PolishEnglishGermanFrench
Zezwolenie na pracę dla zarządu

Spis treści

O czym spółka musi dodatkowo pamiętać, gdy chce by członkiem zarządu był cudzoziemiec? Co to jest i kiedy jest potrzebne zezwolenie na pracę dla zarządu.

Inne wpisy związane z prawami cudzoziemców znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu obsługi prawnej cudzoziemców.

[lwptoc]

Zezwolenie na pracę dla zarządu

Zasadą jest, że cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi posiadać zezwolenie na pracę. Od zasady tej oczywiście są wyjątki, i to nawet sporo. Najbardziej oczywistym są obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadzie swobody przepływu osób. Jednak zawsze warto sięgnąć do ustawy by przekonać się, czy w konkretnych okolicznościach zezwolenie na pracę będzie potrzebne czy nie.

Kwestie te reguluje Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Może się wydawać, że problem zezwoleń na pracę dotyczy tylko umów o pracę. Tak jednak nie jest. Zezwolenie potrzebne jest również cudzoziemcowi, który zamierza pracować na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie czy o dzieło). Zezwolenia potrzebują również np. pracownicy delegowani przez pracodawcę zagranicznego do pracy na terytorium Polski, gdy delegacja trwa powyżej 30 dni.

Szczególnym wypadkiem jest sytuacja pełnienia różnego rodzaju funkcji w podmiotach (głównie spółkach, ale nie tylko) wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

Prezes cudzoziemiec

Chodzi tu o sytuacje nie tylko pełnienia funkcji prezesa zarządu (czy członka zarządu) osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców, ale również:

– pełnienie funkcji w zarządzie spółki kapitałowej w organizacji,

– prowadzeniem przez cudzoziemca spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz,

– w związku z udzieleniem cudzoziemcowi prokury.

W tych sytuacjach cudzoziemiec, który nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę, o ile w związku z pełnieniem jednej z wymienionych funkcji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, musi posiadać zezwolenie na pracę typu B.

Przesłanki uzyskania zezwolenia

O zezwolenie na pracę, nie występuje cudzoziemiec, a podmiot, który powierza pracę.

Podstawowymi przesłankami, które musi spełnić podmiot, którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być cudzoziemiec są:

1)  w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku podmiot osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub

2)  wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że Wojewoda może sprawdzić czy podmiot reguluje na bieżąco składki do ZUS. Jeżeli z systemu będzie wynikać, że są zaległości to wezwie do przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. W przeciwnym wypadku decyzja może być odmowna.

Nowa spółka

Nierzadko ścisłe spełnienie przesłanek nie będzie łatwe, szczególnie, gdy spółka dopiero została założona. W tej sytuacji, w postępowaniu trzeba wykazywać, że spółka będzie w stanie osiągnąć wymagania w przyszłości, że się rozwija, że inwestuje. Warto przedstawić dokumenty obrazujące rozwój przedsiębiorstwa, fakt zatrudnienia pracowników, chociażby to nie były umowy o pracę, ani umowy na czas nieokreślony. Pomocne może się okazać udowodnienie, że podmiot poszukuje pracowników.

Zezwolenie na pobyt w związku z pełnieniem funkcji prezesa we własnej spółce

Analogiczne przesłanki dochodu/zatrudnienia pracowników, poza innymi wynikającymi z odmienności wniosku, trzeba spełnić, gdy o zezwolenie na pobyt czasowy występuje osoba pełniąca funkcję w zarządzie spółki (podmiotu), który sama założyła (w której nabyła udziały/objęła akcje). Chodzi o tzw. zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zezwolenie na pracę dla zarządu

Z tego względu, że postępowania nierzadko trwają kilka miesięcy, warto o zezwolenie na pracę wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. W przeciwnym razie wraz z upływem 6 miesięcy pobytu cudzoziemca, skład zarządu trzeba będzie zmienić.

Jeżeli potrzebujesz:

  • porady prawnej z zakresu legalizacji pobytu lub pracy cudzoziemców w Polsce,
  • pomocy w prowadzeniu sprawy o zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę lub dotyczącej obywatelstwa polskiego,

zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Podstawa prawna: Ustawa o cudzoziemcach, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny: 09.2022 r.

 

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej