PolishEnglishGermanFrench
odzyskiwanie należności
Rejestr Należności Publicznoprawnych

Spis treści

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych funkcjonuje już od czerwca 2018 r., chociaż niewielu podatników i wierzycieli zdaje sobie z tego sprawę. Rejestr Należności Publicznoprawnych, podobnie jak inne tego typu rejestry, istnieje aby umożliwić szybką i łatwą weryfikację, czy kontrahent jest rzetelny i wypłacalny.

Kto, kogo i kiedy może wpisać do Rejestru Należności Publicznoprawnych? Jak uzyskać dostęp do zgromadzonych w rejestrze danych? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń tel. 322541818 lub napisz biuro@adwokatagk.pl 

 

Kogo można wpisać do Rejestru Należności Publicznoprawnych?

W Rejestr Należności Publicznoprawnych (dalej: RNP) można zamieścić dane każdego, kto zalega z należnościami pieniężnymi podlegającymi egzekucji w trybie administracyjnym. Wierzycielem tych należności musi być albo naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

Chodzi więc przede wszystkim o zaległości z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych,
 • grzywien i kar pieniężnych wymierzonych przez organy administracji publicznej,
 • grzywien i kar administracyjnych,
 • mandatów karnych.

Należy pamiętać, że w RNP mogą być wpisane wierzytelności, których łączna wysokość wraz z odsetkami wynosi co najmniej 5.000,00 zł.

Wpisać można każdy podmiot, bez względu na jego status jako podatnika. Dlatego w RNP może znaleźć się:

 • osoba fizyczna, w tym także osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a nawet
 • nierezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego.

Windykacja – zapoznaj się z naszą ofertą.

Kto może wpisać dłużnika do Rejestru Należności Publicznoprawnych?

Wpisu do RNP dokonuje wierzyciel, a więc naczelnik urzędu skarbowego lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Wierzyciel może dokonać wpisu do RNP, pod warunkiem że zaległość dłużnika wynika z:

 • deklaracji lub zeznania podatkowego złożonego przez podatnika lub płatnika,
 • zgłoszenia celnego,
 • deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne,
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prawomocnego wyroku lub postanowienia,
 • informacji o opłacie paliwowej, emisyjnej lub o dopłatach,
 • mandatu karnego wydanego w postępowaniu karnoskarbowym,
 • mandatu karnego wydanego w postępowaniu wykroczeniowym,
 • lub z przepisu prawa.

Jak wpisuje się dłużnika do Rejestru Należności Publicznoprawnych?

Zanim wierzyciel zgłosi dłużnika do RNP, musi w pierwszej kolejności doręczyć mu zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Wpis do RNP nie będzie więc dla dłużnika żadną niespodzianką. Dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wierzyciel może dokonać wpisu. Dłużnik ma więc dodatkowy czas na to, aby spłacić swoje zaległości i uniknąć wpisu.

Wierzyciel ma obowiązek wykreślić dane z RNP lub odpowiednio je zmodyfikować w ciągu 7 dni od chwili, kiedy powziął informację o zmianie okoliczności. Dłużnik, który został wpisany do rejestru, powinien z własnej inicjatywy zgłaszać wierzycielowi wszelkie zmiany danych i pilnować, aby uwzględniono je w terminie.

Jak uzyskać dostęp do danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych?

Dostęp do danych przysługuje oczywiście samemu dłużnikowi oraz każdemu zainteresowanemu.

Dane udostępniane są w systemie informatycznym, po zalogowaniu na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Uzyskanie dostępu wymaga jednak uwierzytelnienia za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Udostępnianie danych jest bezpłatne. Wydruk danych znajdujących się w RNP nie jest dokumentem urzędowym.

Uzyskane dane można przechowywać maksymalnie przez okres 90 dni od ich uzyskania, natomiast podmiot, który dane uzyskał, nie może ich ujawniać innym podmiotom.

Sprzeciw dłużnika

Przepisy przewidują możliwość wniesienia przez dłużnika sprzeciwu.

Sprzeciw wnosi się do wierzyciela, a może on dotyczyć:

 • zagrożenia ujawnieniem w rejestrze,
 • a także wprowadzenia danych do RNP.

Prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje już od chwili doręczenia zawiadomienia o zamiarze dokonania wpisu do RNP. Sprzeciw można wnieść przez cały okres, w którym dane dłużnika znajdują się w rejestrze.

Aby sprzeciw był skuteczny dłużnik musi zakwestionować istnienie lub wysokość samego zobowiązania (ewentualnie odsetek). Oczywiście twierdzenia dłużnika muszą być poparte odpowiednimi dowodami. Żadne inne okoliczności nie spowodują uwzględnienia sprzeciwu. Dłużnik musi wykazać, ze zobowiązanie nie istnieje, bo np. zostało już spłacone w całości, albo że jego wysokość jest znacznie mniejsza, niż wpisał organ.

W razie uwzględnienia sprzeciwu, wierzyciel rejestruje zmianę danych lub dokonuje wykreślenia danych w odpowiednim zakresie.

Natomiast, jeśli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, dłużnik może jeszcze wnieść zażalenie do organu odwoławczego. Jeśli to nie poskutkuje, a postanowienie dalej będzie nieprawidłowe, można także skierować skargę do sądu administracyjnego.

Stan prawny na dzień 05 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:

Pozostałe artykuły z zakresu prawa podatkowego – kliknij TUTAJ.

Ważne zmiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców!

„Prawo do popełniania błędów” – zmiany w Prawie przedsiębiorców

„Biała lista” w pytaniach i odpowiedziach

„Mikrorachunek podatkowy” w pytaniach i odpowiedziach

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej