PolishEnglishGermanFrench
Wypowiedzenie umowy o pracę

Spis treści

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie tematyce wypowiedzenia umowy o pracę. przez pracodawcę. Wypowiedzenie umowy o pracę jest typowym sposobem rozwiązania przez strony stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca nie musi więc powoływać się w tym zakresie na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności po jego stronie. Istotna jest bowiem treść i forma tego wypowiedzenia umowy o pracę. Niektóre bowiem naruszenia treści czy formy mogą prowadzić do powstania po stronie pracownika roszczeń. Zapraszam do lektury.

Zapraszam również do zapoznania się z ofertą kancelarii dla pracodawców – KLIKNIJ TUTAJ oraz dla pracowników – KLIKNIJ TUTAJ.

[lwptoc]

Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

W treści tego oświadczenia musi przede wszystkim znaleźć się wola pracodawcy rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Pracodawca powinien również wskazać jaki jest okres tego wypowiedzenia oraz z jaką datą rozwiązuje stosunek pracy. W przypadku z kolei umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca powinien dodatkowo wskazać przyczynę tego wypowiedzenia. Kolejny obowiązek pracodawcy, to pouczenie pracownika o możliwości odwołania się przez pracownika od złożonego mu wypowiedzenia umowy o pracę.

Nie wskazanie w ogóle albo wskazanie błędnie okresu wypowiedzenia czy daty rozwiązania stosunku pracy nie powoduje bezprawności złożonego oświadczenia. Tym samym, po stronie pracownika nie powstają żadne roszczenia z tego tytułu. Z kolei nie wskazanie w ogóle albo wskazanie błędne o możliwości odwołania się do sądu pracy, powoduje, że z dużą dozą prawdopodobieństwa sąd przywróci pracownikowi termin do złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Jak wspomniałam, w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca musi dodatkowo określić przyczynę tego wypowiedzenia. Nie może być ona dowolna. Przyczyna ta musi być prawdziwa, jasna i konkretna. W przeciwnym razie wypowiedzenie umowy o pracę będzie bezprawne.

Forma oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać dokonane na piśmie. Forma ta nie jest jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wypowiedzenie złożone przez pracodawcę w innej formie też będzie skuteczne. Ale będzie bezprawne. Inna forma to np. ustna, elektroniczna, faxem, wiadomością sms.

Czego pracownik może dochodzić od pracodawcy w przypadku bezprawnego wypowiedzenia mu umowy o pracę?

To zależy od tego jaki rodzaj umowy o pracę łączył strony, tj. czy była to umowa na czas nieokreślony czy jest to umowa terminowa.

Jeśli pracodawca bezprawnie wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, to pracownik będzie mógł domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Czym różnią się dwa pierwsze roszczenia? Tym czy wyrok sądu zapadnie przed czy po upływie terminu wypowiedzenia. W praktyce, wyroki zapadają zazwyczaj już po upływie terminu wypowiedzenia.

W przypadku bezprawnego wypowiedzenia terminowej umowy o pracę pracownik może domagać się odszkodowania. Niekiedy jednak będzie on mógł się domagać również przywrócenia do pracy (np. wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w ciąży czy w okresie urlopu macierzyńskiego).

W jakim terminie pracownik może wystąpić z powództwem przeciwko pracodawcy w przypadku bezprawnego wypowiedzenia mu umowy o pracę?

W takim przypadku pracownik może wystąpić z powództwem przeciwko pracodawcy w terminie 21 dni liczonych od dnia, w którym skutecznie doręczono mu wypowiedzenie umowy o pracę. Innymi słowy od dnia, w którym otrzymał on oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu mu umowy o pracę lub od dnia, w którym mógł się z nim zapoznać. Jeżeli pracownik w tym terminie nie wystąpi z powództwem, to nawet jeśli wypowiedzenie będzie bezprawne, to będzie ono skuteczne. Tym samym, pracownik nie będzie mógł dochodzić od pracodawcy jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę

Fakt, że pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę nie ma znaczenia dla zaistnienia skutku, jakim jest rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Nie dojdzie w ten sposób do zablokowania wypowiedzenia umowy o pracę. Wręczone pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę tak czy inaczej będzie skuteczne.

W takiej sytuacji, z perspektywy pracodawcy, na wypadek ewentualnego sporu, ważne jest, żeby, udokumentować, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia o wypowiedzeniu mu umowy o pracę. Zaleca się więc, żeby przy wręczaniu wypowiedzenia był obecny jeszcze jakiś świadek, np. inny pracownik. Warto też sporządzić z tej sytuacji notatkę i ją podpisać.

Co istotne, odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę nie usprawiedliwia przekroczenia wspomnianego powyżej 21 dniowego terminu na wystąpienie z powództwem przeciwko pracodawcy.

Skutki nieodebrania przesyłki z wypowiedzeniem umowy o pracę

Stosunkowo częstym pytaniem, które pojawia się w temacie wypowiedzeń umowy o pracę, jest to czy wypowiedzenie umowy o pracę przesłane pocztą będzie skuteczne, jeśli pracownik nie odbierze przesyłki. Powszechnie przyjmuje się, że nieodebranie awizowanej przesyłki z urzędu pocztowego nie ma wpływu na skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy o pracę. Przez awizowanie przesyłki, pracownik ma zapewnioną możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia umowy o pracę. Jest to jednak wyłącznie domniemanie faktyczne, które pracownik może obalić. Na przykład w ten sposób, że nie odebrał awizowanej przesyłki ponieważ był chory albo wyjechał za granicę. Przesyłanie wypowiedzeń umów o pracę pocztą stwarza więc pewne ryzyko dla pracodawcy.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej, zapraszam do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 32 254 18 18.

Stan prawny na 08.2020 r.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej