PolishEnglishGermanFrench
wykaz cudzoziemców
Wykaz cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany cd.

Spis treści

Wykaz cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany cd.

Jeżeli przeczytałeś poprzedni wpis na ten temat, to już wiesz co to jest wykaz cudzoziemców, których pobyt w Rzeczpospolitej Polskiej jest niepożądany. Wiesz też kto prowadzi ten wykaz i kiedy nazwisko cudzoziemca w nim się umieszcza. Wreszcie wiesz, jak dowiedzieć się czy Twoje nazwisko widnieje w wykazie. W dzisiejszym wpisie mowa będzie o tym, kiedy pomimo tego, że teoretycznie wpis powinien nastąpić, to jednak go nie będzie. Dowiesz się też jak długo wpis widnieje w wykazie i najważniejsze – jakie są skutki wpisu.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAM.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Wyjątki od wpisu

Ustawa o cudzoziemcach przewiduje kilka ważnych wyjątków, kiedy nazwisko cudzoziemca nie znajdzie się w wykazie, pomimo tego, że powinno. W wykazie nie zostaną umieszczone dane cudzoziemca, który:

  1. jest małżonkiem obywatela polskiego, chyba że wystąpił jeden z wyjątków opisanych poniżej;
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest małżonkiem cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, chyba, że zaszła jedna z przesłanek szczególnych uzasadniających jednak wpis (czytaj dalej);
  3. jest osobą małoletnią, chyba że wystąpiła sytuacja (opisana poniżej), która wyłącza zastosowanie tego wyjątku;
  4. skazany jest prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe tylko na karę grzywny, jeżeli tę grzywnę uiścił;
  5. posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium rzeczpospolitej Polskiej jest niepożądany, nie umieszcza się danych cudzoziemca, któremu:

  1. udzielono ochrony uzupełniającej, zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia w rodzinie (art. 187 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach) lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na konieczność poszanowania praw dziecka (art. 187 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach), zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 351 pkt 1 lub któremu nadano status uchodźcy;
  2. została wydana decyzja o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli dane cudzoziemca umieszczono w wykazie, ale jest on małżonkiem obywatela polskiego lub przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małżonkiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, to dane te usuwa się z wykazu.

Wyjątki od wyjątków

W niektórych sytuacjach nawet jeżeli jesteś żoną (albo mężem) obywatela polskiego, to i tak Twoje dane znajdą się w rejestrze. Analogicznie będzie, gdy jesteś małżonkiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Stanie się tak po pierwsze, jeżeli wymagają tego:

– względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub

– ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

– wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Po drugie Twoje dane, jako małżonka osób wymienionych powyżej wpisuje się, jeżeli decyzja odmawiająca cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały jest ostateczna. Przy czym odmowa wynika z uznania, że małżeństwo zawarto lub istnieje w celu obejścia przepisów dotyczących zasad i warunków wjazdu cudzoziemców, przejazdu, pobytu i wyjazdu.

Dane małżonka zostaną też wpisane, gdy decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydana z uwagi na względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w związku ze stwierdzeniem, że związek małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, stała się ostateczna.

Kiedy dane osoby małoletniej zawsze zostaną wpisane do wykazu? Będzie tak jeżeli jej pobyt w Polsce może stanowić zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jak długo dane będą w wykazie

Niestety nie ma prostej odpowiedzi na powyższe pytanie, innymi słowy to zależy. W zależności od przyczyny wpisu jest to okres sztywny lub zmienny, krótszy lub dłuższy. Im poważniejsza podstawa wpisu, tym dłuższy okres jego obowiązywania.

Okresy zmienne i zależne od innych przepisów

W przypadku decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i zakazie ponownego wjazdu, dane pozostaną w wykazie przez okres wskazany w decyzji jako okres zakazu ponownego wjazdu. Zakaz wjazdu może być orzeczony na czas od 6 miesięcy do nawet 5 lat (w zależności od podstawy jego wydania). Okres ten liczy się od dnia wykonania wspomnianej decyzji. Co stanie się jeżeli Szef Urzędu nie ma informacji o jej wykonaniu. Wtedy początkiem okresu wpisania danych w wykaz cudzoziemców jest upływ terminu dobrowolnego powrotu. Termin ten co do zasady wynika z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Gdy sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności, to wpis w wykazie również się pojawi. Wpis obowiązywać będzie najwcześniej od dnia uprawomocnienia się wyroku i przez okres warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zawieszenie wykonania kary co do zasady trwa od roku do 3 lat. Jednak w przypadku sprawców młodocianych będzie to na okres od 2 lat do 5 lat.

Jeżeli podstawą umieszczenia danych była umowa międzynarodowa obowiązująca Rzeczpospolitą Polską, to okres umieszczenia danych będzie wynikać z tej umowy.

Okres roczny

Jeżeli wpis wynika z przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, to będzie on widniał w wykazie zaledwie 1 rok od dnia przekazania cudzoziemca.

Okres 3 letni

Przekazanie cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, będzie podstawą do dokonania wpisu w wykaz cudzoziemców na okres 3 lat od dnia przekazania cudzoziemca.

Skazanie na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat, oznacza wpis w wykazie na okres 3 lat. Jednak okres wpisu liczy się dopiero od dnia zakończenia odbywania tej kary.

W wypadku nieuiszczenia zasądzonej grzywny wpis obowiązywać będzie 3 lata. Okres ten liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie.

Okres 5-letni i dłuższy

Jeżeli cudzoziemiec jest skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, wpis zostanie wykreślony dopiero po 5 latach. Podobnie jak w przypadku krótszej kary, okres 5 lat liczony jest od dnia zakończenia odbywania kary.

Kiedy jeszcze wpis będzie widnieć nawet przez 5 lat? Będzie tak, gdy podstawą wpisu był fakt, że wjazd lub pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej. Co gorsza, wpis ten może zostać przedłużony na kolejne okresy. Każdorazowe przedłużenie nie może być dokonane na dłużej niż na 5 lat.

Okresy wpisu cudzoziemca do wykazu są zatem zróżnicowane i zależą od przyczyny wpisu. Po upływie opisanych okresów dane cudzoziemca usuwa się z wykazu, co następuje z urzędu. Co zrobić gdy pomimo tego, że okres obowiązywania wpisu minął, wpisu nie usunięto? W tym wypadku cudzoziemiec powinien wystąpić do Szefa Urzędu z wnioskiem o usunięcie wpisu.

Wykaz cudzoziemców – skutki wpisu

Konsekwencje ujawnienia danych w wykazie, w zależności od swego miejsca pobytu, cudzoziemiec odczuje nico inaczej. Jeżeli cudzoziemiec jest za granicą, to przede wszystkim nie otrzyma wizy do Polski. Ponadto nie będzie mógł przekroczyć granicy na podstawie paszportu biometrycznego (nawet, gdy zwalnia go on z obowiązku posiadania wizy). Innymi słowy wpis oznacza dla cudzoziemca odmowę wjazdu do Polski. Wreszcie wpis w wykazie skutkuje odmową udzielenia zezwolenia na pobyt (każdego rodzaju), a także odmową wydania zezwolenia na pracę.

Co zatem zrobić, by Twoje dane nie znalazły się w wykazie. Odpowiedź jest oczywista – cudzoziemiec, jeżeli chce przebywać w Polsce musi przestrzegać porządku prawnego.

Stan prawny: 04.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej