PolishEnglishGermanFrench
Ważne zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych od 01 stycznia 2020 roku – część 2

Spis treści

Ważne zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych od 01 stycznia 2020 roku – część 2

Część pierwsza artykułu dostępna TUTAJ.

W poprzednim artykule omówiona została już część zmian w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmiany te weszły w życie od 01 stycznia 2020 roku. Jak wspomniałam, od tego dnia ustawa ta ma już nową nazwę – ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych. Zgodnie z zapowiedzią, czas na kontynuację tego ważnego dla przedsiębiorców tematu.

Masz problem z skuteczną WINDYKACJĄ? Szukasz profesjonalisty, który pomoże ściągnąć należności zgodnie z prawem ? Posiadamy autorski program do windykacji należności “WIERZYCIEL”, mamy wypracowane i skuteczne własne procedury – zapoznaj się z naszą ofertą – WINDYKACJA.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Ocena postanowień umownych pod kątem ich rażącej nieuczciwości wobec wierzycieli

Jedną z nowości wprowadzonych od nowego roku jest uregulowanie dotyczące oceny czy postanowienia umowne są rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Tej oceny dokonuje się biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. W szczególności należy brać pod uwagę rażące odstępstwa od dobrych praktykach handlowych naruszających zasadę działania w dobrej wierzę i zasadę rzetelności. Ponadto, brać należy pod uwagę właściwości towaru lub usługi, będącej przedmiotem transakcji handlowej. Chodzi tu w szczególności o czas zwykle potrzebny na zbycie towaru przez dłużnika na rzecz osób trzecich. Wreszcie, brać również należy pod uwagę dostosowanie harmonogramu dostawy towarów lub wykonania usługi w częściach do harmonogramu spełniania odpowiadających im części świadczenia pieniężnego.

To dłużnik będzie musiał udowodnić, że termin zapłaty dłuższy niż 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających spełnienie świadczenia, względnie innych wskazanych w ustawie, nie jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Na wystąpienie z żądaniem ustalenia, że termin zapłaty był rażąco nieuczciwy, wierzyciel ma 3 lata. Termin ten liczy się od dnia, w który nastąpiła zapłata. A jeśli zapłata nie nastąpiła, to od dnia, w którym zgodnie z ustawą powinna ona nastąpić.

Strony nie mogą zrzec się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela. Jeśli jednak strony takie postanowienie umowne zawrą, to i tak będzie ono nieważne.

Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego

Kolejną nowością wprowadzoną od nowego roku jest zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Zakaz ten dotyczy jednak wszystkich podmiotów, których dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych, a jedynie tych, które nie są podmiotami publicznymi.

Ustawodawca wprowadził definicje wspomnianego nadmiernego opóźniania się. Mianowicie, ma ono miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez dany podmiot wynosi co najmniej 2.000.000 zł.

Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z urzędu (Prezes UOKiK).

Do wszczęcia tego może dojść wówczas, jeśli posiadane przez tego Prezesa informacje wskazują na wystąpienie tego nadmiernego opóźnienia. W tym przypadku wszczęcie to powinna jednak poprzedzać dokładna analiza prawdopodobieństwa.

Nowelizacja przewiduje również, że każdy może złożyć zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia wspomnianego nadmiernego opóźniania się. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że zawiadomienie to ma dotyczyć jedynie podejrzenia wystąpienia tego nadmiernego opóźnienia, a nie już samego jego wystąpienia. Ta okoliczność będzie bowiem dopiero podlegała sprawdzeniu. Ustawodawca wprowadził szereg wymogów, jakie powinno spełniać to zawiadomienie. Co oczywiste, powinno ono zawierać wskazanie podmiotu, wobec którego zostało powzięte wspomniane podejrzenie. Nadto, powinno ono również zawierać opis stanu faktycznego będącego jego podstawą oraz jego uprawdopodobnienie. Należy do niego dołączyć wszelkie dokumenty, mogące stanowić dowód w sprawie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że co prawda w zawiadomieniu tym należy podać dane osoby dokonującej zgłoszenia. Niemniej, nie podlegają one ujawnieniu.

W toku postępowania może być przeprowadzona kontrola upoważnionego pracownika UOKiK lub Inspekcji Handlowej.

Jeśli Prezes UOKiK stwierdzi, że w danej sprawie doszło do wspomnianego nadmiernego opóźniania się, nałoży na podmiot administracyjną karę pieniężną. Wysokość tej kary jest sumą  jednostkowych kar za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie pieniężne. Przy czym świadczenie te muszę być wymagalne w okresie objętym postępowaniem. Pomija się przy tym te świadczenia pieniężne, których termin spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed wszczęciem postępowania.

Wysokość kary jednostkowej za niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie pieniężne

Wysokość kary za każde niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie pieniężne oblicza się według podanego poniżej wzoru.

JKP (jednostkowa kara pieniężna) = WŚ (wartość niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego) x n (ilość dni, które upłynęły od dnia wymagalności tego świadczenia pieniężnego do ostatniego dnia objętego postępowaniem albo dnia jego spełnienia)/365 x OU (odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wg stanu na dzień wydania decyzji).

Na pierwszy rzut oka wygląda dość skomplikowanie. Niemniej, pod ten wzór należy jedynie podstawić poszczególne, znane dane.

Po spełnieniu określonych warunków, Prezes UOKiK obniża wysokość administracyjnej kary pieniężnej odpowiednio o 20% lub 10%.

Ale to nie wszystko, w niektórych przypadkach, Prezes UOKiK będzie musiał tę wysokość podwyższyć i to aż o 50%. Będzie to miało miejsce jeśli w okresie 2 lat, od kiedy decyzja stała się ostateczna, Prezes UOKiK ponownie stwierdzi wystąpienie wspomnianego nadmiernego opóźniania się.

W uzasadnionych przypadkach Prezes UOKiK może odstąpić od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Ostatnią nowością wprowadzoną od nowego roku, którą chciałabym omówić w tym artykule, jest wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, których dochód roczny przekracza 50.000.000 euro oraz kierowników grup kapitałowych. Będą oni zobowiązania do końca stycznia każdego roku składać sprawozdanie o stosowanych w poprzednim roku terminach zapłaty.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej