Choroba a utrata pracy

Choroba a utrata pracy

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w okresie ochronnym?

W przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, pracodawca nie może  rozwiązać z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niemniej ochrona ta nie jest nieograniczona w czasie. W końcu nic nie może przecież wiecznie trwać.

Ile czasu trwa ochrona przed utratą pracy?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 53 ust. 1 pkt 1) Kodeksu pracy. I brzmi ona  – jak przystało na odpowiedź prawnika – to zależy… .

Po pierwsze od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. A po drugie, od tego,  czym spowodowana była niezdolność do pracy. Wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową.

I tak:

(1) W przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy – ochrona trwa 3 miesiące.

(2) Z kolei w przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, ochrona trwa tyle, co okres pobierania  wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Przy czym okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku wynosi zasadniczo 182 dni. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – wówczas 270 dni. Taka sama ochrona przysługuje również, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Nawet jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy.

Warunek przedłużonej ochrony

W drugim ze wskazanych powyżej przypadków, przedłużenie ochrony następuje pod warunkiem. Warunek ten polega na przyznaniu pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego. I to od pierwszego dnia po wyczerpaniu zasiłku chorobowego.

Może się jednak zdarzyć tak, że ZUS nie zdążył w tym wydać ostatecznej decyzji przed upływem ostatniego dnia pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego. Nawet mimo że pracownik, złożył w terminie wszystkie niezbędne dokumenty i wnioski. W praktyce nie są to wcale odosobnione przypadki. Czy w takiej sytuacji ochrona wygasa? I czy w związku z tym, w przypadku dalszej choroby,  pracodawca może rozwolnić pracownika?

Gdy ZUS opóźnia się z przyznaniem świadczenia

Kwestia ta była przedmiotem badania przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z 26 marca 2009 roku, w sprawie o sygn. akt II PK 245/08, stwierdził, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie między wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z prawem, chyba że z decyzji tej wynika, iż w tym okresie pracownik miał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Innymi słowy,jeśli ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne, nawet po terminie, to przyjmuje się, że ochrona trwała nieprzerwanie. Jeśli natomiast ZUS nie przyzna świadczenia, to przyjmuje się, że ochrona wygasła z ostatnim dniem zasiłku chorobowego.

Roszczenia wobec pracodawcy

Gdyby więc w czasie poprzedzającym decyzję ZUS, pracodawca zwolnił pracownika, to naruszyłby przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę. A tym samym dał pracownikowi podstawę do wystąpienia z powództwem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie (o czym orzeka sąd pracy).

Pracownik ma na wystąpienie przeciw pracodawcy tylko 21 dni. Termin ten biegnie od dnia doręczenia mu pisma rozwiązującego z nim umowę o pracę. Co najważniejsze – termin biegnie niezależnie od tego czy w tym czasie ZUS zdąży już przyznać świadczenie rehabilitacyjne czy nie. W drugiej ze wskazanych powyżej sytuacji należałoby rozważyć złożenie wniosku o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego.

***

W kolejnym wpisie przybliżę Państwu kwestię tego czego konkretnie pracownik może domagać się od pracodawcy w przypadku gdy ten wypowie mu umowę o pracę albo rozwiąże z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów w tym zakresie, jakie terminy wiążą w tym przypadku pracownika, z jakimi kosztami musi liczyć się pracownik występując z roszczeniem przeciwko pracodawcy na drogę sądową, czy sąd jest każdorazowo związany wnioskiem podniesionym przez pracownika w treści odwołania czy też może go zmodyfikować i wiele innych.

Zapraszam do lektury.

Stan prawny na 10.2019

.

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl