PolishEnglishGermanFrench
opłaty abonamentowe zwolnienie
Koronawirus a zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych

Spis treści

W związku z kryzysem wywołanym wirusem SARS-CoV-2, przedsiębiorcy, żeby utrzymać się na rynku, szukają wszelkich możliwych oszczędności. Powyższe jest jak najbardziej zrozumiałe. Coraz częściej pojawiają się z ich strony pytania czy muszą oni teraz płacić wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, jak i opłat abonamentowych? Odpowiedzi na te pytania udziela Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 roku. A konkretnie jej art. 15l, który wszedł w życie w drodze nowelizacji z 31 marca 2020 roku (dalej jako specustawa koronawirusowa). W dzisiejszym wpisie Koronawirus a zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych krótkie omówienie tego tematu.

Jeśli interesują Cię inne artykuły związane z koronawirusem i tarczą antykryzysową zachęcam do czytania – KLIKNIJ TUTAJ.

[lwptoc]

Co to znaczy zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych?

Zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych oznacza wstrzymanie pobierania:

  • wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie,
  • opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.

Kto skorzysta ze zwolnienia z tantiem i opłat abonamentowych?

Przede wszystkim, z tego zwolnienia skorzystają przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 06 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Czyli konkretnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Nie dotyczy ono jednak wszystkich tych przedsiębiorców, a jedynie tych, którzy spełnią warunki określone w specustawie koronawirusowej. A o nich będzie mowa w następnym podpunkcie.

Co więcej ze zwolnienia tego skorzystają również organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Czyli konkretnie:

  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Również w tym przypadku są pewne wyjątki. Dotyczą one m.in. związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych czy fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby korzystać ze zwolnienia z tantiem i opłat abonamentowych?

Warunkami skorzystania z zwolnienia z tantiem i opłat abonamentowych są:
  • świadczenie przed 31 marca 2020 roku przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych,
  • bycie płatnikiem tantiem i opłat abonamentowych,
  • uiszczenie tantiem i opłat abonamentowych za okresy rozliczeniowe przypadające przed 08 marca 2020 roku

Ze zwolnienia z tantiem i opłat abonamentowych mogą więc skorzystać, po spełnieniu pozostałych warunków, tylko przedsiębiorcy dokonujący publicznego odtwarzania. Takie publiczne odtwarzanie może odbywać się na przykład w restauracjach, siłowniach czy salonach fryzjerskich. Zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych nie dotyczy więc nadawców radiowych, telewizyjnych czy VoD. Wynika to z faktu, że świadczą oni usługi niejako “na odległość”. Innymi słowy, w innym miejscu niż ich odbiorcy (widzowie czy słuchacze).

W jaki sposób skorzystać ze zwolnienia z tantiem i opłat abonamentowych?

Zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych jest automatyczne. Nie trzeba w tym zakresie składać jakichkolwiek wniosków. Przepis art. 15l specustawy koronawirusowej mówi bowiem o wstrzymaniu pobierania tantiem i opłat abonamentowych, a nie o możliwości tego wstrzymania. Gdyby jednak tantiem i opłaty abonamentowe były w dalszym ciągu od Ciebie pobierane, mimo, że spełniasz powyższe wymogi, nie będziesz musiał ich regulować.

W jakim okresie obowiązuje zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych?

Co oczywiste, zwolnienie z tantiem i opłat abonamentowych nie jest na zawsze. Obowiązuje ono tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 32 254 18 18.

Stan prawny: 05.2020 roku

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej