PolishEnglishGermanFrench
ROZPRAWA – Stawiennictwo w sądzie – część 2

Spis treści

[lwptoc depth=”1″]

 

W poprzednim wpisie, z którym możesz zapoznać się KLIKNIJ TUTAJ, opisałam na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do stawiennictwa w sądzie. Czas więc na kontynuację tego tematu. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, jak należy się zachować będąc już w samym sądzie. Innymi słowy- stawiennictwo w sądzie z praktycznego punktu widzenia. Zapraszam do lektury.

Kontrola w sądzie

Po wejściu do sądu czeka Cię kontrola – podobnie jak na lotnisku. Pamiętaj więc, żeby nie zabierać ze sobą do sądu niebezpiecznych narzędzi. Wtedy kontrola odbędzie się sprawnie i bez problemów.

Po przejściu przez kontrolę udaj się pod salę rozpraw lub posiedzeń wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu, które otrzymałeś z sądu.

Co zrobić przed salą rozpraw lub posiedzeń?

Po dojściu przed salę rozpraw lub posiedzeń, sprawdź wokandę. Wokanda to nic innego jak chronologiczny wykaz spraw sądowych, które w danym dniu w danej sali będą rozpatrywane. Może być w formie elektronicznej (jak w większości sądów) albo papierowej. Sprawdź czy Twoja sprawa jest w tym wykazie umieszczona. Jeśli nie, udaj się do biura obsługi interesanta i spytaj czy Twoja rozprawa lub posiedzenie nie zostało przeniesione do innej sali.

Czasami zdarza się tak, że na drzwiach sali sądowej znajduje się adnotacja, że np. Wszystkie sprawy z dzisiejszej wokandy zostały przeniesione na salę X”. Wówczas należy udać się pod salę X i sprawdzić czy faktycznie jest tam informacja o Twojej sprawie.

Pamiętaj, żeby przed wejściem na salę rozpraw lub posiedzeń wyłączyć albo przynajmniej wyciszyć telefon. Dzwoniący telefon rozprasza tak sąd, jak i uczestników rozprawy lub posiedzenia. Może również narazić Cię na ostry komentarz ze strony sędziego, a nawet grzywnę.

Zapoznaj się z ofertą dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 32 254 18 18.

Kiedy należy wejść na salę rozpraw lub posiedzeń?

Na salę rozpraw lub posiedzeń należy wejść po wywołaniu sprawy. Co to jest jednak wywołanie? Polega ono na tym, że protokolant wychodzi przed salę i odczytuje nazwiska stron i prosi wszystkich na salę. Wywołanie może mieć również miejsce przez głośniki.

Po wywołaniu sprawy wszyscy, w tym także świadkowie, biegli i tłumacze wchodzą na salę rozpraw.

Gdzie zająć miejsce na sali rozpraw lub posiedzeń?

Na sali rozpraw lub posiedzeń każdy ma swoje określone miejsce. Jeśli jesteś powodem, wnioskodawcą lub oskarżycielem posiłkowym to zajmujesz miejsce po lewej stronie sądu patrząc z perspektywy osoby stojącej na przeciwko sądu. Jako pozwany, uczestnik lub oskarżony, zajmujesz z kolei miejsce po prawej stronie sądu patrząc z perspektywy osoby stojącej na przeciwko sądu. Jeśli z kolei twoje stawiennictwo w sądzie wiąże się z byciem świadkiem lub pełnieniem funkcji biegłego, to zajmujesz miejsce na przeciwko sądu. Z kolei tłumacz powinien zająć miejsce obok osoby, dla której został wezwany. Której wypowiedzi ma tłumaczyć i dla której ma tłumaczyć przebieg posiedzenia. Zatem obok strony lub świadka.

Po wejściu na salę, najpierw pozostań w pozycji stojącej. Sąd zapewne pozwoli usiąść, ale jak zostaniesz wymieniony to wstań, żeby potwierdzić, że jesteś obecny.

Kto jest kim na sali rozpraw lub posiedzeń?

Zarówno sąd, prokurator, jak i profesjonalni pełnomocnicy na rozprawie ubrani są w togi z żabotami w odpowiednich kolorach.

Żabot sędziego jest w kolorze fioletowym, prokuratora w czerwonym, adwokat w zielonym, a radca prawny w kolorze niebieskim.

Co zrobić kiedy sąd się do Ciebie zwraca albo Ty zwracasz się do sądu?

Stawiennictwo w sądzie wiąże się z obowiązkiem przestrzegania pewnych procedur. W tym przypadku zasada jest prosta. Zarówno wtedy kiedy sąd się do Ciebie zwraca albo Ty zwracasz się do sądu – obowiązuje pozycja stojąca. W ten sposób wyrażasz szacunek dla urzędu sędziego i podkreślasz powagę instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Jak zwracać się do sądu?

Niezależnie od tego czy za stołem sędziowskim zasiadać będzie pani sędzia lub pan sędzia, jedna lub kilka osób, zawsze zwracaj się do sądu “Wysoki sądzie”. Unikaj sformułowań “Proszę Pani/Pana” czy nawet “Pani/Panie Sędzio”. Sędziowie różnie reagują na takie sformułowania. Praktycznie zawsze zostaniesz pouczony o tym, żeby zwracać się w prawidłowej formie, czyli do sądu. Czasem pouczenie będzie szorstkie i nieprzyjemne. Zawsze w dobrym tonie będzie przeprosić sąd, możesz dodać, że jesteś pierwszy raz w sądzie lub, że to ze stresu.

Co zrobić, gdy chcę zabrać głos na sali rozpraw lub posiedzeń?

Jeśli chcesz zabrać głos na sali rozpraw zakomunikuj ten fakt sądowi. Niezależnie od tego czy chcesz zająć stanowisko w sprawie, złożyć oświadczenie, zadać pytanie przesłuchiwanemu. To sąd bowiem kieruje rozprawą lub posiedzeniem i udziela głosu poszczególnym osobom.

Jako stronie, co do zasady, sąd powinien udzielić Ci głosu. Nie musi to jednak być od razu. Ze względów porządkowych, sąd może zastrzec, że udzieli Ci głosu później po zakończeniu danej czynności procesowej albo poszczególnego jej etapu.

Pamiętać również należy, że po rozpoczęciu rozprawy lub posiedzenia sąd pyta, jakie są stanowiska stron albo czy uległy one zmianie. W trakcie przesłuchania danej osoby, po jej swobodnej wypowiedzi i pytaniach ze strony sądu, sąd umożliwi zadawanie pytań stronom. Przed zakończeniem ostatniej rozprawy lub posiedzenia sąd pyta czy strony zgłaszają jeszcze dalsze twierdzenia lub wnioski.

Nie przerywaj wypowiedzi innych osób – nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Zanotuj to co jest dla Ciebie istotne i do czego chcesz się odnieść i po zakończeniu wypowiedzi, poproś o udzielenie głosu. A jeśli wypowiedź, z którą się nie zgadzasz jest fragmentem przesłuchania – przygotuj celne pytanie/a w celu wykazania niewiarygodności przesłuchiwanego.

Pamiętaj, żeby na sali rozpraw nie pokazywać negatywnych emocji. Możesz sobie w ten sposób jedynie zaszkodzić. Wyśmiewanie cudzych wypowiedzi czy ironiczne komentarze pod adresem wypowiadających się odpadają. Takie zachowanie spotka się z upomnieniem ze strony sądu. A jeśli będą się dalej zdarzać również z dalej idącą reakcją – karami porządkowymi.

Czy w trakcie rozprawy można spożywać posiłki?

W trakcie rozprawy nie spożywaj posiłków. Pamiętaj, że sąd to instytucja wymiaru sprawiedliwości i wymaga się w niej zachowania powagi. Jeśli rozprawa lub posiedzenie będzie trwała dłużej, sąd z pewnością zarządzi przerwę dla odpoczynku, w trakcie której będziesz mógł spożyć posiłek. Jeśli jednak sąd sam tego nie zrobi, zawsze możesz się do niego o to zwrócić.

Czy w trakcie rozprawy lub posiedzenia mogę wchodzić i wychodzić z sali?

Jeśli w trakcie rozprawy lub posiedzenia będziesz mieć potrzebę wyjścia z sali rozprawy czy to w celu odebrania ważnego telefonu czy też skorzystania z toalety, poproś sąd o zarządzenie kilkuminutowej przerwy w tym celu. Ze względów porządkowych nie można bowiem dowolnie wchodzić i wychodzić z sali rozpraw lub posiedzeń.

Co zrobić gdy nie wiesz co zrobić w sądzie?

Jeśli nie wiesz co zrobić w sądzie i występujesz bez profesjonalnego pełnomocnika – pytaj! Sąd co prawda powinien udzielać Ci niezbędnych pouczeń, czyli wyjaśniać przepisy procedury. Nie zawsze jednak tak jest. Tak czy inaczej – nie bój się pytać. Stawiennictwo w sądzie bez profesjonalnego pełnomocnika może powodować stres. To zupełnie normalne, że czegoś nie wiesz. Na zadane pytanie zazwyczaj otrzymasz pomocną i rzetelną informację zwrotną.

Koniec rozprawy lub posiedzenia

Po zakończeniu rozprawy lub posiedzenia – niezależnie od jej przebiegu – podziękuj sądowi i pożegnaj się. Po zamknięciu drzwi sali rozpraw lub posiedzeń powstrzymaj się od komentarzy związanych z przebiegiem rozprawy lub posiedzenia lub samego sądu. Zwłaszcza tych negatywnych.

Zwrot kosztów za stawiennictwo w sądzie

Za stawiennictwo w sądzie należny jest zwrot kosztów.

Świadkowi, biegłemu i tłumaczowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej. Muszą to być koszty rzeczywiście poniesione, racjonalne i celowe. Podróż może się odbywać zarówno samochodem, jak i innym odpowiednim środkiem transportu. Górna granica tych kosztów to koszty przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Te same zasady należy odnieść do zwrotu kosztów noclegu.

Wreszcie, świadkowi należny jest również zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Górna granica tego zarobku lub dochodu stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Również ten utracony zarobek lub dochód świadek musi udowodnić.

Prawo do żądania zwrotu kosztów stawiennictwa w sądzie należy Ci się nawet wtedy, gdy sąd Cię nie przesłucha albo nie skorzysta z Twoich usług (w przypadku biegłego czy tłumacza).

Zwrot kosztów następuje na wniosek złożony ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia lub na piśmie. Termin to 3 dni od dnia zakończenia czynności z Twoim udziałem. Przykładowy wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu i utraconego zarobku lub dochodu dla świadka dostępny jest tutaj. We wniosku należy podać swój numer rachunku bankowego. W przypadku zwrotu utraconego zarobku lub dochodu, należy również wypełnić oświadczenie do obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeśli jesteś stroną postępowania, zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie zależeć będzie od wyniku całego postępowania. Tak czy inaczej, przed zamknięciem rozprawy lub posiedzenia koniecznie złóż spis kosztów, w którym uwzględnisz koszty stawiennictwa w sądzie.

Stan prawny 02.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej