PolishEnglishGermanFrench
sprzedaż między małżonkami
Sprzedaż między małżonkami a wspólność majątkowa

Spis treści

Czy jest możliwa sprzedaż przedmiotów między małżonkami? A może wspólność majątkowa stoi temu na przeszkodzie?

Co istotne, chodzi o takie składniki majątku, które wchodzą w skład majątku wspólnego. Bo to, że składniki majątków osobistych jedno z małżonków, może sprzedać drugiemu do jego majątku osobistego – nie budzi żadnych wątpliwości.

Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale oczywista. Ale po kolei.

[lwptoc]

Inne wpisy na temat prawa rodzinnego znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu PRAWA RODZINNEGO, w tym z zakresu PODZIAŁU MAJĄTKU.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Wspólność majątkowa małżeńska

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej jest podstawowym ustrojem majątkowym, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, jeśli małżonkowie nie postanowią inaczej. Można bowiem zawrzeć umowę zmieniającą ten ustrój (tzw. intercyzę). Intercyzę można zawrzeć zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i po nim. W drodze umowy majątkowej małżeńskiej, można wprowadzić ustroje odmienne od ustawowego. I tak można wspólność majątkową małżeńską wyłączyć całkowicie, albo ograniczyć, albo też rozszerzyć. W tym wpisie skupimy się jednak na sytuacji, gdy małżonkowie nie dokonują żadnych modyfikacji i w ich związku obowiązuje ustrój ustawowy.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Co stanowi majątek osobisty

Do majątku osobistego każdego z małżonków (mimo istnienia wspólności ustawowej) należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

***

Czyli jeden z małżonków, kupując telewizor, za pieniądze pochodzące z wypłat, a zgromadzone na wspólnym, czy odrębnych nawet kontach, kupuje go do majątku wspólnego. Czy zatem jeden z małżonków może odkupić ten telewizor od drugiego na wyłączną własność? Skoro i tak jest jego współwłaścicielem.

Podział majątku wspólnego

O samym podziale majątku wspólnego pisaliśmy już wielokrotnie (tutaj, tutaj, tutaj, czy tutaj). Z przepisów wiadomo, że nie jest dopuszczalny podział majątku wspólnego, dopóki trwa wspólność majątkowa (czyli do czasu ustanowienia innego ustroju w drodze intercyzy, albo orzeczenia sądu, w tym do czasu rozwodu). Czy jest zatem możliwe “przejęcie na wyłączną własność” tego przykładowego telewizora, przez jednego z małżonków, za zapłatą ustalonej ceny?

Sprzedaż między małżonkami

Otóż Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że owszem, taka sprzedaż jest możliwa.

„… w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej dopuszczalne jest rozporządzanie przez małżonka przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego małżonka” (uchwała SN z dnia 10.04.1991 r., III CZP 76/90).

Tym samym Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości istniejące w środowisku prawniczym.

Podsumowanie

Odpowiadając zatem na pytanie zadane na wstępie, trzeba powiedzieć, że możliwa jest sprzedaż składnika majątku wspólnego na rzecz jednego z małżonków. Kluczowe w takiej sytuacji jest to, że zapłata za ten składnik majątku, musi pochodzić z majątku osobistego.

 

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks cywilny

Stan prawny na 01.2021

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej