PolishEnglishGermanFrench
Odprawa pieniężna

Spis treści

Nie każde zwolnienie z pracy wiąże się z otrzymaniem przez pracownika odprawy pieniężnej. Ustawodawca szczegółowo reguluje kiedy, jakim pracownikom i na jakich zasadach przysługuje odprawa pieniężna. Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym wpisie.

[lwptoc]

Czym jest odprawa pieniężna za zwolnienie z pracy?

Odprawa pieniężna jest rekompensatą za brak możliwości zarabiania przez pracownika pieniędzy.
Przysługuje ona pracownikom zatrudnionym u pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Bez znaczenia przy tym pozostaje czy umowa ta jest na czas określony, czy nieokreślony.
Grupowe zwolnienia z pracy

Odprawy pieniężna są wypłacane wyłącznie przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Warunkiem takiej wypłaty jest grupowe rozwiązanie przez pracodawcę stosunków pracy w drodze dokonanego przez niego wypowiedzenia, a także na podstawie porozumienia stron. O grupowym rozwiązaniu tych stosunków można mówić wówczas, gdy okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje określoną grupę pracowników. Jest to grupa co najmniej 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników albo 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. Żeby można było mówić o grupowowym zwolnieniu pracowników z inicjatywy pracodawcy w drodze porozumienia stron, zwalnianych pracowników musi być co najmniej 5.

Warunki wypłaty odprawy pieniężnej

Warunkiem nabycia prawa do odprawy pieniężnej przez pracownika jest zatrudnienie u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Odprawa pieniężna należy się zwalnianym pracownikom jedynie w przypadku gdy do rozwiązania stosunku pracy dojdzie z przyczyn niedotyczących pracowników. Takimi przyczynami jest np. likwidacja przedsiębiorcy, upadłość przedsiębiorcy, likwidacja określonych stanowisk pracy.

Wysokość odprawy pieniężnej

Wysokość odprawy pieniężnej zależy od okresu zatrudnienia danego pracownika. Odprawa pieniężna należy się w wysokości 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, 2)  dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat i 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23 [1] kp, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego. Dla obliczenia okresu zatrudnienia istotna jest wyłącznie data zawarcia umowy o pracę. Bez znaczenia przy tym pozostaje czy dany pracownik pracował na pełny etat czy tylko na jego część.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Indywidualne zwolnienia z pracy

Powszechnie przyjmuje się, że odprawa pieniężna należy się jedynie w przypadku grupowych zwolnień z pracy. Tak jednak nie jest. Taka oprawa należy się bowiem również pracownikom zwalnianym przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników indywidualnie. Warunkiem jest, żeby przyczyny rozwiązania umowy o pracę istniały po stronie pracodawcy i były wyłączną podstawą rozwiążania umowy o pracę. Innymi słowy, jeśli przyczyną rozwiązania umowy o pracę były też przyczyny nieistniejące po stronie pracodawcy, to pracownikowi nie będzie należna odprawa pieniężna.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców

Stan prawny: 11.2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Kodeks pracy

 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej