PolishEnglishGermanFrench
Cudzoziemiec na kilku etatach

Spis treści

Cudzoziemiec na kilku etatach

[Artykuł adw. Eweliny Grajner, opublikowany w Rzeczpospolitej, 21.11.2019 r.]

Możliwość podjęcia przez obcokrajowca w Polsce kilku prac jednocześnie zależy od tego, jakie dokumenty legalizują jego zatrudnienie i pobyt w naszym kraju.

Pracodawcy giną w gąszczu przepisów prawa. I nie chodzi tu tylko o kodeks cywilny czy kodeks pracy, ale wszystkie dodatkowe przepisy, o których trzeba pamiętać, a których nie sposób nawet wymienić w niniejszym artykule, bo zabrakłoby miejsca na jego właściwą treść. Firma, która chce zatrudnić cudzoziemca, dodatkowo musi jeszcze przestrzegać przepisów regulujących zasady związane z powierzeniem pracy obcokrajowcom. Przepisy te są drobiazgowe, a konsekwencje nawet drobnej pomyłki mogą się okazać bardzo poważne tak dla pracodawcy, jak i dla cudzoziemca.

Od dłuższego czasu rynek pracy „należy do pracownika” do tego stopnia, że firmy podbierają sobie pracowników, w tym cudzoziemców. Warto się zatem zastanowić, czy obcokrajowiec może pracować na kilku etatach i co zrobić, żeby pracę powierzyć mu legalnie. Czasem okaże się bowiem, że większy sens niż „podebranie” pracownika może mieć zaproponowanie mu drugiej pracy, np. na część etatu.

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAM.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

Trzy grupy

Nie każdy cudzoziemiec może podjąć pracę w Polsce. Wykluczone są przede wszystkim osoby, które przyjechały do nas w celu turystycznym (tj. przebywają na podstawie wizy turystycznej).

Na drugim biegunie są cudzoziemcy, którzy do wykonywania pracy w Polsce nie potrzebują żadnego zezwolenia. Chodzi tu m.in. o obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest też trzecia grupa cudzoziemców – z pewnością największa – która dla legalnego wykonywania pracy w Polsce potrzebuje zezwolenia na pracę (w połączeniu z odpowiednim tytułem pobytowym). W szczególności są to osoby, które:
– przebywają w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego,
– przebywają w Polsce na podstawie wizy (również wydanej przez inne państwo obszaru Schengen), z wyjątkiem wspomnianej wizy turystycznej, wizy wydanej w ramach korzystania z ochrony czasowej, wizy w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, którzy w ogóle nie mogą podjąć pracy,
– chcą pracować oczekując na wydanie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i mają już odpowiednią pieczątkę w paszporcie (choć jest kilka wyjątków, w których cudzoziemiec oczekujący na zezwolenie na pobyt jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę),
– przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia krótkoterminowego wydanego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, kiedy to cudzoziemiec w ogóle nie może pracować),
– przebywają w Polsce na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen.

Treść zezwolenia

Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego pracę, czyli:

– pracodawcy w przypadku umów o pracę,

– w wypadku umów cywilnoprawnych – zleceniodawcy lub zamawiającego

i dla tego podmiotu. Zezwolenie określa też konkretnego cudzoziemca, który na jego podstawie może w Polsce pracować, a także warunki tej pracy, tj.:

– stanowisko,

– rodzaj umowy, która będzie podstawą świadczenia pracy,

– wymiar czasu pracy,

– wynagrodzenie,

– okres ważności zezwolenia.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zatrudnianiu cudzoziemców, przeczytaj inne nasze artykuły: https://adwokatagk.pl/category/cudzoziemcy/

 

Rodzaje zezwoleń

rodzaj zezwolenia

 

podstawa zatrudnieniaorgan właściwy/urząd przyjmujący wniosekdla kogo
zezwolenie na pracęumowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

wojewoda / Urząd Wojewódzkiwszyscy cudzoziemcy, których przepisy nie zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
zezwolenie na pracę sezonową

 

umowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

starosta / Powiatowy Urząd Pracywszyscy cudzoziemcy, których przepisy nie zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracyumowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

starosta / Powiatowy Urząd Pracyobywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
zezwolenie na pobyt czasowy i pracęumowa o pracę /

umowa cywilnoprawna

wojewoda / Urząd Wojewódzkiwszyscy cudzoziemcy, których przepisy nie zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 

Kilka możliwości

W zależności od pochodzenia cudzoziemca i od tego, jakie dokumenty posiada  lub jakie wyrobi dla niego polski pracodawca, możliwych jest kilka sytuacji, kiedy wolno go zatrudnić jednocześnie w kilku miejscach.

 

Wariant 1. Kilka zezwoleń na pracę

Cudzoziemiec może pracować na kilku etatach (na umowie o pracę czy zlecenie), jednak do każdego zatrudnienia potrzebuje odpowiednich papierów, czyli co do zasady odrębnego zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę.

Przykład:

Pracodawca X zatrudnia pracownika (cudzoziemca) Y do prac budowlanych na podstawie zezwolenia na pracę na 1/2 etatu. Pracodawca Z chce zatrudnić pracownika Y również na 1/2 etatu do prac budowlanych u siebie. Pracodawca Z musi wyrobić pracownikowi Y osobne zezwolenie na pracę.

Wariant 2. Zezwolenie na pracę i zezwolenie na pracę sezonową

Pracę w oparciu o zezwolenie na pracę można łączyć z pracą sezonową (wykonywaną na podstawie zezwolenia na pracę sezonową).
Zezwolenia na pracę sezonową wydawane są tylko dla pracowników w pewnych gałęziach działalności gospodarczej (dziedziny te są szczegółowo wymienione w rozporządzeniu). Zasadniczo chodzi o pracę w rolnictwie, ale też w turystyce i gastronomii sezonowej (praca na polach namiotowych czy w ruchomych placówkach gastronomicznych, czyli popularnych food truckach). W tych zawodach, w obecnym stanie prawnym, pracodawca nie otrzyma dla cudzoziemca klasycznego zezwolenia na pracę.

Przykład:

Cudzoziemiec w ciągu tygodnia pracuje w magazynie, jako magazynier, na podstawie zezwolenia na pracę. Latem w weekendy dorabia w food trucku na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Wariant 3. Zezwolenie na pracę/na pracę sezonową i oświadczenie o powierzeniu pracy

Pracę na podstawie zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pracę sezonową można także łączyć z pracą na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. To ostatnie dotyczy obywateli tylko niektórych państw, czyli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Ponadto praca na tzw. oświadczeniu może być wykonywana tylko przez sześć miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy i to niezależnie od liczby podmiotów powierzających danemu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Przykład:

Ukrainiec na co dzień pracuje w restauracji jako kelner na podstawie zezwolenia na pracę. Dodatkowo w letnie weekendy pracuje w food trucku na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. W okresie karnawału dorabia zaś jako kelner na balach organizowanych przez różne podmioty – za każdym razem na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego w PUP.

 

Wariant 4. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – to do wykonywania konkretnej pracy, w związku z którą została wydana decyzja, nie potrzebuje już dodatkowego zezwolenia na pracę. Samo zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pozwala pracować tylko na rzecz podmiotu wskazanego w tym zezwoleniu, na konkretnym stanowisku i warunkach. Wprawdzie w decyzji może być wskazanych kilka podmiotów, dla których praca będzie świadczona (wraz z warunkami jej świadczenia), ale w praktyce nie zdarza się to często.

Należy zatem pamiętać, że jeśli cudzoziemcowi pracę chce powierzyć inny podmiot lub dodatkowo na innym stanowisku i na innych warunkach, należy dla tej osoby uzyskać odrębne zezwolenie na pracę / zezwolenie na pracę sezonową. Dla obywateli sześciu państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy) jest też wspomniana dodatkowa opcja zatrudnienia na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP.

Podstawa prawna:
– art. 114 i nast. ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2094 ze zm.)
– art. 87-88z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)
– § 1-2 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DzU poz. 2349)

 

Stan prawny na 11.2019 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej