PolishEnglishGermanFrench
FGŚP pytania i odpowiedzi
Dofinansowanie z FGŚP w praktyce – pytania i odpowiedzi

Spis treści

Dofinansowanie z FGŚP – pytania i odpowiedzi

[lwptoc depth=”2″]

W ostatnim artykule, z którym możesz się zapoznać klikając TUTAJ opisałam wprowadzone przez specustawę koronawirusową rozwiązanie umożliwiające otrzymanie przez przedsiębiorcę dofinansowania z FGŚP na podstawie art. 15g tej ustawy. Jak się można było spodziewać, już na etapie przygotowywania przez przedsiębiorcę niezbędnych dokumentów celem uzyskania tego dofinansowania,  pojawił się cały szereg praktycznych pytań. W niniejszym wpisie postaram się więc przybliżyć Wam kwestię: dofinansowanie z FGŚP w praktyce w pytaniach i odpowiedziach.

Czy przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z dofinansowania z FGŚP może również wnioskować o zwolnienie w opłacaniu składek na ZUS?

Pytanie to budziło zdecydowanie najwięcej wątpliwości u przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że specustawa koronawirusowa niestety nie daje jasnej odpowiedzi na to pytanie. Na szczęście kwestia ta została jednak rozwiązana w drodze odgórnych wytycznych dysponenta funduszu. Te dwie formy wsparcia przedsiębiorców można łączyć. Jest jednak jedno ale – przedsiębiorca nie otrzyma z FGŚP dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo, dofinansowanie zFGŚP zostanie pomniejszone o składki należne od pracownika, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS. Zastrzeżenia są logiczne.

Czy ocena spełniania przesłanki spadku obrotów dokonywana jest jednorazowo czy za każdy miesiąc osobno?

Ocena ta jest dokonywana jednorazowo według stanu na dzień złożenia wniosku. Wysokość obrotów w miesiącach kolejnych nie ma znaczenia dla kwestii trwałości dofinansowania (w przypadku wnioskowania o dofinansowanie od razu na dwa lub trzy miesiące.

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ DLA FIRM, W SZCZEGÓLNOŚCI DO POCZYTANIA O SPÓŁKACH. – Kliknij TUTAJ.

Adwokat Katowice – obsługa firm i osób prywatnych – 322541818, biuro@adwokatagk.pl

 

Jaką maksymalną kwotę dofinansowania może otrzymać przedsiębiorca?

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania, jaką przedsiębiorca może otrzymać na pracownika wyniesie 1.300 zł brutto. Do tego doliczyć należy składki na ubezpieczenie społeczne należne od przedsiębiorcy od przyznanego świadczenia w maksymalnej kwocie 233,09 zł. Łącznie jest to 1.533,09 zł.
Z kolei w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy ta maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2.079,43 zł brutto. Również w tym przypadku doliczyć należy składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia w maksymalnej kwocie 372,84 zł. Łącznie jest to 2.452,27 zł. Ta kwota może ulec zmianie, ponieważ wyliczana jest na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy dofinansowanie z FGŚP stanowi dodatkową pomoc Państwa czy udział w wynagrodzeniu pracownika?

Co ważne, dofinansowanie z FGŚP nie jest czymś dodatkowym (ponad to obniżone wynagrodzenie). Stanowi ono jedynie formę udziału Państwa w wynagrodzeniu pracownika (tym obniżonym).

Minimalne wynagrodzenie pracownika przy przestoju ekonomicznym lub obniżonym wymiarze czasu pracy – przykłady

W przypadku przestoju ekonomicznego wynagrodzenie pracownika można obniżyć maksymalnie do 50%. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Co to oznacza w praktyce?

Przestój ekonomiczny – przykład 1

Obecne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 4.000 zł brutto. Obniżenie tego wynagrodzenia o 50% wynagrodzenia (czyli do kwoty 2.000 zł brutto) nie jest możliwe. Byłoby bowiem ono niższe niż wynagrodzenie minimalne. Pracownikowi można więc maksymalnie obniżyć wynagrodzenie do 2.600 zł brutto. Przedsiębiorca otrzyma wówczas dofinansowanie na tego pracownika w wysokości 1.300 zł (plus stosowne składki).

Przestój ekonomiczny – przykład 2

Obecne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 6.000 zł brutto. Po jego obniżeniu do 50% będzie ono wynosiło 3.000 zł brutto. Przedsiębiorca również w tej sytuacji otrzyma dofinansowanie na tego pracownika w wysokości 1.300 zł (plus stosowne składki). 
W przypadku z kolei obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Wynagrodzenie powinno być przy tym proporcjonalnie niższe

Obniżenie wymiaru czasu pracy – przykład 1

Obecne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 2.600 zł brutto (minimalne wynagrodzenie). Po obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% i obniżeniu w tym samym stopniu wynagrodzenia, pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie wynoszące 2.080 zł brutto (2.600 zł brutto x 80%).

Dofinansowanie – przykład 1:

Pracownikowi po obniżeniu wymiaru czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 3.000 zł brutto. Przedsiębiorca otrzyma wówczas dofinansowanie na tego pracownika w wysokości 1.500 zł (plus stosowne składki). 
Dofinansowanie – przykład 2:
Pracownikowi po obniżeniu wymiaru czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 7.000 zł brutto. Przedsiębiorca otrzyma wówczas dofinansowanie na tego pracownika w maksymalnej wysokości 2.079,43 zł (plus stosowne składki). Przedsiębiorca nie otrzyma więc tego dofinansowania w 50%, które wynosiłoby 3.500 zł (plus stosowne składki).

Czy można otrzymać dofinansowanie na pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Jak najbardziej. Specustawa koronawirusowa nie wprowadza minimalnego wymaganego wymiaru czasu pracy. Istotne jest jednak to, żeby wynagrodzenie pracownika nie było niższe niż wynagrodzenie minimalne określone stosownymi przepisami.

Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której jedna grupa pracowników objęta będzie w danym miesiącu przestojem ekonomicznym a druga obniżonym wymiarem czasu pracy, a w kolejnym miesiącu na odwrót?

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne. W tym przypadku jednak przedsiębiorca będzie musiał złożyć odrębny wniosek o dofinansowanie z FGŚP w każdym miesiącu.

Czy można otrzymać dofinansowanie na pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

Zasada jest taka, że przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na pracowników, którym sam wypłaca świadczenia. Jeżeli w danym okresie obowiązek ten obciąża ZUS, to przedsiębiorca nie uzyska na takiego pracownika dofinansowania. Jeśli więc w części okresu dofinansowania pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, to przedsiębiorca będzie musiał zwrócić WUP niewykorzystaną kwotę. Stosowne korekty i zwrot niewykorzystanych kwot jest możliwy po okresie rozliczeniowym. Konkretnie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia.

Czy w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego przedsiębiorca może udzielić wnioskującemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego nie tracąc przy tym dofinansowania?

Tak, pracodawca ma taką możliwość. Specustawa koronawirusowa stanowi jedynie, że dofinansowanie z FGŚP nie przysługuje w trzech przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, w której pracownik pobiera wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 Kodeksu pracy w okresie jego pobierania. Druga, to gdy pobiera on wynagrodzenie za czas choroby określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. A trzecia, to gdy pobiera on zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jak widać, nie ma tu więc mowy o wynagrodzeniu urlopowym.

Co w przypadku, gdy w okresie przestoju ekonomicznego pojawi się nagła konieczność wykonania pracy? Czy przedsiębiorca traci wówczas dofinansowanie?

Gdy jakiś pracownik będzie musiał przyjść do pracy w okresie przestoju ekonomicznego, to za ten okres przedsiębiorcy nie będzie należne dofinansowanie. W tej sytuacji pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie. Przedsiębiorca powinien dokonać stosownej korekty i dokonać odpowiedniego zwrotu niewypłaconych świadczeń.

Czy można wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy niezależnie od otrzymania dofinansowania z FGŚP?

Ustawodawca sformułował przepis będący podstawą ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP w sposób kompletnie nielogiczny. Już wyjaśniam dlaczego. Co do zasady powinno być bowiem tak, że w pierwszej kolejności 1) przedsiębiorcy spadają obroty w związku z epidemią wirusa SARS CoV-2. 2) W przypadku przekroczenia określonego w specustawie progu obrotów w drodze stosownego porozumienia w przedsiębiorstwie może zostać wprowadzony przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy. Wreszcie, 3) w związku z zawarciem porozumienia, przedsiębiorca będzie miał możliwość wystąpienia o dofinansowanie z FGŚP.

Z czego wynikają wątpliwości?

Wskazany powyżej przepis niestety odwraca przedstawioną chronologię do góry nogami. Gdyby bowiem czytać ten przepis literalnie, to dojść należałoby do wniosku, że skutek (otrzymanie dofinansowania z FGŚP) w zasadzie ustanawia przyczynę (wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy) (sic!).
Co więcej, zwrócić należy uwagę na fakt, że we wspomnianym przepisie spadek obrotów określony został jako “nie mniej niż (…) od dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku”. Z powyższego wynika więc, że przedsiębiorca nie wiedząc jeszcze, w jakim dniu będzie chciał składać wniosek, będzie musiał “w ciemno” wyliczyć czy wystąpił u niego wymagany spadek obrotów czy nie.
Nie sposób również nie zauważyć, że spadek obrotów wylicza się w okresie uwzględniającym “dzień złożenia wniosku”. Jeśli więc przedsiębiorca w ogóle nie złoży takiego wniosku, to tego dnia po prostu nie będzie. Jak zatem przedsiębiorca wskaże okres w oparciu, o który jest wyliczył spadek obrotów?

Podsumowanie

Lektura wskazanego powyżej przepisu nie daje więc jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy zawarcie porozumienia w praktyce będzie dopuszczalne tylko wówczas, gdy przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie z FGŚP czy też w każdym przypadku. Gdyby przyjąć pierwszą z tych opcji, to pojawiają się kolejne wątpliwości. Co bowiem miałoby się wówczas stać z porozumieniem? Mianowicie, czy porozumienie to należałoby rozwiązać? Względnie zawrzeć w porozumieniu warunek zawieszający czy rozwiązujący? A może automatycznie wygasałoby ono? Albo może nic by się z nim nie działo? Gdyby przyjąć, że podlegałoby ono rozwiązaniu lub wygaśnięciu, to z jakim dniem? A co w sytuacji gdyby odmowa udzielania dofinansowania z FGŚP zostałaby przez przedsiębiorcę skutecznie zaskarżona?
Jak widać, wskazanego powyżej przepisu nie da się więc zastosować wprost. Przedsiębiorca będzie więc musiał oprzeć w tym zakresie na wykładni celowościowej. W ostatnich dniach pojawiły się również odgórne wytyczne, które przesądzają o możliwości zawarcia porozumienia mimo nieotrzymania dofinansowania z FGŚP.

Jak w praktyce określić w porozumieniu okres trwania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

Jak określić datę początkową obowiązywania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

Strony mogą tę datę określić w porozumieniu w sposób dowolny. Z tym, że jeśli przedsiębiorca będzie chciał złożyć wniosek o dofinansowanie z FGŚP, to musiałaby to być data złożenia tego wniosku lub data wcześniejsza.

Na jaki okres można wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy?

Przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy można wprowadzić na czas dowolny. Pamiętać przy tym jednak należy o maksymalnym okresie obowiązywania przepisów wprowadzających dofinansowanie z FGŚP.  Przepisy te obowiązują jedynie do 27 września 2020 roku. Co równie istotne, dofinansowanie z FGŚP jest wypłacana na transzach miesięcznych na łączny okres 3 miesięcy. Stąd też logiczne byłoby, żeby gdyby przedsiębiorca składał wniosek o dofinansowanie z FGŚP, okres ten obejmował jeden, dwa lub trzy miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Czy okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy można przedłużać?

W drodze porozumienia strony mogą przedłużać okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Przy czym – na chwilę obecną – maksymalny okres, na jaki przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie to 3 miesiące. Najbardziej rozsądnym – bezpiecznym – rozwiązaniem byłoby więc od razu ustanowienie tego okresu na 3 miesiące od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie z FGŚP. W przypadku gdyby w trakcie trwania dofinansowania z FGŚP sytuacja przedsiębiorcy by się zmieniła, to będzie on zobowiązany do złożenia korekty i zwrotu niewypłaconych świadczeń.

Przez jaki czas obowiązują przepisy wprowadzające dofinansowanie z FGŚP?

Przepisy dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP, tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji specustawy koronawirusowej z 31 marca 2020 roku. Obowiązują one więc do 27 września 2020 roku.

Stan prawny na 09.04.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej