PolishEnglishGermanFrench
Baza danych o produktach i opakowaniach – sprawdź czy Ciebie to dotyczy?

Spis treści

Wpis do BDO – co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien

BDO to inaczej Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Funkcjonuje ona już od 2013 r. Podobne rozwiązania istnieją w ponad 20 państwach członkowskich UE. Wielu przedsiębiorców w ogóle nie wie o jej istnieniu, a tym bardziej o jej przeznaczeniu. Niestety przedsiębiorcy nie zdają sobie również sprawy, że od 2018 r. w ramach BDO funkcjonuje Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W związku z funkcjonowaniem Rejestru podmiotów na wielu przedsiębiorców zostały nałożone nowe obowiązki, o których niestety wie niewiele osób. Co gorsza, firmy nie są świadome jak dotkliwe kary zostały przewidziane za ewentualne zaniedbania.

Co w takim razie każdy przedsiębiorca o Rejestrze podmiotów w ramach BDO powinien wiedzieć? Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje oraz kilka praktycznych wskazówek.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

 1. Czy muszę wpisać się do Rejestru?

Ustawodawca przewidział szeroki katalog podmiotów, które mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do Rejestru podmiotów. W praktyce chodzi nie tylko o podmioty, które profesjonalnie zajmują się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Wpis dotyczy także sklepów spożywczych, sklepów wielkopowierzchniowych, gabinetów lekarskich, kosmetycznych czy fryzjerskich. Do dokonania wpisu są zobowiązani również właściciele warsztatów samochodów, rzemieślniczych oraz zakładów produkcyjnych. Obowiązek ten nie minie również producentów pojazdów, opakowań, baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego czy elektronicznego.

Niestety powyższe zestawienie jest tylko przykładowe, bo nie sposób wymienić wszystkich rodzajów działalności, które Rejestr obejmuje. Natomiast pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ znajduje się ankieta, która pozwoli na szybkie sprawdzenie, czy przedsiębiorca powinien wpisać się do Rejestru podmiotów.

Ustawodawca przewidział również kilka wyjątków od obowiązku dokonywania wpisu. Dotyczy to przede wszystkim:

 • osób fizycznych oraz jednostek, które nie są przedsiębiorcami, i wykorzystują odpady na własne potrzeby,
 • podmiotów władających powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe (np. do produkcji pasz),
 • podmiotów, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie odbierania odpadów opakowaniowych i zużytych artykułów konsumpcyjnych,
 • podmiotów, które transportują wytworzone przez siebie odpady,
 • rolników, którzy gospodarują na powierzchni poniżej 75 ha.

Jeśli podmiot należy to jednej z powyższych kategorii, to nie dotyczą go żadne obowiązki czy konsekwencje, o których mowa poniżej. Wymienione podmioty nie mają obowiązku dokonywania wpisu, a tym bardziej stosowania numeru rejestracyjnego. Siłą rzeczy podmioty te nie są również narażone na ewentualne sankcje karne i administracyjne.

 1. Jak wpisać się do Rejestru podmiotów?

Wpis do Rejestru podmiotów dokonywany jest przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Co do zasady, przedsiębiorca, aby znaleźć się w Rejestrze podmiotów, musi złożyć pisemny wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego. Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który można znaleźć pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/ Wypełnić i wydrukować należy jednak tylko te działy, które odpowiadają prowadzonej działalności.

Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym:

 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru podmiotów,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej, jeśli taka opłata jest wymaga (zobacz pkt 3).

Dodatkowo, podmioty zajmujące się wprowadzeniem sprzętu elektronicznego i elektrycznego muszą przedłożyć:

 • w umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeśli została zawarta,
 • potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego, jeśli jest wymagane,
 • umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku autoryzowanych przedstawicieli),
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

Przedsiębiorca zajmujący się wprowadzeniem baterii i akumulatorów musi załączyć informację o dobrowolnym udziale w systemie EMAS. Firma zajmująca się wprowadzaniem pojazdów – umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Pisemny wniosek można złożyć na jeden z czterech sposobów:

 • osobiście w urzędzie marszałkowskim,
 • pocztą na adres urzędu marszałkowskiego,
 • wiadomością mailową, jeśli opatrzona jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • przez ePUAP.

Są również przypadki, kiedy marszałek województwa dokona wpisu przedsiębiorcy do Rejestru, ale bez pisemnego wniosku, z urzędu. Dotyczy to podmiotów, które:

 • uzyskały pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskały pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W powyższych przypadkach nie jest wymagane złożenie wniosku na piśmie i jest to jedyne ułatwienie, które przewidziano dla takich przedsiębiorców. Podmioty te są wpisywane do Rejestru przez marszałka województwa automatycznie przy okazji wydawania innej decyzji np. o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego. Natomiast pozostałe obowiązki oraz sankcje karne i karnoadministracyjnego są jak najbardziej aktualne.

 1. Czy wpis do Rejestru wiąże się z opłatami?

Tak, jednakże do uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz rocznej zobowiązani są tylko przedsiębiorcy, którzy zajmują się:

 • wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wprowadzaniem baterii lub akumulatorów,
 • wprowadzaniem pojazdów,
 • wprowadzaniem na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
 • wprowadzaniem na terytorium kraju opon,
 • wprowadzaniem na terytorium kraju olei smarowych,
 • produkcją, importem i wewnątrzwspólnotowym nabywaniem opakowań.

Wszystkie inne podmioty są zwolnione z ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Opłatę rejestracyjną reguluje się przy składaniu wniosku o wpis, natomiast opłatę roczną do końca lutego każdego kolejnego roku.

Wysokość opłaty rejestracyjnej i rocznej jest taka sama. W przypadku mikroprzedsiębiorców wynosi ona 100,00 zł. Pozostali uiszczają opłaty w wysokości 300,00 zł.

Wszystkich opłat należy dokonywać na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

 1. Kiedy należy złożyć wniosek o wpis?

Co do zasady przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy już funkcjonują w obrocie gospodarczym, powinni dokonać zgłoszenia niezwłocznie. Co to oznacza? Jeśli przedsiębiorca dowiedział się już o istnieniu Rejestru i  obowiązku dokonania wpisu, to powinien złożyć wniosek najszybciej, jak to możliwe. Odwlekanie sprawy w czasie może niestety spowodować przykre konsekwencje.

 1. Co się stanie, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis?

Niestety niezłożenie wniosku może spowodować dla przedsiębiorcy dotkliwe skutki finansowe, chociaż nie tylko.

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna od 5.000,00 zł do nawet 1.000.000,00 zł!

Dodatkowo przedsiębiorca może ponieść odpowiedzialność karną za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru. W tych sytuacjach przedsiębiorcy grozi nie tylko kara grzywny, ale nawet kara aresztu.

Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność administracyjna oraz karna, o których mowa wyżej, są od siebie niezależne. Oznacza to, że przedsiębiorca może zostać ukarany zarówno administracyjną karą pieniężną, jak i karą grzywny lub aresztu. Zdecydowanie nie warto w tej sprawie zwlekać.

 1. Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy za postępowanie niezgodnie z wpisem?

To jednak nie koniec negatywnych konsekwencji, na które może narazić się przedsiębiorca. Przepisy przewidują bowiem odpowiedzialność karną lub administracyjną również w innych przypadkach.

Przede wszystkim za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do Rejestru podmiotów przedsiębiorcy grozi kara grzywny, a nawet aresztu. Kara grzywny może wynosić od 20,00 zł do 5.000,00 zł. Natomiast areszt to co najmniej 5 dni spędzonych w zakładzie karnym.

Taką samą karę można wymierzyć za niezłożenie wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze, jeśli te się zmieniły, lub wniosku o wykreślenie.

Jeżeli chcemy uniknąć odpowiedzialności karnej, przede wszystkim musimy być pewni, że nasz wniosek został zgłoszony zgodnie z rzeczywistością. Błędny wniosek będzie skutkował błędnym wpisem. Błędny wpis z kolei spowoduje, że postępowanie z odpadami będzie niezgodne ze zgłoszeniem. W konsekwencji odpowiedni organ ukarze nas grzywną lub aresztem.

Musimy również pamiętać, aby jak najszybciej zgłaszać wszelkie zmiany danych, które wpisywane są do Rejestru podmiotów. Dodatkowo, jeśli zakończyliśmy działalność lub zmieniliśmy jej profil i nie podlegamy już rejestracji, to koniecznie złóżmy wniosek o wykreślenie. Ustawodawca nie wskazał tutaj żadnego wiążącego terminu, jednak nie oznacza to, że zgłoszenie zmian można odkładać w czasie. Im dłużej zwlekamy ze złożeniem wniosku, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniemy ukarani.

 1. Czym jest numer rejestrowy?

Każdy przedsiębiorca wpisany do Rejestru podmiotów, otrzyma indywidualny numer rejestrowy. Tylko co z nim zrobić?

Numer rejestrowy powinien znaleźć się na wszystkich dokumentach, które przedsiębiorca wystawia w zakresie produktów i odpadów. Przykładowo chodzi tutaj o faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupna-sprzedaży, czy sprawozdania. Numer rejestrowy należy umieszczać również na karcie przekazania odpadów oraz karcie ewidencji odpadów.

Powyższe nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców wpisanych do Rejestru. Obowiązek umieszczania na dokumentach numeru rejestracyjnego dotyczy podmiotów, które zajmują się:

 • wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wprowadzaniem baterii lub akumulatorów,
 • wprowadzaniem pojazdów,
 • wprowadzaniem na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
 • wprowadzaniem na terytorium kraju opon,
 • wprowadzaniem na terytorium kraju olei smarowych,
 • produkcją, importem i wewnątrzwspólnotowym nabywaniem opakowań.

Zmiany wprowadzić trzeba. Za posługiwanie się dokumentami bez numeru rejestrowego przedsiębiorcy grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 1.000.000,00 zł.

***

Wprowadzenie Rejestru podmiotów do BDO to niestety nie koniec zmian. Ministerstwo Środowiska planuje bowiem już od 1 stycznia 2020 r. uruchomić dwa kolejne moduły: ewidencji oraz sprawozdawczości. Czy w związku z ich utworzeniem przedsiębiorcy zostaną obarczeni kolejnymi obowiązkami i opłatami? To okaże się już niebawem.

Stan prawny na 11.2019

Zobacz także inne nasze artykuły! wejdź tutaj: https://adwokatagk.pl/blog/

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej