PolishEnglishGermanFrench
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo dotyczy obowiązek rejestrowy?

Spis treści

[lwptoc]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo dotyczy obowiązek rejestrowy?

W wyniku zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dostęp do danych w CRBR jest powszechny i nieodpłatny. Rejestr powstał w celu ułatwienie wykrywania osób posiadających wpływy (pośrednie czy też bezpośrednie) w różnego rodzaju spółkach prawa handlowego. Osoby te podlegają bowiem obowiązkowemu wpisowi do CRBR. Zaś niedopełnienie obowiązku grożą surowe kary pieniężne.

Kim jest Beneficjent Rzeczywisty?

Podstawowe pytanie brzmi zatem kto jest „beneficjentem rzeczywisty”? Definicja ustawowa jest nie tylko bardzo obszerna, ale przede wszystkim wyłącznie przykładowa. Zatem, nawet jeśli ustawa wprost nie wymienia danej osoby, jako podlegającej obowiązkowemu wpisowi do CRBR, ale osoba ta spełnia przesłanki ogólne – musi się wpisać.

Jeśli interesują Cię inne tematy z kategorii SPÓŁKI, zajrzyj do innych wpisów tutaj.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

 

Jakie są te ogólne przesłanki? Ustawa wskazuje, że beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad przedsiębiorstwem. Kontrola ta przejawia się w posiadaniu uprawnień (prawnych lub faktycznych) umożliwiającym wywieranie decydującego wpływu na przedsiębiorstwo.

Przykładowo, jako takie osoby ustawa wskazuje:

a) w przypadku spółek innych niż spółki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, osoby fizyczne:

–  będące właścicielem więcej niż 25% udziałów lub akcji,

– dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

–  sprawujące kontrolę nad inną osobą prawną lub osobami prawnymi, a które to osoby prawne spełniają łącznie którąkolwiek z poprzednich przesłanek,

–  sprawujące kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, jak jednostka dominująca w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

–  zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w przypadku braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych, określonych w punktach poprzedzających oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustów:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę,

– beneficjenta,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – tę osobę, chyba że stwierdzono, iż kontrolę nad nią sprawuje inna osoba fizyczna (wówczas ta inna osoba traktowana jest, jako beneficjent rzeczywisty).

Kto ma obowiązek zgłoszenia się do rejestru?

Powyższa definicja jest bardzo obszerna, przy czym pamiętać należy, że zgłoszeniu do CRBR podlegają wyłącznie niektóre spółki prawa handlowego. I tak do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych są obowiązane:

1) spółki jawne,

2) spółki komandytowe,

3) spółki komandytowo-akcyjne,

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

5)  proste spółki akcyjne (od 01.03.2021),

6) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Istotne jest również to, że każda zmian danych beneficjenta musi być obowiązkowo  zgłoszona do CRBR.

Jakie dane zgłaszane są do rejestru?

Poza danymi spółki, wpisowi do rejestru podlegają dane beneficjenta obejmujące:

  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL),
  5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak wygląda procedura wpisu do CRBR?

Zgłoszenia do CRBR dokonuje nieodpłatnie osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki. Zgłoszenie następuje w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem strony https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

Pamiętać należy, że do podpisania ww. dokumentów konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP .

W jakim terminie należy dokonać wpisu?

Informacje, podlegające wpisowi należy zgłosić do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. W przypadku zmiany danych termin ten liczy się od dnia wpisu w KRS.

Co istotne, spółki powstałe przed wejściem w życie ustawy (tj. 13.10.2019 r.) mają obowiązek dokonać zgłoszenia do 13.07.2020 r.

Jaka kara grozi za brak zgłoszenia?

O ile sama procedura zgłaszania beneficjentów rzeczywistych nie jest uciążliwa, o tyle za jej niedopełnienie grożą dotkliwe kary. Za niedopełnienie tego obowiązku spółce może bowiem grozić kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.

Jeśli interesują Cię inne tematy z kategorii SPÓŁKI, zajrzyj do innych wpisów tutaj.

Stan prawny 12.2019 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej