Cudzoziemiec na kilku etatach

Cudzoziemiec na kilku etatach

[Artykuł adw. Eweliny Grajner, opublikowany w Rzeczpospolitej, 21.11.2019 r.]

Możliwość podjęcia przez obcokrajowca w Polsce kilku prac jednocześnie zależy od tego, jakie dokumenty legalizują jego zatrudnienie i pobyt w naszym kraju.

Pracodawcy giną w gąszczu przepisów prawa. I nie chodzi tu tylko o kodeks cywilny czy kodeks pracy, ale wszystkie dodatkowe przepisy, o których trzeba pamiętać, a których nie sposób nawet wymienić w niniejszym artykule, bo zabrakłoby miejsca na jego właściwą treść. Firma, która chce zatrudnić cudzoziemca, dodatkowo musi jeszcze przestrzegać przepisów regulujących zasady związane z powierzeniem pracy obcokrajowcom. Przepisy te są drobiazgowe, a konsekwencje nawet drobnej pomyłki mogą się okazać bardzo poważne tak dla pracodawcy, jak i dla cudzoziemca.

Od dłuższego czasu rynek pracy „należy do pracownika” do tego stopnia, że firmy podbierają sobie pracowników, w tym cudzoziemców. Warto się zatem zastanowić, czy obcokrajowiec może pracować na kilku etatach i co zrobić, żeby pracę powierzyć mu legalnie. Czasem okaże się bowiem, że większy sens niż „podebranie” pracownika może mieć zaproponowanie mu drugiej pracy, np. na część etatu.

Trzy grupy

Nie każdy cudzoziemiec może podjąć pracę w Polsce. Wykluczone są przede wszystkim osoby, które przyjechały do nas w celu turystycznym (tj. przebywają na podstawie wizy turystycznej).

Na drugim biegunie są cudzoziemcy, którzy do wykonywania pracy w Polsce nie potrzebują żadnego zezwolenia. Chodzi tu m.in. o obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest też trzecia grupa cudzoziemców – z pewnością największa – która dla legalnego wykonywania pracy w Polsce potrzebuje zezwolenia na pracę (w połączeniu z odpowiednim tytułem pobytowym). W szczególności są to osoby, które:
– przebywają w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego,
– przebywają w Polsce na podstawie wizy (również wydanej przez inne państwo obszaru Schengen), z wyjątkiem wspomnianej wizy turystycznej, wizy wydanej w ramach korzystania z ochrony czasowej, wizy w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, którzy w ogóle nie mogą podjąć pracy,
– chcą pracować oczekując na wydanie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i mają już odpowiednią pieczątkę w paszporcie (choć jest kilka wyjątków, w których cudzoziemiec oczekujący na zezwolenie na pobyt jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę),
– przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia krótkoterminowego wydanego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, kiedy to cudzoziemiec w ogóle nie może pracować),
– przebywają w Polsce na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen.

Treść zezwolenia

Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego pracę, czyli:

– pracodawcy w przypadku umów o pracę,

– w wypadku umów cywilnoprawnych – zleceniodawcy lub zamawiającego

i dla tego podmiotu. Zezwolenie określa też konkretnego cudzoziemca, który na jego podstawie może w Polsce pracować, a także warunki tej pracy, tj.:

– stanowisko,

– rodzaj umowy, która będzie podstawą świadczenia pracy,

– wymiar czasu pracy,

– wynagrodzenie,

– okres ważności zezwolenia.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zatrudnianiu cudzoziemców, przeczytaj inne nasze artykuły: https://adwokatagk.pl/category/cudzoziemcy/

 

Rodzaje zezwoleń

rodzaj zezwolenia

 

podstawa zatrudnienia organ właściwy/urząd przyjmujący wniosek dla kogo
zezwolenie na pracę umowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

wojewoda / Urząd Wojewódzki wszyscy cudzoziemcy, których przepisy nie zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
zezwolenie na pracę sezonową

 

umowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

starosta / Powiatowy Urząd Pracy wszyscy cudzoziemcy, których przepisy nie zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy umowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

starosta / Powiatowy Urząd Pracy obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

wojewoda / Urząd Wojewódzki wszyscy cudzoziemcy, których przepisy nie zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 

Kilka możliwości

W zależności od pochodzenia cudzoziemca i od tego, jakie dokumenty posiada  lub jakie wyrobi dla niego polski pracodawca, możliwych jest kilka sytuacji, kiedy wolno go zatrudnić jednocześnie w kilku miejscach.

 

Wariant 1. Kilka zezwoleń na pracę

Cudzoziemiec może pracować na kilku etatach (na umowie o pracę czy zlecenie), jednak do każdego zatrudnienia potrzebuje odpowiednich papierów, czyli co do zasady odrębnego zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę.

Przykład:

Pracodawca X zatrudnia pracownika (cudzoziemca) Y do prac budowlanych na podstawie zezwolenia na pracę na 1/2 etatu. Pracodawca Z chce zatrudnić pracownika Y również na 1/2 etatu do prac budowlanych u siebie. Pracodawca Z musi wyrobić pracownikowi Y osobne zezwolenie na pracę.

Wariant 2. Zezwolenie na pracę i zezwolenie na pracę sezonową

Pracę w oparciu o zezwolenie na pracę można łączyć z pracą sezonową (wykonywaną na podstawie zezwolenia na pracę sezonową).
Zezwolenia na pracę sezonową wydawane są tylko dla pracowników w pewnych gałęziach działalności gospodarczej (dziedziny te są szczegółowo wymienione w rozporządzeniu). Zasadniczo chodzi o pracę w rolnictwie, ale też w turystyce i gastronomii sezonowej (praca na polach namiotowych czy w ruchomych placówkach gastronomicznych, czyli popularnych food truckach). W tych zawodach, w obecnym stanie prawnym, pracodawca nie otrzyma dla cudzoziemca klasycznego zezwolenia na pracę.

Przykład:

Cudzoziemiec w ciągu tygodnia pracuje w magazynie, jako magazynier, na podstawie zezwolenia na pracę. Latem w weekendy dorabia w food trucku na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Wariant 3. Zezwolenie na pracę/na pracę sezonową i oświadczenie o powierzeniu pracy

Pracę na podstawie zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pracę sezonową można także łączyć z pracą na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. To ostatnie dotyczy obywateli tylko niektórych państw, czyli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Ponadto praca na tzw. oświadczeniu może być wykonywana tylko przez sześć miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy i to niezależnie od liczby podmiotów powierzających danemu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Przykład:

Ukrainiec na co dzień pracuje w restauracji jako kelner na podstawie zezwolenia na pracę. Dodatkowo w letnie weekendy pracuje w food trucku na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. W okresie karnawału dorabia zaś jako kelner na balach organizowanych przez różne podmioty – za każdym razem na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego w PUP.

 

Wariant 4. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – to do wykonywania konkretnej pracy, w związku z którą została wydana decyzja, nie potrzebuje już dodatkowego zezwolenia na pracę. Samo zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pozwala pracować tylko na rzecz podmiotu wskazanego w tym zezwoleniu, na konkretnym stanowisku i warunkach. Wprawdzie w decyzji może być wskazanych kilka podmiotów, dla których praca będzie świadczona (wraz z warunkami jej świadczenia), ale w praktyce nie zdarza się to często.

Należy zatem pamiętać, że jeśli cudzoziemcowi pracę chce powierzyć inny podmiot lub dodatkowo na innym stanowisku i na innych warunkach, należy dla tej osoby uzyskać odrębne zezwolenie na pracę / zezwolenie na pracę sezonową. Dla obywateli sześciu państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy) jest też wspomniana dodatkowa opcja zatrudnienia na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP.

Podstawa prawna:
– art. 114 i nast. ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2094 ze zm.)
– art. 87-88z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)
– § 1-2 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DzU poz. 2349)

 

Stan prawny na 11.2019 r.

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl