcej niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Innymi słowy przychód tej osoby nie może przekroczyć w miesiącu poprzedzającym kwoty 15.681 zł.

W jakiej wysokości tarcza antykryzysowa przewiduje świadczenie postojowe?

Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po przeliczeniu daje to kwotę 2.080 zł.

W przypadku osób, które pozostają na karcie podatkowej i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, świadczenie wyniesie 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po przeliczeniu daje to kwotę 1.300 zł.

Odmiennie sytuacja wygląda także w przypadku osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychody z tych umów nie były wyższe niż 1 299,99 zł, świadczenie otrzymają w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Ponadto, w przypadku zbiegu praw do świadczenia postojowego, przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Ile razy można złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

 O świadczenie postojowe można ubiegać nie więcej razy niż trzy razy.

Tarcza antykryzysowa wskazuje, że ubieganie się o kolejne świadczenie postojowe wymaga złożenia stosownego oświadczenia. W oświadczeniu tym wskazać należy, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

Gdzie, kiedy i jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

 Wniosek o postojowe składa się do właściwego dla przedsiębiorcy oddziału ZUS w formie pisemnej albo elektronicznie.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne składają wniosek za pośrednictwem zleceniodawcy.

Można również skorzystać z platformy usług elektronicznych ZUS pod TYM adresem. Do złożenia wniosku potrzebny jest co prawda wówczas podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP, ale ich wyrobienie nie jest skomplikowaną procedurą. Więcej na ten temat w tym wpisie.

Wnioski o świadczenie postojowe można złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Odmowa przyznania świadczenia postojowego – co dalej?

W przypadku negatywnego rozpoznania wniosku ZUS wydaje decyzję o odmowie przyznania świadczenia postojowego. Od decyzji takiej przysługuje odwołanie do sądu, za pośrednictwem ZUS. Odwołanie takie należy wysłać do ZUS w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu odwołania lub wypełnieniu wniosku, zapraszamy do kontaktu firmy z całej Polski – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Co, jeśli otrzymam świadczenie postojowe mimo niespełnienia wymogów?

Osoba, która pomoc z ZUS otrzymała nienależnie, jest zobowiązana do jej zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty. Przy czym decyzję nakazującą zwrot świadczenia można wydać najpóźniej w terminie 5 lat od dnia wypłaty.

Dodatkowo, jeśli wypłata nastąpiła w wyniku złożenia nieprawdziwych oświadczeń, grozi z tego tytułu odpowiedzialność karna.

Czy świadczenie postojowe należy opodatkować?

Kwoty uzyskane w ramach świadczenia postojowego na podstawie tarczy antykryzysowej są zwolnione od podatku dochodowego.

Świadczenie postojowe – jakie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0.?

Obecnie, po wprowadzeniu tarczy antykryzysowej 2.0., o świadczenie postojowe mogą już ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od poziomu osiąganego przez nich przychodu. Wcześniej skorzystać z niego mogli wyłącznie przedsiębiorcy, których przychód nie był wyższy niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowo, aktualnie o świadczenie postojowe można ubiegać się trzykrotnie.

Ponadto, w przypadku umów cywilnoprawnych, umożliwiono ubieganie się o świadczenie postojowe także osobom, które zawarły umowy przed 01.04.2020 r. Do tej pory z prawa tego korzystać mogły wyłącznie osoby wykonujące umowy zawarte przez 01.02.2020 r.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – jakie zmiany obejmą świadczenie postojowe?

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej przewiduje w ramach świadczenia postojowego wyłącznie jedną zmianę. Mianowicie możliwość ubiegania się o to świadczenia miałaby także objąć przedsiębiorców, którzy działalność rozpoczęli przed 01.04.2020 r. Na dzień dzisiejszy korzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy działalność otwarli przed 01.02.2020 r. Być może zatem nowa tarcza antykryzysowa pozwoli również nowym przedsiębiorcom sięgnąć po świadczenie postojowe.

 

Stan prawny 04.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej